BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śmiechowska Maria (Akademia Morska w Gdyni), Kłobukowski Filip (Gdański Uniwersytet Medyczny)
Tytuł
Food Quality and Safety Assurance in Terms of Loss and Waste Limitation
Zapewnienie bezpieczeństwa żywności w kontekście ograniczenia strat i marnotrawstwa
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 2 (40), s. 443-450, rys., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo żywnościowe, Gospodarka żywnościowa, Obrót żywnością, Produkcja żywności, Piekarnictwo, Marnotrawienie żywności
Food security, Food economy, Food sale, Food production, Bakery, Food waste
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z największych wyzwań XXI w. staje się zaspokojenie potrzeb żywnościowych dla szybko rosnącej liczby ludności na świecie. Żywność musi odpowiadać wymaganiom standardów jakości i bezpieczeństwa. Dostęp do żywności bezpiecznej i odpowiedniej jakości nie jest jednakowy. W wielu rejonach świata mamy do czynienia z nadmiarem żywności prowadzącym do jej marnotrawienia. W artykule podjęto próbę wyjaśnienia przyczyn marnotrawstwa żywności w oparciu o badania własne i wyniki badań innych autorów. Wśród nowych czynników zagrażających bezpieczeństwu żywności i sprzyjających jej marnotrawstwu jest brak autentyczności i zafałszowania. Z analizy wynika, że autentyczność żywności wzmacnia bezpieczeństwo żywności przez wdrażanie systemów zarządzania jakością, wprowadzenie właściwego systemu znakowania żywności, wdrożenie systemów identyfikowalności za sprawą stanowionego prawa i systemów nadzoru i kontroli. Na przykładzie pieczywa określono czynniki sprzyjające jego marnotrawstwu, jak również podjęto próbę właściwego zagospodarowania nieskonsumowanego pieczywa. Przeciwdziałanie marnotrawstwu jest koniecznością, gdyż produkcja żywności w znaczącym stopniu obciąża środowisko naturalne zwiększając wielkość odpadów i zagrażając czystości powietrza. (abstrakt oryginalny)

One of the greatest challenges of 21st century is satisfying the food needs of the fast growing population of the world. Food must fulfill quality and safety standards. The access to safe and appropriate food is not the same everywhere. Food excess and, in consequence, food waste is present in many regions of the world. This study is meant to explain the causes of food waste on the basis of the author's own research and study results of other scientists. The lack of authenticity and falsification belong to the new factors endangering food safety and food waste related thereto. This analysis proves that the authenticity of food improves its safety through the implementation of quality management systems, the appropriate system of food labelling and food identification by means of applicable law regulations, supervision and control systems. Main aim of this study is to address why, even though there are so many quality standards and systems, a significant problem with food loss and waste constantly occurs. Waste-causing factors have been determined on the example of bread and the handling of unconsumed bread has been attempted in this study. Waste limiting actions are necessary as food production is significantly overburdening the natural environment and generating increasing amount of waste, hazardous to the clean air. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Achremowicz B., 2012. Czy stać nas na marnowanie żywności? Przem. Spoż. 11, 45-47.
 2. Adamczyk W., 2012. Współczesne problemy zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji. Zarządzanie i Finanse, 3/2, 177-191.
 3. Covaci A., Voorspoels S., Schepens P., Jorens P., Blust R., Neels H., 2008. The Belgian PCB/dioxin crisis - 8 years later. Environ. Toxicol. Pharm., 25, 164-170.
 4. Czupryna M., Maleszka A., 2008. Prywatne standardy żywnościowe w Polsce. Probl. Jak., 6, 21-26.
 5. Eriksson M., Strid I., Hansson P.-A., 2015. Carbon footprint of food waste management options in the waste hierarchy ─ a Swedish case study. J. Clean Prod. 93, 115-125.
 6. Gajda-Wyrębek J., 2009. Bezpieczeństwo żywności - nowe podejście Unii Europejskiej. Przem. Spoż., 2 (63), 2-5.
 7. Galanakis C. M., 2012. Recovery of high added-value components from food wastes: conventional, emerging technologies and commercialized applications. Trends Food Sci. Technol. 26, 2, 68-87.
 8. Garnett T., 2011. Where are the best opportunities for reducing greenhouse gas emissions in the food system (including the food chain)? Food Policy, 36 (Suppl. 1), S23-S32.
 9. Graham-Rowe E., Jessop D. C., Sparks P., 2014. Identifying motivations and barriers to minimising household food waste. Resources, Conservation and Recycling, 84, 15-23.
 10. Grizzetti B., Pretato U., Lassaletta L., Billen, G., Garnier J., 2013. The contribution of food waste to global and European nitrogen pollution. Environ. Sci. Policy33, 186-195.
 11. Gulbicka B., 2007. Tendencje w spożyciu żywności. W: B. Gulbicka, M. Kwasek: Wpływ globalizacji na wyżywienie ludności w Polsce. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy. Program wieloletni 2005- 2009. Warszawa 2007.
 12. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., 2010. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 13. Konieczny M., Mroczek E., Kucharska M., 2013. Ślad węglowy w zrównoważonym łańcuchu żywnościowym i jego znaczenie dla konsumenta żywności. J. Agric. Rural Develop. 3(33), 29, 51.
 14. Korzycka-Iwanow M., 2007. Prawo żywnościowe. Zarys prawa polskiego i wspólnotowego. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Wyd. II, Warszawa.
 15. Kowalczyk S., 2009. Globalizacja, agrobiznes i produkcja żywności, [w:] Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji. Red. nauk. S. Kowalczyk. Wyd. Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 16. Kwasek M., 2010. Tendencje w spożyciu żywności w krajach Unii Europejskiej. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy. Program wieloletni 2005-2009. Warszawa.
 17. Papargyropoulou E., Lozano R., Steinberger J. K., Wright N., bin Ujang Z., 2014. The food waste hierarchy as a framework for the management of food surplus and food waste. Journal of Cleaner Prod, 76, 106-115.
 18. Rheinbaben F. v., Schwarzkopf A. , 2012. Nachlese zur Epidemie des Jahres 2011. Dyalyse, 16(5), 281-288.
 19. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Czechy - alkohol skażony metanolem. Biuletyn Wydziału Analiz, nr 1, 3 stycznia 2013.
 20. Sadowski A.,2013. Zaspokojenie bezpieczeństwa żywnościowego wybranych regionów świata a realizacja zasady zrównoważonego rozwoju. IX Kongres Ekonomistów Polskich. "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych" Warszawa 28-29. 11. 2013.
 21. Sebastian M.R., Lodha R., Kabra S.K., 2009. Swine Origin Influenza (Swine Flu). Indian J. Pediatr., 76, 8, 833-841.
 22. Śmiechowska M., 2013. Autentyczność i identyfikowalność w aspekcie zapewnienia jakości i bezpieczeństwa towarów. Wyd. Akademia Morska w Gdyni, Gdynia.
 23. Śmiechowska M., Kłobukowski F., 2015 Quality Assurance of Food versus Limiting Food Loss and Waste, Zarządzanie i Finanse (in print).
 24. Śmiechowska M., Chrzanowska B., 2015. Próba określenia przyczyn marnotrawienia żywności w gospodarstwach domowych. Rocz. Nauk. SERiA, t. XVII, z. 2, 237-241.
 25. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225) wraz z późn. zmianami [Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914. Brzmienie od 1 stycznia 2012].
 26. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z dnia 28 listopada 2013 r., poz. 1399).
 27. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21).
 28. Wilesmith, J.W., Wells, G.A.J., Cranwell, M.P., Ryan, J.B.M., 1988. Bovine spongiform encephalopathy: epidemiological studies. Vet. Rec., 123, 638-644.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.48
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu