BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fazlagić Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Marszałek Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Metafory kapitału intelektualnego powiatu
Metaphors of intellectual capital of a county
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2016, nr 2 (40), s. 117-133, tab., bibliogr. 23 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Metafory organizacyjne, Kapitał intelektualny, Sektor publiczny, Samorząd terytorialny, Powiat, Postmodernizm, Zarządzanie
Organisational metaphors, Intellectual capital, Public sector, Local government, County, Postmodernism, Management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Gareth Morgan w swojej przełomowej książce pt. Obrazy organizacji zapoczątkował nowy nurt w myśleniu o organizacjach, nazwany postmodernizmem w zarządzaniu. Chociaż jego prace otworzyły wiele nowych możliwości dla badaczy organizacji, wydaje się, że nie zostały w pełni wykorzystane, szczególnie, jeśli chodzi o badania nad kapitałem intelektualnym. Celem niniejszego opracowania jest choćby częściowe wypełnienie tej luki. Autor zdefiniował 14 metafor kapitału intelektualnego powiatu, stworzonych zgodnie z filozofią zaproponowaną przez G. Morgana. Metafory mają na celu umożliwienie lepszego zrozumienia kapitału intelektualnego w instytucjach publicznych, w tym przypadku w powiatach. Metafory opracowane przez autorów zostały ocenione w trakcie badań empirycznych przez wybranych ekspertów, którzy wyrazili swoje opinie na temat ich trafności opisowej. Jako podsumowanie każda z metafor otrzymywała ocenę odzwierciedlającą jej zdolności do wyjaśniania (subiektywnej) rzeczywistości. Rzeczywistość oczywiście jest rozumiana jako subiektywne odzwierciedlenie poglądów respondentów. Z założenia metafora odnosi się do doświadczeń ludzi, nie do rzeczywistości. (abstrakt oryginalny)

Gareth Morgan in his seminal book "Image of Organization" gave birth to a new school of management, which is now called 'postmodernism in management'. Although it opened up a number of research opportunities, it seems that they have not been fully utilized, especially in the research on intellectual capital. This paper aims to fill this void. The authors proposes a set of 14 metaphors developed according to Gareth Morgan's school of thought. The metaphors are intended to provide a better understanding of intellectual capital of a public entity, in this case a county. The metaphors developed by the author have been evaluated by experts who expressed their opinions on the quality of the metaphors. During the empirical study each of the metaphors was evaluated as far as its quality is concerned. In conclusion, each of the metaphors is given a rating according to it explanatory value. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brożek, B., Hohol, M., (2015), Umysł matematyczny, Kraków: Copernicus Center Press.
 2. Cornelissen, J.P., Kafouros, M., (2008), Metaphors and Theory Building in Organization Theory: What Determines the Impact of a Metaphor on Theory?, "British Journal of Management", 19, 365-379.
 3. Domaradzki, M., (2012), Miejsce metafor w badaniach nad komunikacją, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica", 25, 171-180.
 4. Edvinsson, L., (1997), Intellectual Capital: Realizing Your Company's True Value by Finding Its Hidden Brain Power, New York: Harper Business.
 5. Fauconnier, G., (1997), Mapping in Thought and Language, Cambridge: Cambridge University Press.
 6. Fazlagić, J. A., (2010), Zjawisko 'nadmiaru informacji' a współczesna edukacja, "E-mentor", 4/36, www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/36/id/773 (27.07.2015).
 7. Fouconnier, G., Turner, M., (2008), Rethinking Metaphor, [W:] R. Gibbs red., Cambridge Handbook of Metaphor and Thought, Cambridge: Cambridge University Press, 53-66.
 8. Gemel, A., (2015), Językowy model poznania, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 9. Harrison, L.E., Huntington, S.P. red., (2003), Kultura ma znaczenie : jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw,. Poznań: Zysk i S-ka.
 10. Hill, R.C., Levenhagen, M., (1995), Metaphors and Mental Models: Sense Making and Sense Giving in Innovative and Entrepreneurial Activities, "Journal of Management", 21(6), 1057-1074.
 11. Itkin, H., Nagy, M., (2014), Theoretical and Practical Use of Metaphors in Organizational Development and Beyond, "Pannon Management Review", 3(4), 37-72.
 12. Kiklewicz, A., (2006), Teoria Metafor Pojęciowych: Zagadnienia Dyskusyjne. Język. Komunikacja. Wiedza, Mińsk: Prawo i ekonomika, 217-273.
 13. Kupers, W, Mantere, S., Statler, M., (2015), Strategy as Storytelling: A Phenomenological Collaboration, "Journal of Management Inquiry", 22(1), 83-100.
 14. Lakoff, G., (1993), The Contemporary Theory of Metaphor, [W:] A. Ortony red., Metaphor and Thought, wydanie 2, Cambridge: Cambridge University Press, 202-251.
 15. Lakoff, G., Johnson, M., (1998), Metafory w naszym życiu, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 16. Lawrence, E., Harrison, L.E., (2003), Upowszechnienie pozytywnych zmian kulturowych : w jaki sposób kultura wpływa na postęp, [W:] L. E. Harrison, S. P. Huntington red., Kultura ma znaczenie : jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, Poznań, 434-435.
 17. Mesjasz, C., (2002), Images of Organisation and Development of Information Society: Going into Metaphors. AIP Conference Proceedings, 627(1), 432-448.
 18. Morgan, G., (1998), Images of Organization, San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.
 19. Morgan, G., (1999), Obrazy organizacji, Warszawa: PWN.
 20. Nonaka, I., Takeuchi, H., (1995), The Knowledge Creating Company, Oxford: Oxford University Press.
 21. Piechocka, A., (2014), Wykorzystanie metody teorii ugruntowanej w nauce rachunkowości na przykładzie badań nad prawdą w sprawozdawczości finansowej, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 22. Senor, D., Singer, S., (2009), Start-up Nation: The Story of Israel's Economic Miracle, New York: Hachette Book Group.
 23. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4468
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu