BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarosz Zuzanna (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach), Księżak Jerzy (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach), Faber Antoni (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Tytuł
Ocena wielkości emisji gazów cieplarnianych systemów uprawy stosowanych w kukurydzy wykorzystywanej do produkcji bioetanolu
Assessment of Greenhouse Gas Emissions in Systems Used in Croping Maize for Bioethanol Production
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 1, s. 60-65, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Emisja gazów, Rolnictwo, Produkcja, Produkcja roślinna, Wyniki badań
Gas emissions, Agriculture, Production, Crop production, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q16, D29
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było określenie wielkości emisji gazów cieplarnianych systemów uprawy stosowanych w kukurydzy w monokulturze w porównaniu do jej uprawy w zmianowaniu. Do oszacowania emisji gazów cieplarnianych wykorzystano kalkulator Biograce wersja 4 public. Szacunki wykonano dla różnych systemów uprawy kukurydzy w latach 2013-2014 w dwóch zakładach doświadczalnych: RZD Grabów i SD Baborówko. Z badań wynika, że o wielkości emisji z uprawy kukurydzy, po uwzględnieniu alokacji emisji na produkty uboczne, w największym stopniu decydowały uzyskiwane plony. W SD Baborówko emisje wahały się w zakresie od 14,2 do 19,5 g CO2 eq/kg/MJ bioetanolu niezależnie od systemu uprawy i były mniejsze od wartości standardowej. W RZD Grabów tylko ziarno kukurydzy uprawianej w monokulturze w systemie uproszczonym oraz kukurydzy uprawianej w 2014 roku w systemie płużnym i w zmianowaniu może być wykorzystane do produkcji bioetanolu.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to assess the greenhouse gases emissions in different maize cultivation systems in monoculture compared to its cultivation in crop rotation systems. To assess the GHG emissions the Biograce 4 public calculator was used. Assessments were conducted for various maize cultivation systems in the years 2013-2014 in the two IUNG experimental stations: RZD Grabów and SD Baborówko. The results showed that the values of GHG emissions in maize - taking into account allocation of emissions to by-products - were determined mainly by the yield. In SD Baborówko the emission values ranged from 14.2 to 19.5 g CO2 eq/kg/MJ of bioethanol, irrespectively of the cultivation system, and were lower than the standard value. In RZD Grabów only maize cultivated in monoculture in reduced tillage and maize cultivated in 2014 in ploughing system and crop rotation may be used for bioethanol production. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Biograce. Harmonised Calculations of Biofuel Greenhouse Gass Emissions in Europe. 2011. http://www. biograce.net/.
  2. Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Dz.U. UE L 09.140.16.
  3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 1513/2015 z dnia 9 września 2015 r. zmieniająca dyrektywę WE/28/2009 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych oraz zmieniająca dyrektywę WE/70/98 odnoszącą się do jakości benzyny i olejów. UE/1513/2015 z 9.09.2015.
  4. Faber Antoni, Zuzanna Jarosz, Robert Borek, Magdalena Borzęcka-Walker, Alina Syp, Rafał Pudełko. 2011. Poziom emisji gazów cieplarnianych (CO2, N2O i CH4) dla upraw pszenicy, pszenżyta, kukurydzy i żyta przeznaczonych do produkcji bioetanolu oraz upraw rzepaku przeznaczonych do produkcji biodiesla. Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  5. Izdebski Waldemar, Jacek Skudlarski, Stanisław Zając. 2014. "Wykorzystanie surowców pochodzenia rolniczego do produkcji biopaliw transportowych w Polsce". Roczniki Naukowe SERiA XVI (2): 93-97.
  6. Jarosz Zuzanna, Antoni Faber. 2014. "Możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw". Studia i Raporty IUNG-PIB 39 (13): 9-27.
  7. Jarosz Zuzanna, Antoni Faber. 2016. "Możliwości ograniczenia emisji rolniczych z uprawy kukurydzy przeznaczonej do produkcji bioetanolu". Roczniki Naukowe SERiA XVIII (3): 120-127.
  8. Komunikat Komisji w sprawie praktycznego wdrożenia unijnego systemu kryteriów zrównoważonego rozwoju biopaliw i biopłynów oraz obowiązujących zasad obliczeń w odniesieniu do biopaliw (2010/C 160/02). Dz.Urz. UE. 19.6.2010, C160/8 PL, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uriOJ: C:2010:160:0008:0016:PL:PDF.
  9. Michalski Tadeusz. 2007. "Kukurydza - doskonały surowiec do produkcji biopaliw". Agro Serwis 3-9.
  10. Niedziółka Ignacy, Mariusz Szymanek. 2003. "Przemysłowe i energetyczne wykorzystanie ziarna kukurydzy". Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa 5: 115-121.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8339
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu