BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bagieńska Anna (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Kapitał ludzki w działalności gospodarczej pracujących na własny rachunek : determinanta sukcesu czy bariera rozwoju
Human capital in self-employed persons' economic activity : determinant or barrier to achieving success
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2016, nr 3 (41), s. 11-27, rys., tab., wykr., bibliogr. 40 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Działalność gospodarcza, Jednoosobowe podmioty gospodarcze, Rozwój przedsiębiorczości
Human capital, Business activity, One-person business, Entrepreneurship development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W działalności gospodarczej wszystkich podmiotów na rynku ogromne znaczenie odgrywa wiedza, kompetencje i umiejętności, które pozwalają przedsiębiorcom odpowiednio wykorzystać potencjał tkwiący w różnych zasobach materialnych i niematerialnych. Determinantą sukcesu jest m.in. kapitał ludzki, zarówno właściciela jak i pracowników. Dane statystyczne potwierdzają rosnący poziom wykształcenia pracujących na własny rachunek. Najistotniejszą rolę w tworzeniu miejsc pracy mają przedsiębiorcy z wykształceniem wyższym. Ponadto wykształcenie sprawia, że działania przedsiębiorcy są skuteczniejsze w utrzymaniu i rozwoju prowadzonej działalności. Barierą w rozwoju działalności staje się nasilający się problem pozyskania pracownika o odpowiednich kwalifikacjach. (abstrakt oryginalny)

In economic activity of all entities on the market, knowledge and skills are of great importance, since they allow entrepreneurs to properly use the potential of various material and non-material resources. The determinant of success is, among others, human capital, both the owner's and the employees'. The statistical data confirm an increasing education level of the self-employed. The entrepreneurs who are university graduates play the most important role in creating work places. Moreover, thanks to their education, the entrepreneurs' actions are more effective in terms of maintaining and developing the activity which they conduct. The growing problem of acquiring employees with adequate qualifications is becoming a barrier to the development of company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski w I kw. 2015 (2015a), Warszawa: GUS.
 2. Aktywność ekonomiczna ludności Polski w IV kw. 2007 (2008), Warszawa: GUS.
 3. Aktywność ekonomiczna ludności Polski w IV kw. 2008 (2009), Warszawa: GUS.
 4. Aktywność ekonomiczna ludności Polski w IV kw. 2009 (2010), Warszawa: GUS.
 5. Aktywność ekonomiczna ludności Polski w IV kw. 2010 (2011), Warszawa: GUS.
 6. Aktywność ekonomiczna ludności Polski w IV kw. 2011 (2012), Warszawa: GUS
 7. Aktywność ekonomiczna ludności Polski w IV kw. 2012 (2013), Warszawa: GUS
 8. Aktywność ekonomiczna ludności Polski w IV kw. 2013 (2014), Warszawa: GUS.
 9. Aktywność ekonomiczna ludności Polski w IV kw. 2014 (2015b), Warszawa: GUS.
 10. Auksztol, J., (2015), Kapitał ludzki w Polsce w 2014 r. Gdańsk: GUS.
 11. Bagieńska, A., (2012), Kwalifikacje i kompetencje pracowników na współczesnym rynku pracy. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 7, 22-31.
 12. Bagieńska, A., (2015), The Demand for Professional Knowledge as a Key Factor of the Development of Outsourcing of Financial and Accounting Services in Poland, referat na konfencję pt. Contemporary Issues in Business Management and Education 2015, Vilnius, 12-13.11. Vilnius: Gediminas Technical University.
 13. Bagieńska, A., (2013), The Role of Human Capital in an Innovative Enterprise in Poland, "Business Trends", 3, 72-81.
 14. Bratnicki, M., Strużyna, J., (2001), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 15. Campbell, B.A., Coff, R., Kryscynski, D., (2012), Rethinking Sustained Competitive Advantage from Human Capital, "Academy of Management Review", 37, 376-395.
 16. Drucker, P.F., (1992), Innowacje i przedsiębiorczość, praktyka i zasady, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 17. Drucker, P.F., (2002), They're not Employees. They're People, "Harvard Business Review", February, https://hbr.org/2002/02/theyre-not-employees-theyre-people (15.12.2015).
 18. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 r., (2015c), Warszawa: GUS.
 19. Fitz-enz, J., (2001), Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 20. Grzegorzewska-Mischka, E., (2010), Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 21. http://gazetapraca.pl/gazetapraca/l,67527,17231385,Samozatrudnienie_w_Europie_Polska_w_czolowce.html (09.01.2015).
 22. Janowska, Z., (2015), Zarządzanie zasobami ludzkimi, kierunki zmian, nowe wyzwania XXI wieku, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty", 4(38), 29-44.
 23. Juchnowicz, M., (2014), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 24. Kasiewicz, S., (2004), Zasoby przedsiębiorstwa i ich wykorzystanie, [W:] S. Kasiewicz, H. Możaryn (red.), Teoria przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 25. Kożuch, B., Plawgo, B., (2012), Rozwój pracownika a innowacyjność i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, [W:] T. Listwan, M. Stor (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Prace Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1(248).
 26. Kwiatkowski, S., (2000), Przedsiębiorczość intelektualna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 27. Machaczka, J., (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 28. Małe i średnie przedsiębiorstwa niefinansowe w Polsce w latach 2009-2013 (2015), Warszawa: GUS.
 29. Mayo, A., (2001), The Human Value of the Enterprise: Valuing People as Assets-Monitoring, Measuring, Managing, Napervill: Nicholas Brealey.
 30. NKL (2015), Konferencja konsultacyjna projektu Kapitał ludzki jako element tworzenia wartości przedsiębiorstwa (materiał niepublikowany).
 31. Oniszczuk-Jarząbek, A., (2013), Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 32. Orczyk, J., (2015), Zmiany w pracy a przekształcenia w edukacji, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty", 4(38), 131-142.
 33. Piecuch, T., (2013), Przedsiębiorczość, Warszawa: C.H. Beck.
 34. Plawgo, B., Kornecki, J., (2010), Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw, Warszawa: PARP.
 35. Rundo, A., (2013), Kapitał ludzki a innowacyjność przedsiębiorstwa, Warszawa: CeDeWu.
 36. Schultz, T.W., (1961), Investment in Human Capital, "American Economic Review", 51(1), 1-17.
 37. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. Nr 173, poz. 1807 (z późn. zm.)
 38. Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2001-2005 (2006); 2007-2011 (2012); 2009-2013 (2014), Warszawa: GUS.
 39. Wolański, R., (2013), Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
 40. Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń (2008), Warszawa: GUS. stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4703
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu