BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niewiadomska Anna (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Samozatrudnienie jako forma rozwoju przedsiębiorczości osób starszych w Polsce
Self-employment as form of development of entrepreneurship of the elderly in Poland
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2016, nr 3 (41), s. 89-104, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Aktywność zawodowa ludności, Ludzie starsi, Jednoosobowe podmioty gospodarcze, Rynek pracy, Samozatrudnienie
Entrepreneurship, Activity rate of population, Elderly people, One-person business, Labour market, Self-employment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rosnąca dynamika starzenia się zasobów pracy w Polsce stwarza potrzebę podjęcia działań ukierunkowanych na efektywniejsze wykorzystanie potencjału zawodowego osób starszych. Celem artykułu jest analiza samozatrudnienia osób starszych traktowanego jako przejaw indywidualnej przedsiębiorczości. Punktem wyjścia rozważań jest prezentacja argumentów uzasadniających potrzebę zwiększenia przedsiębiorczości wśród osób starszych. Analizie poddano również czynniki skłaniające osoby starsze do podjęcia własnej działalności gospodarczej oraz bariery utrudniające ten proces. Wykorzystano także dane udostępnione przez Eurostat. (abstrakt oryginalny)

The growing dynamics of the aging of the labour force in Poland creates the need for action directed at effective use of professional potential of the elderly. The aim of the article is to analyze their self-employment treated as a manifestation of individual entrepreneurship. The starting point of considerations is the presentation of arguments justifying the need to increase entrepreneurship among the elderly. We analyzed the factors encouraging older people to start their own business, as well as barriers to this process. The article uses data made available by Eurostat. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barreto, H., (1989), The Entrepreneur in Microeconomic Theory. Disappearance and Explanation, London, New York: Routledge.
 2. Drozdowski, R., Matczak, P. (red.), (2004), Samozatrudnienie - analiza wyników badań, Warszawa: PARP.
 3. Duraj, T., (2007), Prawna perspektywa pracy na własny rachunek, [W:] E. Kryńska (red.), Praca na własny rachunek. Determinanty i implikacje, Warszawa: IPiSS, 19-51.
 4. Entrepreneurship in the EU and Beyond - Flash Eurobarometer 354 (2013), Brussels: European Commission, http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_354_en.pdf (19.03.2016).
 5. Europe 2020. A European Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth (2010), COM (2010)2020. Brussels: European Commission.
 6. Gruszecki, T., (1994), Przedsiębiorca w teorii ekonomii, Warszawa: Wydawnictwo Cedor.
 7. Kadefors, R., (2011), Costs and Benefits of Best Agers Employment, Gothenborg: University of Gothenborg. http://www.best-agers-project.eu/ (25.03.2016).
 8. Karoly, L., Zissimopoulos, J., (2004), Self-Employment and the 50+ Population, Washington, D.C: Public Policy Institute.
 9. Kautonen, T., Down, S., South, L., (2008), Enterprise Support for Older Entrepreneurs: The Case of PRIME in the UK, "International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research", 14(2), 85-101.
 10. Kibler, E., Wainwright, T., Kautonen, T., Blackburn, R.A., (2012)., (Workjlife after Work?: Older Entrepreneurship in London - Motivations and Barriers. London: Kingston University, Small Business Research Centre.
 11. Kibler, E., Wainwright, T., Kautonen, T., Blackburn, R., (2011)., (Work)life after Work: Understanding Barriers to Older Entrepreneurship in London, [W:] Proceedings of the 2011 Annual Conference of the International Council for Small Business.
 12. Kożuch, A., Dyndalewicz, A., (2004), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 13. Kryńska, E., (2001), Stymulacja ruchliwości pracowniczej. Metody i instrumenty, Raport IPiSS, zeszyt 20, Warszawa: IPiSS.
 14. Kubicki, P., (2012), Ocena kompetencji osób 50+ w zakresie przedsiębiorczości oraz działań służących wydłużeniu aktywności zawodowej - analiza desk research, http://www.dojrzalaprzedsiebiorczosc.pl/g2/oryginal/2012_10/4086934df6bl44ce1cfe6926301dd5ce.pdf (18.03.2016).
 15. Malek, B., Adnane, M., Imen, S., (2011), Entrepreneurial Intention Among Seniors: An Application to French Entrepreneurs, [W:] Proceedings of the 2011 Annual Conference of the International Council for Small Business.
 16. Martinez-Fernandez, C., Kubo, N., Noya, A., Weyman, T., (2012), Demographic Change and Local Development: Shrinkage, Regeneration and Social Dynamics, OECD Publishing.
 17. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie nadużywania statusu samo zatrudnienia (2013), Bruksela: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, 21.03.2013.
 18. Opinia Komitetu Regionów - Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r., (2013), Dziennik Urzędowy Komisji Europejskiej z dnia 5.12.2013. C 356/68.
 19. Piecuch, T., (2010), Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Warszawa: C.H. Beck.
 20. Plan działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości do 2020 r. Pobudzanie przedsiębiorczości w Europie (2013), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela: Komisja Europejska. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServdo?uri=COM:2012:0795:FIN:PL:PDF (18.03.2016).
 21. Policy Brief on Senior Entrepreneurship. Entrepreneurial Activities in Europe (2012), Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 22. Shane, S., (2003), A General Theory of Entrepreneurship. The Individual - Opportunity Nexus, Northampton, USA: Edward Elgar Publishing, Inc.
 23. Singh, G., DeNoble, A., (2003), Early Retirees as the Next Generation of Entrepreneurs, "Entrepreneurship Theory and Practice", 27(3), 207-226.
 24. Skowron, E., (2007), Efektywność polityki władz lokalnych we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie regionu częstochowskiego i łódzkiego, [W:] N. Daszkiewicz (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szanse i zagrożenia rozwoju, Warszawa: CeDeWu, 177-186.
 25. Szepelska, A., (2013), Samozatrudnienie jako forma wspierania rozwoju przedsiębiorczości regionów, "Ekonomia i Prawo", XII(1), 69-80, http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2013.006 (20.03.2016).
 26. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 (z późn. zm.).
 27. Warunki prowadzenia firm w Polsce (2015), Warszawa: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, http://zpp.net.pl (20.03.2016).
 28. Webster, B., Walker, B., (2005), Smart Training for the Older Entrepreneur, [W:] Proceedings of the 2005 Annual Conference of the International Council for Small Business.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4996
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu