BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłonowska Lidia (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Jakość procesów dydaktycznych realizowanych przez kandydatów do nauki o wysokim potencjale
Quality of didactic processes conducted by talents-candidates of highest scientific potential
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2016, nr 3 (41), s. 179-195, tab., bibliogr. 28 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Edukacja biznesowa, Kultura pracy, Szkolnictwo wyższe, Jakość kształcenia, Wykształcenie
Business education, Work culture, Higher education, Quality education, People's education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dążenie uczelni do wysokiej jakości procesów dydaktycznych nabiera w ostatnich latach coraz większego znaczenia. Praktycznym kryterium jej osiągania jest odniesienie do kultury pracy dydaktycznej, której kierunek rozwoju zależy od nauczyciela akademickiego i jego kompetencji. W artykule przedstawiono fragmenty wyników badań prowadzonych na końcowym etapie projektu doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Analizę danych empirycznych poprzedza przegląd koncepcji kultury pracy edukacji biznesowej w kontekście kształtowania postaw przedsiębiorczych. Z badań wynika, że doktoranci-talenty realizują zajęcia przede wszystkim w konwencji kultury mechanistyczno-pasywnej. W niewielkim stopniu organizowane przez nich procesy mają znamiona kultury humanistycznej opartej na wysoko jakościowych metodach aktywizujących i nie są skoncentrowane na kształtowaniu postaw przedsiębiorczych. (abstrakt oryginalny)

The pursuit of the university to achieve a higher quality of didactic processes is becoming ever more important in the recent years. A practical criterion of its achievement is the reference to the didactic labour culture, the development direction, which depends on the academic teacher and their competences. This article contains parts of results of research conducted during the final phase of the project by PhD students at Warsaw School of Economics. The analysis of empirical data is preceded by an overview of the theories of work culture in business education within the context of the latest trends in education, including the requirements of developing the entrepreneurial attitudes. The research indicates that young science employees - talents conduct classes primarily in the convention mechanistic-passive culture model. Only to a small degree does their teaching show features of the humanistic culture model, which is based on high-quality activating methods and the teaching process is not focused on developing attitude of entrepreneurship. The critical-creative approach to business education is virtually non-existent, or at best limited to only certain individual elements of the education process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arends, I.R., (2005), Uczymy się nauczać, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 2. Bonstingl, J. J., (2001), Schools of Quality, Thousand Oaks: Corwin Press, Inc.
 3. Brdulak, J., (2015), Wyzwania w zarządzaniu jakością na uczelniach w Polsce : dobre praktyki, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty", 3(37), 13-21.
 4. Bugaj, J., (2014), Centrum doskonalenia kompetencji nauczycieli akademickich - przykłady praktyk niemieckich i polskich, [W:] P. Wachowiak, S. Winch (red.), Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 388-392.
 5. Cameron, K.S., Quinn, R.E., (2015), Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 6. CEOs on Strategy and Social Issues (2007), The McKinsey Quarterly, October, 4-7.
 7. Clayton, G., (2007), Fostering Talent Opportunity: Getting Past First-Base, "Strategic Direction", 23(10), 3-5.
 8. Gąska, I., (2013), Zarządzanie talentami - wyzwanie i szansa dla organizacji, [W:] S. Partycki (red.), Innowacyjność i przedsiębiorczość w warunkach kryzysu, Lublin: KUL.
 9. Gosling, D., (2002), Models of Peer Observation of Teaching, https://www.researchgate.net/profile/David_Gosling/publication/267687499_Models_of_Peer_Observation_of_Teaching/links/545b64810cf249070a7955d3.pdf> (15.03.2016).
 10. Gosling, J., Mintzberg, H., (2006), Management Education as if Both Matter, "Management Learning", 4(37), 419-428.
 11. Jabłonowska, L., (2015), Edukacja biznesowa w obliczu nowych wymagań rynku - ujęcie modelowe, [W:] A. Pollok (red.), Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu, Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 77-89.
 12. Jabłonowska, L., (2011), Metoda przypadku w zapewnieniu jakości w kształceniu menedżerów, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty", 1(19), 81-99.
 13. Jabłonowska, L., (2014), Student Oriented Business Education Labour Culture, [W:] A. Zakrzewska-Bielawska, S. Flaszewska (red.), Kultura organizacyjna jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych opartych na wiedzy, Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 220-229.
 14. Jasieński, M., (2012), Edukacja menedżerów w Polsce: więcej heurystyki i jakości, [W:] J. Dietl, Z. Sapijaszka (red.), Edukacja ekonomiczna wobec przemian otoczenia społeczno-gospodarczego, Łódź: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, 63-68.
 15. Koh, J.H.L., Chai, C.S, Wong, B., Hong, H.Y., (2015), Design Thinking and Education, [W:] Design Thinking for Education. Conceptions and Applications in Teaching and Learning. Heidelberg, New York, London: Springer Science+Business Media, 17-31.
 16. Kolb, D.A., (2015), Experiential Learning. Experience as the Source of Learning and Development, Upper Saddle River: Pearson Education, Inc.
 17. Konnikova, M., (2014), Will MOOCs be Flukes?, "The New Yorker", 7, November. http://www.newyorker.com/science/maria-konnikova/moocs-failure-solutions, (15.04.2016).
 18. Leifer, L., Meinel, C., (2016), Manifesto: Design Thinking Becomes Foundational, [W:] H. Plattner, C. Meinel, L. Leifer (red.), Design Thinking Research: Making Design Thinking Foundational, Cham, Heidelberg, New York: Springer IP, 1-4.
 19. Michałowska, K., (2014), Cele kształcenia a taksonomia Blooma w nauczaniu rachunkowości, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica", 75, 125-132.
 20. Mintzberg, H., (2004), Managers, not MBAs: A Hard Look at the Soft Practice of Management Development, San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.
 21. Poznańska, K., Kraj, K., (2013), Finanse, ekonomia, zarządzanie, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 22. Sękowski, A.E., Dudek, A., (2015), Psychologiczna charakterystyka zjawiska wybitnych zdolności - przegląd teorii i badań, "Studia Społeczne", 12(1), 13-23.
 23. Sienkiewicz, Ł., (2007), Praktyczne rozwiązania w dziedzinie zarządzania talentami, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty", 1(5), 31-45.
 24. Sułkowski, Ł., (2016), Kultura akademicka. Koniec utopii?, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 25. Starzyk, K., (2015), Studia doktoranckie jako determinanta jakości kształcenia ekonomicznego w warunkach transformacji systemowej, [W:] A. Pollok (red.), Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu, Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 113-122.
 26. Wach-Kąkolewicz, A., (2015), Hospitacje zajęć ukierunkowane na wspieranie rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty", 2(36), 77-94.
 27. Woźniczka, M., (2013), Ocena jakości kształcenia w dydaktyce filozofii, "Przegląd Filozoficzny". Nowa Seria, 21(3), 397-412.
 28. Yuan, L., Powell, S., (2013), MOOCs and Open Education: Implications for Higher Education. A White Paper, http://publications.cetis.ac.uk/2013/667 (20.02.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4992
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu