BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowosielski Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Procesy decyzyjne i procesy poznawcze w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Decision Processes and Cognitive Processes in Business Management
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 3, cz. 2, s. 139-152, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej : aplikacyjne walory teorii i instrumentów zarządzania
Słowa kluczowe
Proces decyzyjny, Procesy poznawcze, Decyzje kierownicze
Decision proces, Cognitive processes, Management decision
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule starano się przedstawić argumenty przemawiające za koniecznością łącznego rozpatrywania i rozwiązywania problemów decyzyjnych i badawczych (poznawczych) w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a także wskazać możliwe rozwiązania w tym względzie. Najpierw jednak przedstawiono klasyfikację decyzji, aby zidentyfikować te, które wymagają ich podejmowania z pomocą poznania naukowego. Następnie przedstawiono w ujęciu procesowym porządek postępowania decyzyjnego i postępowania poznawczego (badawczego), wskazując na ich zbieżne miejsca. Do przygotowania artykułu wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz własne doświadczenia i spostrzeżenia, wyniesione także z rozmów z menedżerami przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

Nowadays in the business management there are complex decision problems which resolution requires cognitive testing. It guarantees rational and not intuitive decision- making. The article attempted to justify the need for joint analysis and resolution of decision and research (cognitive) problems in the business management, and to identify possible solutions in this regard. First, however, decisions classification has been described to identify those that require the help of scientific knowledge. Subsequently, the process of decision-making and cognitive behavior (research) has been presented in a procedural sense, indicating their common attributes. The method of critically analyzing the literature subject has been used for the preparation of the article, as well as the own observations raised from talks with business managers. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H. (2008), Współczesna metodologia nauk ekonomicznych, Dom Organizatora, Toruń.
 2. Cudziło M. (2013), Wybrane problemy decyzyjne w zarządzaniu procesami logistycznymi, "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej" [online], nr 61, Poznań, https://mfiles.pl/pl/index.php/Podejmowanie_decyzji, dostęp: 20 kwietnia 2017).
 3. Józefczyk J. (2001), Wybrane problemy podejmowania decyzji w kompleksach operacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 4. Kisielnicki J. (2008), Zarządzanie, PWE, Warszawa.
 5. Kostera M. (2001), Podstawy organizacji i zarządzania, WSPiZ, Warszawa.
 6. Koźmiński A.K., W. Piotrowski W.(red.) (2002), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 7. Malewska K. (2013), Doskonalenie procesów decyzyjnych w organizacji, [w:] "Nauki o zarządzaniu", nr 1(14), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 8. Mazur M. (1976), Cybernetyka i charakter [online], Państwowy Instytut Wydawniczy Warszawa, http://autonom.edu.pl, dostęp: 23 kwietnia 2017.
 9. Praca zbiorowa (2014), Naukowiec w relacjach z biznesem. Uwarunkowania transferu wiedzy w Polsce, Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 10. Romanowska M. (red.) (2001), Podstawy organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa.
 11. Witczak H. (2008), Problemy i twierdzenia naukowe [w:] Sławińska M., Witczak H. (red. nauk.) Podstawy metodologiczne prac doktorskich naukach ekonomicznych, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu