BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlak Karolina (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Food Security Situation of Selected Highly Developed Countries Against Developing Countries
Sytuacja wyżywieniowa wybranych krajów wysokorozwiniętych na tle państw rozwijających się
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 2 (40), s. 385-398, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo żywnościowe, Głód, Niedożywienie, Kraje wysoko rozwinięte, Kraje rozwijające się, Pomoc żywnościowa
Food security, Starvation, Malnutrition, High-developed countries, Developing countries, Food aid
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji wyżywieniowej wybranych krajów wysokorozwiniętych i określenie dysproporcji występujących w tym zakresie pomiędzy nimi i państwami rozwijającymi się. W badaniach wykorzystano dane Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich (Eurostat), Wydziału Statystyki ONZ, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Światowego Programu Żywnościowego (WFP) oraz wybrane mierniki cząstkowe stosowane przez Economist Intelligence Unit (EIU) przy konstrukcji Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego (Global Food Security Index). Wskazano, że z największym nasileniem problemy z utrzymaniem bezpieczeństwa żywnościowego występują w krajach rozwijających się, o niskim poziomie dochodów per capita, natomiast w krajach wysokorozwiniętych głód ujawnia się w skali marginalnej, dotykając niespełna 1% populacji. W wymiarze regionalnym spożycie energii przewyższa minimalne dzienne zapotrzebowanie na nią we wszystkich regionach świata, ale stopień zaspokojenia potrzeb żywnościowych zwiększa się wraz ze wzrostem dochodu narodowego. Zredukowanie problemu głodu wymaga rozwiązania problemu asymetrycznego podziału dochodu świata, m.in. przez podjęcie działań prowadzących do przyspieszenia wzrostu gospodarczego opóźnionych regionów i zwiększenia siły nabywczej ludności. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the food security situation in selected highly developed countries and to identify consumption disparities between them and developing countries. The research is based on the data from the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), the Statistical Office of the European Union (Eurostat), the United Nations Statistics Division, the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), World Food Programme (WFP) and selected measures used by the Economist Intelligence Unit (EIU) for the construction of the Global Food Security Index. It has been showed that to the greatest extent the problem of maintaining food security occur in developing countries which are characterised by low per capita income, while in developed countries the scale of hunger is marginal and it afflicts less than 1% of the population. On a regional scale the daily dietary energy supply is greater than the minimum dietary energy requirement in all regions of the world, but the extent to which the dietary needs are satisfied increases along with the increase in national income. In order to reduce the problem of hunger it is necessary to solve the problem of asymmetrical distribution of global income, e.g. by taking actions to accelerate the economic growth in less developed regions and increase the purchasing power of the population. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Contributions to WFP 2014, https://www.wfp.org/about/funding/year/2014, 27.09.2015.
 2. Dec M., Pawlak K., Poczta W., 2008. Determinanty sytuacji wyżywieniowej ludności świata. Wieś i Rolnictwo 2(139): 9-25.
 3. Dowd D., 2009. Inequality and the Global Economic Crisis. Pluto Press, London, New York.
 4. Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database, 24.09.2015.
 5. Food Security Indicators 2015, http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/ess-fadata/en/#.Vg3z-5cbgpI, 24.09.2015.
 6. Global Food Security Index, http://foodsecurityindex.eiu.com/Index, 24.09.2015.
 7. Knutson R.D., Penn J.B., Boehm W.T., 1995. Agricultural and Food Policy. Prentice Hall Education, Career & Technology, Englewood Cliffs.
 8. Kraciuk J., 2015. Bezpieczeństwo żywnościowe z perspektywy krajów słabo i wysokorozwiniętych. Roczniki Naukowe SERiA, Tom XVII Zeszyt 3: 205-209.
 9. Malthus T.R., 1798. An Essay on the Principle of Population, As It Affects the Future Improvement of Society. Printed for J. Johnson, London.
 10. Małysz J., 2008. Bezpieczeństwo żywnościowe strategiczną potrzebą ludzkości. Wyższa Szkoła Ekonomiczna ALMAMER, Warszawa.
 11. Millenium Development Goals Indictaors, http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx, 24.09.2015.
 12. Obiedzińska A., 2012. Bezpieczeństwo żywnościowe, [in:] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (17): Ocena stanu wyżywienia ludności w Polsce w aspekcie bezpieczeństwa żywnościowego, M. Kwasek (ed.). Raport PW 2011-2014 nr 59, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa.
 13. Paszkowski S., 2015. Problemy światowego i europejskiego bezpieczeństwa żywnościowego, [in:] Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, A. Czyżewski, B. Klepacki (ed.). Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 14. Pawlak K., 2011. Bezpieczeństwo żywnościowe gospodarstw domowych w USA. Wieś i Rolnictwo 3(152): 67-83.
 15. Pawlak K., 2012. Bezpieczeństwo żywnościowe w krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 98: 39-52.
 16. Poczta W., Pawlak K., 2005. Typologia wzorców konsumpcji podstawowych artykułów żywnościowych w krajach Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA, Tom VII Zeszyt 8: 195-203.
 17. Preliminary ODA figures 2014, http://www.oecd.org/dac/stats/data.htm, 27.09.2015.
 18. Sapa A., 2010. Pomoc żywnościowa w kontekście good governance i społecznej odpowiedzialności. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Problemy rolnictwa światowego, Tom 10(XXV) zeszyt 4: 90-100.
 19. Sapa A., 2012. Międzynarodowa pomoc żywnościowa - kierunki zmian. Journal of Agribusiness and Rural Development 2(24): 203-214.
 20. Tangermann S., 1986. Economic factors influencing food choice, [in:] The Food Consumer, C. Ritson, L. Gofton, J. McKenzie (ed.). John Wiley & Sons, London.
 21. The State of Food Insecurity in the World, 2002. FAO, Rome.
 22. The State of Food Insecurity in the World, 2015. FAO, Rome.
 23. Tomczak F., 2005. Gospodarka rodzinna w rolnictwie: uwarunkowania i mechanizmy rozwoju. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.42
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu