BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosiek Ksymena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wody opadowe jako przedmiot gospodarowania
Rainwaters as an Object for Management
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2016, nr 3(44), s. 61-76, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Woda, Gospodarka wodna, Opad atmosferyczny, Zarządzanie zasobami wodnymi
Water, Water management, Precipitation, Management of water resources
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Woda deszczowa powinna zacząć być traktowana nie jako odpad, a jako cenny zasób, którym należy mądrze gospodarować w celu zmniejszenia ryzyka podtopień i powodzi, przeciwdziałania suszy, poprawy jakości życia na terenach zurbanizowanych, zapewnienia nawodnień dla rolnictwa. Można i należy wykorzystywać naturalne procesy w celu oczyszczania tejże wody.Proponowane rozważania są pierwszym etapem szerszych badań związanych z gospodarowaniem wodami opadowymi. Celem artykułu jest rozpoznanie tematyki wody deszczowej w kontekście problemów z zarządzaniem nią, zdefiniowanie problemów i ich przyczyn oraz celów skutecznego zarządzania deszczówką. (abstrakt oryginalny)

Rainwater should be treated as an precious asset not like waste or sewage. It should be cautiously managed in order to reduce risk of flooding, floods and drought protection. It enable improving quality of life on the urban area and ensure better watering on the rural area. Natural processes for its purification can and should be used.The paper is the first step in a border research connected with rainwater management. The main goal of it is to recognize the scope range of rainwater problems in the context of its management, defining problems ant their roots and goals for effectiveness rainwater management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzymek B., Jarosińska E., Wpływ uszczelnienia powierzchni zlewni na odpływ wód deszczowych, "Czasopismo Techniczne" 2012, z. 4: "Środowisko", z. 1-Ś, s. 50.
 2. Ekonomia ekosystemów i bioróżnorodności w polityce lokalnej i regionalnej. Poradnik TEEB dla miast: usługi ekosystemów w gospodarce miejskiej, tłum. i red. wyd. pol. Fundacja Sendzimira, Kraków 2011.
 3. Januchta-Szostak A., Miasto w symbiozie z wodą, "Czasopismo Techniczne" 2010, z. 14: "Architektura", z. 6-A, s. 95-103.
 4. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: "Zielona infrastruktura - zwiększanie kapitału naturalnego Europy", COM(2013) 249 final
 5. Królikowska J., Królikowski A., Wody opadowe: odprowadzanie, zagospodarowanie podczyszczanie i wykorzystywanie, Seidel-Przywecki, Józefosław 2012.
 6. Lorenc H. (red.), Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju, IMGW Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2012.
 7. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015, GUS, Warszawa 2015.
 8. Opłaty od powierzchni uszczelnionej jako instrument zrównoważonego zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi, red. K Kociszewski,. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2016, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 453, s. 270-0 281.
 9. Wojciechowska E. i in., Zrównoważone systemy gospodarowania wodą deszczową, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2015.
 10. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, GUS 2015, http://wskaznikizrp.stat.gov.pl/prezentacja.jsf?q=005003006001p=kraj (dostęp: 27.12.2015).
 11. http://urbnews.pl/zagrozenie-powodziowe-nie-bedzie-odwzorowane-w-planach-miejscowych/ (dostęp: 27.12.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1429-3730.44.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu