BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gadomska-Lila Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Znaczenie kultury w rozwoju przedsiębiorczych postaw
Significance of culture in development of entrepreneurial mindsets
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2016, nr 3 (41), s. 29-42, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Kultura biznesu
Entrepreneurship, Culture of business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W warunkach dynamicznych zmian otoczenia przedsiębiorczość staje się jedną z podstawowych przesłanek przetrwania i rozwoju na konkurencyjnym rynku. Stymulowanie i rozwój przedsiębiorczości wymaga działań na różnych polach. W kształtowaniu przedsiębiorczych postaw istotne znaczenie ma kultura. W artykule przeprowadzono analizę zmian w postrzeganiu przedsiębiorczości oraz jej uwarunkowań. Uwzględniając różne grupy czynników, skoncentrowano się na uwarunkowaniach kulturowych. Podjęto również próbę identyfikacji cech kultury przedsiębiorczości i charakterystyki kluczowych jej atrybutów, a także wskazano sposoby kształtowania i rozwoju kultury przedsiębiorczości. (abstrakt oryginalny)

Entrepreneurship becomes one of the essential conditions of the survival and development on a competitive market. Stimulation and development of entrepreneurship require activities in various fields. Culture is of major importance for the formation of entrepreneurial mindsets. In this paper, changes within the perception of entrepreneurship and its determinants are analyzed. The author focuses on cultural determinants, taking into consideration different groups of factors. An attempt is taken to identify the features of entrepreneurial culture and to characterize its key attributes, as well as to indicate the ways of forming and developing entrepreneurial culture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berger, B. red., (1994), Kultura przedsiębiorczości, Warszawa: Oficyna Literatów Rój.
 2. Bird, B., (1995), Toward a Theory of Entrepreneurial Competency, [W:] J.A. Katz, R.H. Brockhaus (red.), Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence, and Growh. T. 2, Greenwich: JAI Press, 51-72.
 3. Bratnicki, M., (2002), Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 4. Bratnicki, M., Strużyna, J., (2001), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
 5. Brockhaus, R.H., (1980), Risk Taking Propensity of Entrepreneurs, "Academy of Management Journal", 233, 509-520.
 6. Busenitz, L.W., Lau, C.M., (1996), A Cross-Cultural Cognitive Model of New Venture Creation, "Entrepreneurship Theory and Practice", 20(4), 25-39.
 7. Chandler, G.N., Keller, C., Lyon, D.W., (2000), Unraveling the Determinants and Consequences of an Innovation-Supportive Organizational Culture, "Entrepreneurship Theory and Practice", 25, 59-77.
 8. Gadomska-Lila, K., (2015), Pokolenie Y wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 1, 25-39.
 9. Glinka, B., (2014), Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3F_5ln-lNkMJ:kklinc.blox.pl/resource/SeminariumReferatGlinka.doc+&cd=l&hl=pl&ct=clnk&gl=pl (03.07.2014).
 10. Glinka, B., (2008), Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 11. Glinka, B., Gudkova, S., (2012), Wykorzystanie teorii ugruntowanej do badań przedsiębiorczości, [W:] B. Glinka, M. Kostera (red.), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Warszawa: Wolters Kluwer, 556-575.
 12. Global Entrepreneurship Monitor 2015. http://www.gemconsortium.org/report (22.03.2016).
 13. Gudkova, S., (2008), Rozwój małych przedsiębiorstw. Wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 14. Gupta, V. K., Turban, D. B., Wast i, S. A., Sidkar, A., (2009), The Role of Gender Stereotypes in Perceptions of Entrepreneurs and Intentions to Become an Entrepreneur, "Entrepreneurship Theory and Practice", 33(2), 397-417.
 15. Haber, A., Polak, K., (2011), Polskie spojrzenie na przedsiębiorczość, "Harvard Business Review Polska", 11(105), 25-27.
 16. Harrison, L.E., Huntington, S.P. red., (2003), Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, Poznań: Zysk i S-ka.
 17. Hitt, M.A., (2000), The New Frontier: Transformation of Management for the New Millennium, "Organizational Dynamics", 28, 7-17.
 18. Hofstede, G., (1980), Culture's Consequences: International Differences in Work Related Values, Beverly Hills, CA: Sage.
 19. Hornby, J.S., Kuratko, D.F., Montagno, R.V., (1999), Perception of Internal Factors for Corporate Entrepreneurship: A Comparison of Canadian and U.S. Managers, "Entrepreneurship Theory and Practice", Winter, 9-24.
 20. https://geert-hofstede.com/poland.htmlIreland
 21. Ireland, D.R., Hitt, M.A., Sirmon, D.G., (2003), A Model of Strategic Entrepreneurship: The Construct and its Dimensions, "Journal of Management", 29, 963-989.
 22. Isenberg, D.J., (2010), Jak stymulować przedsiębiorczość, "Harvard Business Review Polska", 11(93), 98-113.
 23. Jasiński, Z., (2004), Kształtowanie środowiska dla zachowań przedsiębiorczych, [W:] M. Juchnowicz red., Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Warszawa: Poltext, 73-76.
 24. Koźmiński, A.K., (2005), Zarządzanie w warunkach niepewności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 25. Kreiser, P.M., Marino, L.D., Dickson, P., Weaver, K.M., (2010), Cultural Influences on Entrepreneurial Orientation: The Impact of National Culture on Risk Taking and Proactiveness in SMEs, "Entrepreneurship Theory and Practice", September, 959-984.
 26. Krueger, N., (2000), The Cognitive Infrastructure of Opportunity Emergence, "Entrepreneurship Theory and Practice", 24, 5-23.
 27. Lambing, P.A., Kuehl, Ch.R., (2002), Entrepreneurship, Upper Saddle River: Prentice Hall Career&Technology.
 28. Lehman, D.R., Chiu, C.-Y., Schaller, M., (2004), Psychology and Culture, "Annual Review of Psychology", 55, 689-714.
 29. Mitchell, R.K., Smith, J.B., Morse, E.A., Seawright, K.W., Peredo, A.M., McKenzie, B., (2002), Are Entrepreneurial Cognitions Universal? Assessing Entrepreneurial Cognitions across Cultures, "Entrepreneurship Theory and Practice", Summer, 9-32.
 30. Pinchot, G. Ill (1985), Intrapreneuring, New York: Harper and Row.
 31. Shane, S., Venkataraman, S., (2000), The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research, "Academy of Management Review", 251, 217-226.
 32. Shepherd, D.A., Patzelt, H., Haynie, J.M., (2010), Entrepreneurial Spirals: Deviation-Amplifying Loops of an Entrepreneurial Mindset and Organizational Culture, "Entrepreneurship Theory and Practice", January, 59-82.
 33. Shinnar, R.S., Giacomin, O., Janssen, F., (2012), Entrepreneurial Perceptions and Intentions: The Role of Gender and Culture, "Entrepreneurship Theory and Practice", May, 465-493.
 34. Timmons, J.A., (1999), New Venture Creation: A Guide to Small Business Development, Burr Ridge: Irwin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4707
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu