BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buśko Małgorzata (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Analysis of Changes in Drafting a Base Map in View of Amendments to the Provisions of Law
Analiza zmian redakcji mapy zasadniczej w aspekcie nowelizacji przepisów prawa
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2017, nr 11/2, s. 29-40, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Kartografia, Regulacje prawne, Bazy danych
Cartography, Legal regulations, Databases
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Głównym tematem opracowania jest porównanie standardów wykonywania mapy zasadniczej w aspekcie zmian przepisów prawa, jakie dokonują się w Polsce na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat. Analizie został poddany zakres zmian, którym podlegała redakcja kartograficznej treści mapy zasadniczej, ze szczególnym uwzględnieniem treści i formy opisów prezentowanych na mapie. Dokonano porównania standardów wykonywania tego opracowania na podstawie Instrukcji Technicznej K-1 z 1998 roku [8] oraz zmieniającego ją rozporządzenia z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (zwanego dalej: rozporządzenie BDOT, 2013) [14], a także znowelizowanego rozporządzenia z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (zwanego dalej: rozporządzenie BDOT, 2015) [15]. Te rozporządzenia, w połączeniu z nowelizacją w 2014 roku ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne [20] spowodowały przełomową zmianę w podejściu do mapy zasadniczej, zmieniając znacząco formę jej prowadzenia, zakres danych, jaki ma obejmować, oraz redakcję, czyli jej aspekt wizualny. W obecnym założeniu mapa zasadnicza jest bowiem raportem generowanym na podstawie danych z sześciu równolegle prowadzonych i aktualizowanych baz [1, 6]. Porównanie objęło opisy, redakcję mapy, a także jej płaszczyznę pojęciową. (abstrakt oryginalny)

The main subject of the study is comparison to the standards for the preparation of the base map in view of the amendments to the legal provisions, which have been taking place in Poland over the last thirty years. The scope of the changes to the editing of the cartographic content of the base map was analyzed, with particular emphasis on the form and content of the presented descriptions. The map preparation standards were compared [8], based on the Technical Guideline K-1 of 1998, and the amending Regulation of 12 February 2013 on the database of the surveying records of public utilities, the database of topographic objects and the base map (hereinafter referred to as the BDOT Regulation, 2013) [14], as well as the amended Regulation of 2 November 2015 on the database of topographic objects and the base map (hereinafter referred to as the BDOT Regulation, 2015) [15]. These Regulations, in conjunction with the amendment to the Geodetic and Cartographic Law of 2014 [20], have resulted in historic changes in the approach to the base map, significantly changing the form of its records, the scope of the data to be covered, and the editing, i.e. its visual aspect. The current assumption is that the base map is in fact a report generated from six databases, kept and updated simultaneously [1, 6, 11]. The aforementioned comparison referred primarily to the descriptions, map editing, as well as to the conceptual level.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balawejder M., Buśko M., Cellmer R., Juchniewicz-Piotrowska K., Leń P., Mika M., Szczepankowska K., Wójciak E., Wójcik-Leń J., Źróbek S.: Aktualne problemy gospodarki nieruchomościami w Polsce na tle przemian organizacyjno-prawnych [The current problems of real estate management in Poland against the background of organizational and legal changes]. Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, Rzeszów 2015.
 2. Buśko M.: Analiza wpływu zmian przepisów prawa dotyczących budynków w aspekcie aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości [Analysis of the influence of amendments to the legal provisions relating to building structures on keeping the real estate cadastral database updated]. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr II/1, 2016, pp. 395-410.
 3. Buśko M.: Integrated database as the basis for the modern real estate cadastre. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr IV/4, 2016, pp. 1833-1845.
 4. Buśko M.: Problematyka ujawniania funkcji użytkowej budynku w operacie ewidencyjnym w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych [Issues concerning disclosing useful functions of a building in cadastral documentation with respect to binding legal regulations]. Przegląd Geodezyjny, r. 86, nr 6, 2014, pp. 3-8.
 5. Buśko M., Przewięźlikowska A.: Analiza przepisów prawnych dotyczących treści map do celów projektowych w aspekcie uzgodnionych sieci uzbrojenia terenu [Analysis of legal regulations concerning the content of maps for design purposes with respect to approved networks of facilities]. Przegląd Geodezyjny, r. 82, nr 10, 2010, pp. 7-10.
 6. Buśko M., Przewięźlikowska A.: Metodyka opracowania numerycznej mapy zasadniczej na przykładzie wybranego obiektu [Methods of preparation of the digital basic map on the example of a selected object]. Geomatyka i Inżynieria: kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, nr 1, 2012, pp. 5-24.
 7. Butryn K., Preweda E.: Selected Issues of Establishing and Functioning of the Transmission Easement. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 10, no. 1, 2016, pp. 33-44.
 8. Instrukcja Techniczna K-1: Mapa zasadnicza [Technical Guideline K-1: The Base Map]. Główny Geodeta Kraju, Warszawa 1998.
 9. Jiang X., Bi J., Nan G. et al.: A Survey on Information-Centric Networking: Rationales, Designs and Debates. China Communications, vol. 12, issue 7, 2015, pp. 1-12.
 10. Lupa M., Kozioł K., Leśniak A.: An attempt to automate the simplification of building objects in multiresolution databases. [in:] Beyond Databases, Architectures and Structures: 11th International Conference, BDAS: Ustroń, Poland, May 26-29, 2015, Springer International Publishing, 2015, pp. 448-459.
 11. Mika M.: Model systemu katastralnego w języku analizy obiektowej OOA. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 1, no. 4, 2007, pp. 201-211.
 12. Mika M.: Thematic Map as a Basis for the World's Geoinformation System in Chronological Approach. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 8, no. 1, 2014, pp. 53-60.
 13. Mika M., Przewięźlikowska A., Siejka M.: Monitoring rynku programów geodezyjnych wykorzystywanych do opracowania mapy sytuacyjno-wysokościowej na terenie powiatu krakowskiego. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, z. 62, nr 3/II, 2015, pp. 301-313.
 14. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Dz.U. 2013, poz. 383 [Regulation of the Minister of Administration and Digitization of 12 February 2013 on the database of surveying records of public utilities, databases of topographic objects and the base map. Official Journal of 2013, item 383].
 15. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Dz.U. 2015, poz. 2028 [Regulation of the Minister of Administration and Digitization of 2 November 2015 on the database of topographic objects and the base map. Official Journal of 2015, item 2028].
 16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. Dz.U. 1999, nr 30, poz. 297 [Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration of 24 March 1999 on technical standards for geodesy, cartography and the national land information system. Official Journal of 1999, No. 30, item 297].
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). Dz.U. 1999, nr 112, poz. 1316 [Regulation of the Council of Ministers of 30 December 1999 on the Polish Classification of Types of Constructions. Official Journal of 1999, No. 112, item 1316].
 18. Siejka M., Ślusarski M., Zygmunt M.: 3D+time Cadastre, possibility of implementation in Poland. Survey Review, vol. 46, issue 335, 2014, pp. 79-89.
 19. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Dz.U. 2010, nr 76, poz. 489 [The Act of 4 March 2010 on Infrastructure for Spatial Information. Official Journal of 2010, No. 76, item 489].
 20. Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dz.U. 2014, poz. 897 [The Act of 5 June 2014 amending the Act - Geodetic and Cartographic Law and the Law on enforcement proceedings in administration. Official Journal of 2014 item 897].
 21. Vondrakova A., Vozenilek V.: Concept of a Formalized Record of GIS Data Visualization for Map Creation. [in:] 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, Conference Proceedings, June 18-24, 2015, Book 2, Vol. 2, pp. 765-770.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2017.11.2.29
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu