BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tyrańska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Rola oceny kompetencji kadry menedżerskiej w organizacji procesowej
The Role of Managerial Competences Assessment in the Process Organization
Źródło
Przegląd Organizacji, 2017, nr 4, s. 61-67, tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Kadra kierownicza, Kwalifikacje menedżera, Ocena kadr kierowniczych, Procesowe podejście do zarządzania, Zarządzanie procesowe
Managerial staff, Managerial qualifications, Managerial staff assessment, Process-oriented approach, Processing management
Uwagi
summ., Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Abstrakt
Warunkiem sprawnej realizacji zadań w organizacji procesowej jest posiadanie przez menedżerów odpowiednich kompetencji. Zatem pojawia się problem oceny tych kompetencji, który jest centralnym elementem procesu zarządzania kompetencjami. Wyniki oceny kompetencji stanowić mogą podstawę obiektywnych decyzji dotyczących doboru menedżerów na właścicieli poszczególnych procesów - decyzji rekrutacyjnych, oceny efektów zarządzania procesami - decyzji płacowych, czy też ustalenia luki kompetencyjnej - decyzji rozwojowych. Jednakże, przeprowadzenie obiektywnej oceny kompetencji kadry menedżerskiej jest procesem trudnym w realizacji. Wynika to ze złożoności realizowanych w organizacji procesów oraz kompetencji wymaganych do zarządzania tymi procesami. Celem artykułu jest ukazanie użyteczności oceniania kompetencji kadry menedżerskiej dla funkcjonowania organizacji procesowej. Realizacja celu wymagała określenia miejsca procesu zarządzania kompetencjami w konfiguracji procesów w organizacji oraz wskazania kompetencji niezbędnych do zarządzania procesami. Dla pogłębienia omawianej problematyki zaprezentowano przykład wdrożenia systemu oceny kompetencji kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwie zorientowanym na procesy. Na zakończenie artykułu wymieniono korzyści wynikające ze stosowania systemu oceniania kompetencji kadry menedżerskiej.(abstrakt oryginalny)

Proper competences of managers are the condition for efficient task implementation in the process management. Therefore, the problem of assessing these competences, which is a central element in the process of competency management, appears. The results of the competency assessment may constitute the basis for making objective decisions regarding the selection of managers to be the owners of particular processes - recruitment decisions, assessment of the effects of process management - payroll decisions, or the determination of competence gap - development decisions. However, the objective assessment of managerial competences is a difficult process to implement. It is apparent from the complexity of the processes implemented in the organization and the competences required to manage these processes. The aim of the article is to present the usefulness of assessing managerial competences for the functioning of the process organization. The implementation of the objective required to determine the place of the competency management process in the configuration of the organizations processes and identify the competencies needed for the process management. To deepen the discussed No., an example of implementing the assessment system of managerial competences in the process-oriented enterprise oriented has been presented. At the end of the article, benefits of the assessment system of managerial competences have been listed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Bitkowska A. (2013), Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach, Difin, Warszawa.
 3. Brajer-Marczak R. (2012), Wymagania kompetencyjne wobec pracowników w organizacji zorientowanej na procesy, [w:] C. Zając (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Nr 30, s. 21-32.
 4. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 5. Czapla T.P. (2012), Modelowanie kompetencji pracowniczych w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 6. Czekaj J. (red.), (2009), Zarządzanie procesami biznesowymi. Aspekt metodyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 7. Dubois D.D., Rothwell W.J. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, Helion, Gliwice.
 8. Gholipur R.A., Mahmoodi S.M., Jandaghi G., Fardmanesh H. (2012), Presentation Model of Managerial Competency Approach in Management Development, "Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business", Vol. 3, No. 9, pp. 506-520.
 9. Grajewski P. (2012), Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa.
 10. Grajewski P. (2007), Organizacja procesowa, PWE, Warszawa.
 11. Hammer M. (1999), Reinżynieria i jej następstwa, WN PWN, Warszawa.
 12. Hayes J., Rose-Quirie A., Allinson C. (2000), Senior Managers Perceptions of the Competencies They Require for Effective Performance: Implications for Training and Development, "Personnel Review", Vol. 29, No. 1, pp. 92-98.
 13. Holstain-Beck M. (1996), Jak być menedżerem? СІМ, Warszawa.
 14. Jabłoński M., Ziębicki В. (2012), Kształtowanie kluczowych kompetencji organizacji, [w:] A. Stabryła (red.), Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 225-227.
 15. Kunasz M. (2010), Zarządzanie procesami, VOLUMINA.PL, Szczecin.
 16. Mansfield B. (1999), What is "Competence" All About? "Competency", Vol. 6, No. 3, pp. 24-28.
 17. Nogalski В., Śniadecki J. (1998), Kształtowanie umiejętności menedżerskich, TNOiK, Bydgoszcz.
 18. Oleksyn T. (2010), Zarządzanie kompetencjami teoria i praktyka, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 19. Ossowski M. (2012), Identyfikacja i klasyfikacja procesów w przedsiębiorstwie, "Zarządzanie i Finanse - Journal of Management and Finance", Nr 4/3, s. 297-312.
 20. Porter M.E. (1985), Competitive Advantage, The Free Press, New York.
 21. Rakowska A. (2007), Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 22. Stabryła A. (2012), Zarządzanie procesowe, [w:] A. Stabryła (red.), Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 67-82.
 23. Tyrańska M. (2015), Koncepcja systemu oceny kompetencji kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 24. Walas-Trębacz J. (2014), Źródła przewagi konkurencyjnej w doskonaleniu łańcucha wartości przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", Nr 7, s. 70-84.
 25. Whiddett S., Hollyforde S. (2003), Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 26. Woodruffe C. (1991), Competent by Any Other Name, "Personnel Management", Vol. 9, pp. 30-33.
 27. Zbiegień-Maciąg L. (red.), (2006), Nowe tendencje i wyzwania w zarzadzaniu personelem, Wolters Kluwer, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu