BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mularska-Kucharek Monika (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Społeczne uwarunkowania postaw przedsiębiorczych
Social determinants of entrepreneurial attitudes
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2016, nr 3 (41), s. 165-177, rys., bibliogr. 27 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Socjologia przedsiębiorczości
Entrepreneurship, Sociology of entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W kontekście kreowania i wzmacniania przedsiębiorczości znaczenie mają czynniki zarówno ekonomiczne, jak i pozaekonomiczne, w tym również społeczne. Celem artykułu jest eksploracja społecznych determinant postaw przedsiębiorczych obejmujących zmienne społeczno-demograficzne, a także te związane z socjalizacją, stanowiące istotne mechanizmy warunkujące przedsiębiorczość. Podstawę empiryczną prezentowanych analiz stanowią badania ogólnopolskie zrealizowane przez Centrum Badań Opinii Społecznej na zlecenie Uniwersytetu Łódzkiego w ramach grantu nt. Przedsiębiorczość Polaków - aspekt społeczny i przestrzenny. (abstrakt oryginalny)

The important factors, both economic and non-economic ones, responsible for creating and strengthening entrepreneurial attitudes include those of a social nature. The article aims at exploring the social determinants of entrepreneurial attitudes including socio-demographic variables, and the ones associated with socialization, which are important mechanisms conditioning entrepreneurship. The paper assesses the potential of entrepreneurial attitudes among Poles. The empirical basis of the presented analysis is the nationwide survey carried out by the Public Opinion Research Center on behalf of the University of Lodz as part of the grant entitled "Entrepreneurship of Poles - social and spatial aspect". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowski, J., (2007), Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym, [W:] M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 54-92.
 2. Coleman, J., (1988), Social Capital in the Creation of Humań Capital, "American Journal of Sociology", 86, 95-120.
 3. Domański, H., (2009), Społeczeństwo europejskie. Stratyfikacja i systemy wartości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 4. Gibb, A.A., (1993), Enterprise Culture and Education: Understanding Enterprise Education and Its Links with Smali Business, Entrepreneurship and Wider Educational Goals, "International Smali Business Journal", 11(3), 11-34.
 5. Gliński, P., Palska, H., (1997), Cztery wymiary społecznej aktywności obywatelskiej, [W:] H. Domański, A. Rychard (red.), Elementy nowego ładu, Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 365-392.
 6. Janowski, A., (1998) (red.), Słownik ekonomiczny, Kraków: Wydawnictwo Instytutu GSMiE.
 7. Jerschina, J., (2000), Postawy przedsiębiorczości w Polsce na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Elity i społeczeństwa (kontynuacja), "Przegląd Socjologiczny", 49(1).
 8. Kickul, J., Grundy, L., (2002), Prospecting for Strategie Advantage: The Proactive Entrepreneurial Personality and Small Firm Innovation, "Journal of Small Business Management", 40, 85-97.
 9. Kohn, M.L., Mach, B. W., (1986), Wprowadzenie, [W:] M.L. Kohn, C. Schooler (red.), Praca a osobowość. Studium współzależności, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 3-6.
 10. Korpysa, J., (2007), Uwarunkowania przedsiębiorczości studentów - rezultaty badań, [W:] D. Kopycińska (red.), Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 228-236.
 11. Kunasz, M., (2013), Determinanty przedsiębiorczości w gospodarkach unijnych, Szczecin: Volumina.
 12. Linan, F., (2007), The Role of Entrepreneurship Education in the Entrepreneurial Process, "Handbook of Research in Entrepreneurship Education", 1, 230-247.
 13. Lüthje, C., Franke, N., (2003), The 'Making' of an Entrepreneur: Testing a Model of Entrepreneurial Intent Among Engineering Students at MIT, "R&D Management", 33(2), 135-147.
 14. Majkut, R., (2014), Przedsiębiorczość w świetle uwarunkowań interdyscyplinarnych, Warszawa: CeDeWu.
 15. Matusiak, K., Marzewska, M., (2005), Pierwsza praca - pierwszy biznes. Vademécum przedsiębiorczości, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki i Pracy.
 16. Mądrzycki, T., (1996), Osobowość a plany życiowe, "Przegląd Psychologiczny", 39, 7-28.
 17. Mądrzycki, T., (1977), Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 18. McClelland, D.C., (1961), The Achieving Society, Princeton: Van Nostrand.
 19. Mielimąk, S., (2009), Kształtowanie kompetencji kluczowych w nauczaniu przedsiębiorczości, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 20. Pacholski, M., Słaboń, A., (1997), Słownik pojęć socjologicznych, Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 21. Postawy przedsiębiorcze a Strategia Lizbońska (2008), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri (25.10.2015).
 22. Sánchez, J. C., Lanero, A., Yurrebaso, A., (2005), Variables determinantes de la intención emprendedora en el contexto universitario, "Revista de Psicología Social Aplicada", 15(1), 37-60.
 23. Słownik języka polskiego (2002), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 24. Tarnawa, A., Zadura-Lichota, P.,Zbierowski, P., Nieć, M., (2014), Global Entrepreneurship Monitor Polska. Raport z badań 2013, Radom: Wydawnictwo Naukowe Istytutu Technologii Eksploracji - PIB.
 25. Wiatrak, A.P., (2003), Pojęcie przedsiębiorczości, jej cele i rodzaje, [W:] K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia, Tarnobrzeg: PWSZ, 26-38.
 26. Wykształcenie, szansa na sukces czy przeżytek? (2000), Warszawa: TNS OBOB.
 27. Zandecki, A., (1999), Wykształcenie a jakość życia, Toruń: Edytor.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4995
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu