BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stankiewicz Janina (Uniwersytet Zielonogórski), Bortnowska Hanna (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Intermentoring as a technique of sharing knowledge by employees of different generations : (in light of the research results)
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2016, nr 4 (42), s. 47-62, tab., bibliogr. 37 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Mentoring, Relacje międzypokoleniowe, Dzielenie się wiedzą, Rynek pracy
Mentoring, Intergenerational relations, Knowledge sharing, Labour market
Uwagi
summ.
Abstrakt
The labour market is constantly changing. There are changes in the age structure of economically active people as well as in their competences. The article presents intermentoring as a way of sharing information between people belonging to different age categories: 50plus (Baby Boomers) and 35minus (Generation Y). It also shows the results of a survey, which revealed the limited knowledge of respondents about mentoring, but also their need to participate in this training technique. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran, M., (2013), Intermentoring : korzyści zastosowania w firmie, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie", Nr 1146, z. 51, 267-274.
 2. Baran, M., Kłos, M., (2014), Pokolenie Y : prawdy i mity w kontekście zarządzania pokoleniami, "Marketing i Rynek", 5, 923-929.
 3. Bąk, M., Bednarz, P., (2013), Zostań mentorem, Warszawa: Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.
 4. Brewiński, M., (2012), Dobre praktyki mentora akademickiego, Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Projekt Kuźnia Liderów - Szkoła Mentorów.
 5. Brzeziński, M., Mietlicka, D., (2011), Badanie i ocena procesu dzielenia się wiedzą jako determinanty zmian w MŚP Polski Wschodniej : studium przypadku, [W:] M. Stefański (red.), Węzły gordyjskie rozwoju Polski Wschodniej, "Zeszyty Naukowe WSEI. Ekonomia "nr 3, Lublin, 53-71.
 6. Chomątkowska, B., Smolbik-Jęczmień, A., (2013), Zespoły wielopokoleniowe wyzwaniem dla współczesnego organizatora pracy w warunkach nowej gospodarki, [W:] J. Buko (red.), Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", Nr 105, 193- 202.
 7. Czapiński, J., (2012), Młodzi Polacy na progu dorosłości - czy dadzą sobie radę?, materiały konferencyjne, temat konferencji: Generacja Y - szansa czy konflikt, Warszawa: GM Solutions.
 8. Eurostat (2012), Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa. Statystyczny portret Unii Europejskiej 2012. https://www.mpips.gov.pl/.../badania%20 aktywne%20starzenie/1Final_staty
 9. Gojny, M., Zbierowski, P., (2013), Intermentoring pokoleniowy jako metoda walki z konsekwencjami procesu starzenia się społeczeństwa w organizacjach, "Współczesne Zarządzanie", 2, 159-168.
 10. Grewiński, M., (red.) (2012), Dobre praktyki mentora akademickiego, Warszawa: WSP TWP.
 11. Hardey, M., (2011), Generation C Content, Creation, Connections And Choice, "International Journal of Market Research", 53/6, 749-770.
 12. Jankowska, A., (2015), Y bez kompleksów, "Wprost", 8. marca 2015, 32-35.
 13. Kisielnicki, J., (2004), Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, [W:] B. Łopusiewicz (red.), Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. http://wz.uw.edu.pl/pracownicyFiles/id3570-zarzadzanie-wiedza.pdf.
 14. Kmiotek, K., Piotrowska, N., (2013), Absolwent jako potencjalny pracownik : korzyści zagrożenia wiążące się z zatrudnianiem pokolenia Y, "Modern Management Review", XVIII, 20, 107-115.
 15. Kotler, Ph., Armstrong, G., (2010), Principles Of Marketing, Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall.
 16. Kram, K.E., Isabella, L.A., (1985), Mentoring Alternatives: The Role Of PeerRelationships In Career Development. Academy of Management Journal, 1, 110-132.
 17. Król, H., Ludwiczyński, A., (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: PWN. Lieber, L.D., (2010), How HR Can Assist in Managing the Four Generations in Today'sWorkplace. Employment Relations Today, 36/4, 85-91.
 18. Luecke, R., (2006), Coaching i mentoring, jak rozwijać największe talenty i osiągać lepszewyniki. Warszawa: MT Biznes.
 19. Marston, C., (2007), Motivating the "What's In It For Me" Workforce: Manage Across theGenerational Divide and Increase Profits. Hoboken. New Jersey: John Wiley & Sons.
 20. Mazur, K., (2008), Mentoring jako narzędzie kształtowania kompetencji (komunikat ze studiów nad literaturą), W: S.A. Witkowski, T. Listwan (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją. Warszawa: Difin, 109-117.
 21. Mesjasz, J., (2013), Bariery i ograniczenia mentoringu w polskich organizacjach. Forum Oświatowe, 2(49), 73-88. http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/ article/ view/41.
 22. Miś, A., (2011), Generational Identity In Organizations. Challenges For Human Resources Management, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 224, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 82-90.
 23. Nawrat, D., (2011), Rola mentoringu w transferze wiedzy w przedsiębiorstwach rodzinnych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XII, z. 7, 319-331.
 24. Nonaka, I., Takeuchi, H., (2000), Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne. Warszawa: Poltext.
 25. Olechnicki, K., Załęcki, P., (1999), Słownik socjologiczny. Toruń: Graffiti BC.
 26. Olson, P., Brescher, H., (2011), The Power of 4. The Four Generations: Who They Are. http://www.adayana.com/sites/default/files/docs/whitepapers/ The%20Four%20Generations%202011-03_2.pdf.
 27. Parsloe, E., Wray, M., (2002), Trener i mentor. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. Potocki, A., (2011) (red.), Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą. Kraków:Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 28. Probst, G., Raub, S., Romhardt, K., (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków:Oficyna Ekonomiczna.
 29. Rosa-Chłobowska, R., (2008), Na czym polega intermentoring? http://gospodarka.dziennik.pl/ news/artykuly/74743,na-czym-polega-intermentoring.html.
 30. Rzechowska, E., Garbacz, A., Kajda M., Zaborek, K., Osoby 50+ na rynku pracy: intermentoring jako model budowania dojrzałej współpracy międzypokoleniowej. http://www.lbs.pl/projekt/dezaktywizacja/files/Zaborek_art.pdf.
 31. Smolbik-Jęczmień, A., (2013), Podejście do pracy i kariery zawodowej wśród przedstawicieli generacji X i Y - podobieństwa i różnice. Nauki o Zarządzaniu, 1(14), 89-97.
 32. Sołtys, A., Tarkowska, M., (2008), Mentoring w praktyce. Ścieżka kształcenia mentorówi peer-mentorów dla grup defaworyzowanych. Łódź: Społeczna Wyższa SzkołaPrzedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.
 33. Stachowska, S., (2012), Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracyi pracodawcy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2, 33-56.
 34. Stanisz, A., (2006), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL naprzykładach z medycyny, Tom 1. Statystyki podstawowe. Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o.
 35. Von Krogh, G., Nonaka, I., Aben, M., (2001), Making The Most Of Your Company'sKnowledge: A Strategic Framework. Long Range Planning, 4, 421-439.
 36. Woszczyk, P., (2013), Zarządzanie wiekiem - ku wzrostowi efektywności organizacji. W: P. Woszczyk, M. Czernecka (red.), Człowiek to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach. Łódź: Wydawnictwo HRP Group, 33-54.
 37. Zagórowska, A., (2012), Konflikt generacyjny wokół pracy. W: A. Zagórowska (red.), Perspektywy młodzieży. Młodzież w perspektywie. Region - Polska - Europa - Świat. Część I. Młodzież a edukacja i rynek pracy. Opole: Politechnika Opolska, 20-29.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.5495
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu