BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grudzewski Wiesław M. (PAN), Wilimowska Zofia (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Od teorii do praktyki zarządzania. Czy zarządzanie jest nauką czy sztuką?
From theory to management practice. Is management a science or an art?
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2017, nr 1, s. 11-50, rys.,tab., bibliogr. 50 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Modele zarządzania, Sztuczna inteligencja, Sieci neuronowe
Management, Management models, Artificial intelligence, Neural networks
Abstrakt
Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie wymaga talentu i specjalnych umiejętności podpartych odpowiednimi kwalifikacjami. Według Tatarkiewicza zarządzanie można uznać za sztukę, którą można interpretować jako "(...) świadomy wytwór człowieka, [który] jest dziełem sztuki zawsze tylko wtedy, gdy odtwarza rzeczywistość, bądź kształtuje formy, bądź wyraża przeżycie, a zarazem jest zdolny bądź zachwycać, bądź wzruszać, bądź wstrząsać" [41, s. 36]. Z drugiej strony zarządzanie przedsiębiorstwem - rozumiane jako ciągły proces podejmowania decyzji bazujących na rzetelnej wiedzy, obserwacjach i doświadczeniach - jest więc nauką, a współcześni menadżerowie stają się nie tylko biernymi konsumentami wiedzy badawczej, lecz także jej twórcami. Współczesne teorie skupiają uwagę na konstruowaniu odpowiednich modeli, które wspomagają decyzje menadżerów, pozwalając im niejako "podglądać" efekty ich decyzji. Poszukiwanie najlepszych rozwiązań określonych problemów jest tak stare jak historia cywilizacji. Znajduje ono swoje uzasadnienie w dążeniu człowieka do perfekcji. Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy. Jego celem jest pokazanie, że we współczesnym świecie konstrukcja modeli wspierających proces zarządzania przedsiębiorstwem jest nauką wykorzystującą osiągnięcia innych nauk, twórcze adaptowanie tych osiągnięć w modelowaniu zjawisk obecnych w świecie gospodarki. Autorzy przedstawiają w artykule modele matematyczne, modele informatyczne (wykorzystywane w tych sytuacjach, w których analityczne modele nie potrafią znaleźć najlepszego rozwiązania), a w szczególności algorytmy sztucznej inteligencji - algorytmy genetyczne i sieci neuronowe, modele agentowe oraz wybrane modele dynamicznego systemu zarządzania organizacją. Autorzy mają nadzieję, że te wybrane modele będą argumentem, że nauki o zarządzaniu są coraz bardziej nauką, a nie sztuką.(abstrakt oryginalny)

Decision-making in the enterprise requires talent and special skills supported by the right qualifications. According to Tatarkiewicz, management can be considered as an art, which can be interpreted as (...) aware of the man creation is a work of art always when recreates reality, or shape forms, or expresses experience, yet is capable of either delight or fascinate or touch or shake up [41, s. 36]. On the other hand, the company management is understood as a continuous process of making decisions based on reliable knowledge, observations and experiences - is therefore a science, and modern managers are not just passive consumers of research knowledge, but also its creators. Contemporary theories focus attention on constructing appropriate models, which support the decisions of managers allowing them to somehow "spy" and observe the effects of their decisions. This article is a review. Its aim is to show that in the modern economy design models to support the management of the enterprise is the science that uses the achievements of other sciences, creative adaptation of these achievements in modeling phenomena present in the world economy. The authors present in the article mathematical models, computer models (used in situations where the analytical models cannot find the best solution), and in particular artificial intelligence algorithms - genetic algorithms and neural networks, agent-based models and selected models of dynamic system for managing the organization. The authors hope that these selected models will be the argument that management science is becoming more and more science and not an art.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne, Wyd. ZNI MIKOM, Warszawa 1998.
 2. Adamczewski P., Wdrożeniowe uwarunkowania zintegrowanych systemów informatycznych, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1998.
 3. Balqies Saudon, Applied system simulation, a review study, "Information Science Journal" 1999.
 4. Bertalanfy L., General Systems Theory. Foundations, Development, Applications, Brazziller, New York 1968.
 5. Bryłka M. Świątkowski Ł., Algorytmy genetyczne i sieci neuronowe, seminarium z zarządzania ryzykiem (Z. Wilimowska), Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Wrocław 2007.
 6. Dolińska M., Projektowanie systemów informacyjnych w zarządzaniu marketingiem, PWN, Warszawa 2003.
 7. Domaradzki R., Zastosowanie sieci neuronowych do wspomagania decyzji inwestycyjnych, http://bossa.pl/analizy/techniczna/elementarz/sieci_neuronowe [29.03.2007].
 8. Frankiewicz W., Systemy informacyjne zarządzania, uwarunkowania, technologie, rodzaje, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2002.
 9. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Przedsiębiorstwo wirtualne, Wyd. Difin, Warszawa 2002.
 10. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Wyd. Difin, Warszawa 2007.
 11. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., W poszukiwaniu paradygmatów zarządzania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 12. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Krakow 2009.
 13. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wyd. Difin, Warszawa 2004.
 14. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Wyd. Poltext, Warszawa 2013.
 15. Grudzewski W. M., Rosłanowska-Plichcińska K., Application of Dimensional Analysis in Economics, Wyd. IOS Press, Amsterdam, Berlin, Tokio, Waszyngton, DC 2013.
 16. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002.
 17. Gutenbaum J., Modelowanie matematyczne systemów, Wyd. OMNITECH PRESS, Warszawa 1992.
 18. Klempka R., Stankiewicz A., Modelowanie i symulacje układów dynamicznych, UWND, Krakow 2004.
 19. Klonowski Z. J., Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Modele rozwoju i właściwości funkcjonalne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004.
 20. Koźmiński A. K, Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 21. Kwaśnicka H., Obliczenia ewolucyjne w sztucznej inteligencji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 22. Ławrynowicz A., Genetic algorithms for advanced planning and scheduling in supply networks, Wyd. Difin, Warszawa 2013.
 23. Nowicki A., Unhold J., Organizacyjne aspekty doskonalenia systemów informacyjno-decyzyjnych zarządzania, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 24. Osowski S., Sieci neuronowe, WPW, Warszawa 1994.
 25. Platonoff A. L., System dynamicznego zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 26. Radosiński E., Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzyjnej, PWN, Warszawa 2001.
 27. Radzikowski W., Komputerowe systemy wspomagania decyzji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1990.
 28. Russell S., Norvig P., Artificial Intelligence, A Modern Approach, Prentice Hall, New Jersey 1995.
 29. Shoham Y., Agent-oriented Programming, "Artificial Intelligence" 1993, No. 60 (1).
 30. Tarnowki W. Bartkiewicz S., Modelowanie matematyczne i symulacja komputerowa dynamicznych procesów ciągłych, WUPK, Koszalin 2003.
 31. Unhold J., Dynamika systemu informacyjnego a racjonalność adaptacyjna, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 32. Unhold J., Modelowanie dynamiki systemu informacyjnego organizacji, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 33. Wilimowska Z., Wilimowski M., Sztuka zarządzania, Wydawnictwo ODO, Bydgoszcz 2002.
 34. Wilimowska Z., Krzysztoszek T., Computer method of weights settlement in mixed methods of company valuation, [in:] Information systems architecture and technology. Application of information technologies in management systems, Wilimowska Z. et al. (eds.), Biblioteka Informatyki Szkoł Wyższych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
 35. Wlimowska Z., Krzysztoszek T., The use of artificial neural networks in company valuation process, [in:] Advanced methods for computational collective intelligence, Ngoc Thanh Nguyen et al. (eds.), Springer, Berlin, Heidelberg 2013. pp. 279-288, 7 rys., 1 tab., bibliogr. 6 poz. (Studies in Computational Intelligence; ISSN 1860-949X, vol. 457), 4th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications (ICCCI 2012), Ho Chi Minh City, Vietnam, November 28-30, 2012, lokalizacja elektroniczna: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-34300-1_27.
 36. Witkowska D., Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne. Wybrane zagadnienia finansowe, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2002.
 37. Bubnicki Z., Podstawy informatyczne systemów zarządzania, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1993.
 38. Franklin S., Graesser, A., Is it an Agent, or just a Program?, A Taxonomy for Autonomous Agents. Proceedings of the Third International Workshop on Agent Theories, Architectures, and Languages, Springer-Verlag, New York1996.
 39. Paprzycki M., Agenci programowi jako metodologia tworzenia oprogramowania, Computer Science Department, Oklahoma State University, Tulsa, OK 74106 USA.
 40. Tadeusiewicz R., Elementarne wprowadzenie do techniki sieci neuronowych z przykładowymi programami, PWN, Warszawa 1998.
 41. Tatarkiewicz W., Droga przez estetykę, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972, s. 36.
 42. Wenger D., Probst A. R, Adding Value with Intelligent Agents in Financial Services, [in:] Agent Technology, N. Jennings, M. Wooldridge (eds.), Springer-Verlag, New York 2002, pp. 303-325.
 43. Wooldridge M., Jennings N. R., Intelligent agents: Theory and practice, "The Knowledge Engineering Review" 1995, No. 10 (2), pp. 115-152.
 44. Słownik internetowy, hasło "nauka", http://www.cotojest.info/nauka_574.html [02.03.2017].
 45. Słownik języka polskiego PWN, hasło "sztuka", http://sjp.pwn.pl/szukaj/sztuka.html [02.03.2017].
 46. Słownik języka polskiego PWN, hasło "tworca", http://sjp.pwn.pl/szukaj/tworca.html [02.03.2017].
 47. Słownik języka polskiego PWN, hasło "nauka", http://sjp.pwn.pl/szukaj/nauka.html [02.03.2017].
 48. Słownik Wikipedii, hasło "nauka", http://ozkultura.pl/wpis/7635/4 [02.03.2017].
 49. Wikipedia, hasło "sztuka", https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka [02.03.2017].
 50. www.dis.waw.pl [02.03.2017].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu