BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójcik-Karpacz Anna (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Zdolności dynamiczne versus zdolności operacyjne
Dynamic capabilities versus operational capabilities
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2017, nr 1, s. 51-70, tab., bibliogr. 47 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Zdolności dynamiczne, Przewaga konkurencyjna
Dynamic capabilities, Competitive advantage
Abstrakt
Celem opracowania jest identyfikacja cech różnicujących zdolności dynamiczne od zdolności operacyjnych. W pierwszej kolejności wyjaśniono, czym są zdolności organizacyjne. Następnie rozpoznano pakiet zdolności organizacyjnych, przyjmując za kryterium rolę zdolności w rozwoju organizacji. Zakładając, iż istniejące w literaturze definicje konstruktów - zdolność dynamiczna i zdolność operacyjna są wyrazem rozumienia przez badaczy tych konstruktów, dokonano przeglądu istniejących ich (konstruktów) konceptualizacji. Dzięki temu odsłonięto poglądy wybranych badaczy odnośnie znaczenia nadawanego przez nich tym konstruktom do celów badań. Ustalenia w zakresie wyróżników obu typów zdolności nie wyczerpały tematu wytyczania granicy między tymi zdolnościami. Wręcz przeciwnie, ujawniły, że granice między tymi zdolnościami są rozmyte i warto kontynuować badania nad ustaleniem tego, co konstytuuje te dwa typy zdolności organizacyjnych, i wytyczeniem cech odróżniających je od siebie.(abstrakt oryginalny)

The aim of the research paper is the identification of the characteristics which differentiate dynamic capabilities from operational capabilities. First, it was explained what operational capabilities are. Next, the set of the operational capabilities was recognized with the use of the criteria of the role of capabilities in the development of the organization. Assuming that the specialist literature definitions of the constructs - dynamic capability and operational capability, are the expression of the constructs' understanding by the researchers, the existing (constructs) conceptualizations were reviewed. It helped to present the views of the selected researchers on the meaning given by them to these constructs for research purposes. The arrangements in the domain of characteristics in both types of capabilities did not exhausted all subjects of demarcation between these capabilities. On the contrary, they showed that the bounds between these capabilities are indistinct and it is worth continuing researches on finding out what constitutes these two types of organizational capabilities as well as marking their distinguishing features.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agarwal R., Helfat C. E, Strategic renewal of organizations, "Organization Science" 2009, No. 20 (2).
 2. Aggarwal V. A., Posen H. E., Workiewicz M., Adaptive capacity and the dynamics of operational capabilities, INSEAD, The Business School of World, Working Paper Series, 2015/09/EFE, February 2015, http://www.insead.edu/facultyresearch/research/search_ papers.cfm.
 3. Ambrosini V., Bowman C., What are dynamic capabilities and are they a useful construct in strategic management?, "International Journal of Management Reviews" 2009, No. 11, pp. 29-49.
 4. Amit R., Schoemaker P. J. H., Strategic assets and organizational rent, "Strategic Management Journal" 1993, No. 14 (1), pp. 33-46.
 5. Barney J., Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management" 1991, No. 17 (1), pp. 99-120.
 6. Barreto I., Dynamic capabilities: a review of past research and an agenda for the future, "Journal of Management" 2010, No. 36, pp. 256-280.
 7. Bloom N., Genakos C., Sadun R., Van Reenen J., Management practices across firms and countries, "Academy of Management Perspectives" 2012, No. 20 (1), pp. 12-33.
 8. Blyler M., Coff R., Dynamic capabilities, social capital and rent appropriation: Ties that split pies, "Strategic Management Journal" 2003, No. 24 (7).
 9. Bratnicki M., Kontekstualne rozwiązanie problemu budowania teorii przedsiębiorczości, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 5.
 10. Bratnicki M., Przedsiębiorcze zdolności dynamiczne jako źródło trwałej, wysokiej efektywności przedsiębiorstwa, [w:] Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 11. Collis D. J., How valuable are organisational capabilities?, "Strategic Management Journal" 1994, No. 15 (2), pp. 143-152.
 12. Danneels E., The dynamics of product innovation and firm competences, "Strategic Management Journal" 2002, No. 23 (12), pp. 1095-1121.
 13. Drnevich P. L., Kriauciunas A. P., Clarifying the conditions and limits of the contributions of ordinary and dynamic capabilities to relative firm performance, "Strategic Management Journal" 2011, No. 32 (11), pp. 254-279.
 14. Dyduch W., Twórcza strategia organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 15. Eisenhardt K. M., Martin J. A. M., Dynamic capabilities: What are they?, "Strategic Management Journal" 2000, No. 21 (10/11), pp. 1105-1121.
 16. Flynn B. B., Wu S. J., Melnyk S., Operational capabilities: Hidden in plain view, "Business Horizons" 2010, No. 53, pp. 247-256.
 17. Helfat C. E, Peteraf M. A., Understanding dynamic capabilities: progress along a developmental path, "Strategic Organization" 2009, No. 7 (1), pp. 91-102.
 18. Helfat C. E., Peteraf M. A., The dynamic resource-based view: capability lifecycles, "Strategic Management Journal" 2003, No. 24, pp. 997-1010.
 19. Helfat C. E., Winter S. G., Untangling dynamic and operational capabilities: Strategy for the (n) evere changing world, "Strategic Management Journal" 2011, No. 32 (11), pp. 1243-1250.
 20. Helfat C. E. Peteraf M. A., Managerial cognitive capabilities and the microfoundations of dynamic capabilities, "Strategic Management Journal" 2015, No. 36, pp. 831-850.
 21. Hrebiniak L. G., Joyce W. F., Organizational adaptation: strategic choice and environmental determinism, "Administrative Science Quarterly" 1985, No. 30 (3), pp. 336-349.
 22. Inan G. G., Bititci U. S., Understanding organizational capabilities and dynamic capabilities in the context of micro enterprises: a research agenda, "Procedia - Social and Behavioral Sciences" 2015, No. 210, pp. 310-319.
 23. Kaplan R. S., Norton D. P., Mastering the management system, "Harvard Bussines Review", January 2008, pp. 1-17.
 24. Karpacz J., Identyfikacja zdolności operacyjnych organizacji: zdolność technologiczna, [w:] Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, Stabryła A., Małkus T. (red.), Mfiles, Kraków 2014.
 25. Krzakiewicz K., Cyfert S., The strategic dimension of the dynamic capabilities of enterprises, "Management" 2014, No. 18 (2), pp. 7-18.
 26. Makadok R., Toward a synthesis of the resource-based and dynamic-capability views of rent creation, "Strategic Management Journal" 2001, No. 22 (5), pp. 387-401.
 27. Mishra A., Devaraj S., Vaidyanathan G., Capability hierarchy in electronic procurement and procurement process performance: an empirical analysis, "Journal of Operations Management" 2013, No. 31 (6), pp. 376-390.
 28. Newey L. R., Zahra S. A., The evolving firm: How dynamic and operating capabilities interact to enable entrepreneurship, "British Journal of Management" 2009, No. 20, pp. 81-100.
 29. Pavlou P. A., El Savy O. A., The "third hand": IT-enabled competitive advantage in turbulence through improvisational capabilities, "Information Systems Research" 2010, No. 21 (3), pp. 443-471.
 30. Peteraf M., Di Stefano D., Verona G., The elephant in the room of dynamic capabilities: Bringing two diverging conversations together, "Strategic Management Journal" 2013, No. 34, pp. 1389-1410.
 31. Ravishankara M. N., Pan S. L., Examining the influence of modularity and knowledge management (KM) on dynamic capabilities: Insights from a call centre, "International Journal of Information Management" 2013, No. 33, pp. 147-159.
 32. Rockart S. F., Dutt N., The rate and potential of capability development trajectories, "Strategic Management Journal" 2015, No. 36, pp. 53-75.
 33. Schilke O., On the contingent value of dynamic capabilities for competitive advantage: The nonlinear moderating effect of environmental dynamism, "Strategic Management Journal" 2014, No. 35, pp. 179-203.
 34. Schneider S., Spieth P., Business model innovation and strategic flexibility: Insights from an experimental research design, "International Journal of Innovation Management" 2014, No. 18 (6).
 35. Sirmon D. G., Hitt M. A., Contingencies within dynamic managerial capabilities: interdependent effects of resource investment and deployment on firm performance, "Strategic Management Journal" 2009, No. 30 (13), pp. 1375-1394.
 36. Stańczyk-Hugiet E. I., Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 37. Teece D. J., Dynamic capabilities: Routines versus entrepreneurial action, "Journal of Management Studies" 2012, No. 49 (8), pp. 1395-1401.
 38. Teece D., Pisano G., Shuen A., Dynamic capabilities and strategic management, "Strategic Management Journal" 1997, No. 18 (7), pp. 509-533.
 39. Teece D. J., The foundations of enterprise performance: Dynamic and ordinary capabilities in an (economic) theory of firms, "The Academy of Management Perspectives" 2014, No. 28 (4), pp. 328-352.
 40. Wang G., Dou W., Zhu W., Zhou N., The effects of firm capabilities on external collaboration and performance: The moderating role of market turbulence, "Journal of Business Research" 2015, No. 68, pp. 1928-1936.
 41. Winter S. G., Understanding dynamic capabilities, "Strategic Management Journal" 2003, No. 24 (10), pp. 991-995.
 42. Wang C., Ahmed P., Dynamic capabilities: a review and research agenda, "International Journal of Management Reviews" 2007, No. 9, pp. 31-51.
 43. Wu S. J., Melnyk S. A., Flynn B. B., Operational capabilities: The secret ingredient, "Decision Sciences" 2010, No. 41 (4), pp. 721-754.
 44. Zahra S. A., Sapienza H. J., Davidsson P., Entrepreneurship and dynamic capabilities: A review, model and research agenda, "Journal of Management Studies" 2006, No. 43 (4), pp. 917-955.
 45. Zollo M., Winter S. G., Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities, "Organization Science" 2002, No. 13, pp. 339-351.
 46. Zbierowski P., Społeczne i kulturowe aspekty sukcesu przedsiębiorstw - społeczna efektywność organizacji, "Management Forum" 2014, nr 2, s. 9-18.
 47. Ziębicki B., Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu