BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leśniewski Michał Adam (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Świadomość ekorozwojowa w konkurencyjności miękkiej przedsiębiorstw
Eco-developmental awareness in soft competitiveness of enterprises
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2016, nr 2 (40), s. 151-164, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Ekorozwój przedsiębiorstwa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Enterprise eco-development, Enterprise competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmiennego otoczenia poddawane jest wpływom różnych czynników, które muszą znaleźć swoje umiejscowienie w podmiocie gospodarczym, aby mógł on być konkurencyjny wobec innych podmiotów, uczestników rynku. Jednym z obszarów rozwoju przedsiębiorstwa są konkurencyjność i środowisko naturalne. Jedno i drugie stanowi zwartą całość. Celem opracowania jest przedstawienie znaczenia świadomości ekorozwojowej w konkurencyjności miękkiej przedsiębiorstw. Teza pierwsza: świadomość ekorozwojowa jest kształtowana poprzez czynniki miękkie i czynniki twarde. Teza druga: świadomość ekorozwojowa jest czynnikiem składowym i czynnikiem przenikania konkurencyjności miękkiej przedsiębiorstw, co w konsekwencji powoduje kształtowanie konkurencyjności miękkiej ekorozwoju przedsiębiorstw oraz behawioralnej ekorozwojowej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

In conditions of changeable environment business management is subjected to numerous influences of various factors which must find their position in the business entity, so that it can be competitive with other entities, market participants. The competitiveness and the natural environment are some of the areas of the development of the enterprise. One does not exclude the other, on the contrary they constitute a coherent whole. The aim of this paper is to present the importance of eco-developmental awareness in the competitiveness of soft enterprises. The first thesis asserts that the eco-developmental awareness is shaped through soft factors and hard factors. The second thesis states that the eco-developmental awareness is a storage factor and a permeation factor of the soft competitiveness of enterprises which in turn results in the formation of the soft competitiveness of sustainable development of enterprises and behavioral eco-developmental competitive advantage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bugdol, M., (2010), Zaufanie jako element systemu wartości organizacyjnych, "Współczesne Zarządzanie", 2,11-25.
 2. Burger, T., (1986), Uwagi o świadomości ekologicznej, "Przegląd Powszechny", 12,374-388.
 3. Dębowski, J., (2001), Świadomość. Poznanie. Naoczność poznania, Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 4. Damasio, A.R., (1999), Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 5. Domka, L., (1996), Kryzys środowiska a edukacja dla ekorozwoju, Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza.
 6. Gliński, P., (1996), Polscy Zieloni. Ruch społeczny w okresie przemian, Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
 7. Jonkisz, J., (2009), Świadomość i subiektywność we współczesnej filozofii umysłu razem czy oddzielnie? Analiza i Egzystencja, 9,121-141.
 8. Juchnowicz, M., (2007), Zaufanie organizacyjne, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 2, 25-29.
 9. Juchnowicz, M., (2009), Kultura zaufania wyzwaniem współczesnego zarządzania kapitałem ludzkim, [W:] M. Juchnowicz (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 173-182.
 10. Kociatkiewicz, J., Kostera, M., (2013), Zarządzanie humanistyczne. Zarys programu, "Problemy Zarządzania", 4, 9-19.
 11. Kurpiewski, W., (1992), Świadomość ekologiczna jako rewaloryzacja mitu, [W:] P. Dutkiewicz (red.), Ochrona środowiska w świetle filozofii wartości, Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 12. Leśniewski, M.A., (2013), Ekorozwojowe źródła konkurencyjności gmin w Polsce, Warszawa: CeDeWu.
 13. Leśniewski, M.A., (2015), Konkurencyjność ekorozwojowa, świadomość ekorozwojowa oraz ekorozwojowa kultura organizacyjna czynnikami kształtowania ekorozwojowego przedsiębiorstwa na przykładzie podmiotów gospodarczych regionu świętokrzyskiego. Badania własne, Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego.
 14. Leśniewski, M.A., (2015a), Konkurencyjność miękka przedsiębiorstw, Warszawa: Difin.
 15. Leśniewski, M.A., (2015b), Employee Consciousness in Creating Competitive Advantage of Companies, [W:] S. Borkowski, J. Rosak-Szyrocka (red.), Significance of Human Resources and Strategy in Organization Improvement, Zagreb: Croatian Quality Managers Society, 128-142.
 16. Murphy, J., (1998), Potęga podświadomości, Warszawa: Świat Książki.
 17. Miś, A., (2010), Jak zarządzać postawami pracowników, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 1, 111-113.
 18. Miś, A., (2005), Interpretacja kontekstu karier pracowniczych w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", 679, 33-46.
 19. Nęcka, E., Sowa, J., (2005), Człowiek - umysł - maszyna. Rozmowy o twórczości i inteligencji, Kraków: Znak.
 20. Oleksyn, T., (2010), Zarządzanie kompetencjami - teoria i praktyka, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 21. Papuziński, A., (2006), Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki : (zarys politologicznego modelu świadomości ekologicznej), "Problemy Ekorozwoju", 1, 33-40.
 22. Sobiecki, R., (2007), Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 23. Sułkowski, Ł., (2009), Interpretative Approach in Management Sciences, "Argumenta Oeconomica", 2, 127-149.
 24. Sztompka, P., (2007), Zaufanie fundamentem społeczeństwa, Kraków: Znak.
 25. Werner, W., (2007), Człowiek, świadomość, społeczeństwo. Splątane korzenie współczesnej psychologii, [W:] M. Wójtowicz-Dacka, L. Zając-Lamparska (red.), O świadomości : wybrane zagadnienia, Bydgoszcz: Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego, 17-39.
 26. Wilson, E.O., (2002), Konsiliencja. Jedność wiedzy, Poznań: Zysk i S-ka.
 27. Turek, D., Wojtczuk-Turek, A., (2006), Kompetencje człowieka : tradycja i współczesność, [W:] S. Konarski (red.), Kompetencje społeczno-psychologiczne ekonomistów i menedżerów : teoria, badania, edukacja, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 33-53.
 28. Wojtczuk-Turek, A., (2008), Kompetencje twórcze jako istotny składnik kapitału innowacyjnego przedsiębiorstw, [W:] S.A. Witkowski, T. Listwan (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Warszawa: Difin, 471-483.
 29. Wódz, J. Wódz K, (2001), Świadomość ekologiczna, [W:] Z. Nowak (red.), Zarządzanie środowiskiem, Gliwice: Politechnika Śląska, 2001,171-181.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4501
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu