BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trenkner Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Społeczne uwarunkowania realizacji problem solving i ciągłego doskonalenia
Social Determinants of Problem Solving and Continuous Improvement on the Example of the Investigated Enterprise
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 3, cz. 2, s. 295-310, tab., bibliogr. 19 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej : aplikacyjne walory teorii i instrumentów zarządzania
Słowa kluczowe
Odchudzone zarządzanie, Rozwiązywanie problemów, Doskonalenie organizacji
Lean management, Solving problems, Organisation improving
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest zaprezentowanie istoty ciągłego doskonalenia ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rozwiązywania problemów organizacyjnych (ang. problem solving) oraz wyeksponowanie znaczenia społecznych uwarunkowań działań z tego zakresu a zwłaszcza stosunku pracowników do kwestii rozwiązywania problemów w organizacji. Analizę i ocenę badanego zagadnienia przeprowadzono w oparciu o studia literatury przedmiotu, wyniki badań innych autorów oraz badania własne autora (badania ankietowe przeprowadzone w wybranym przedsiębiorstwie). (fragment tekstu)

The idea of continuous improvement is one of the basic assumptions of many modern concepts and management methods, ie: Lean Management, Total Quality Management, Six Sigma, Quality Management Systems (QMS) according to ISO standards, theory of constraints, learning organization. An important part of continuous improvement is recognizing the problems that occur in the organization, seeking out the causes, and finding solutions to problems. The effectiveness of these activities largely depends on the staff involved in solving organizational problems and interested in improvements. The aim of the study is to present the essence of continuous improvement with particular attention to problem solving and to highlight the importance of social determinants of activities in this field. The analysis and evaluation of the subject matter was based on the study of the literature of the subject, the results of other authors' research and the author's own research (surveys conducted in the selected company). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Al Smadi S. (2009), Kaizen strategy and the drive for comptitivenes: challenges and opportunities, "Competitivnes Reviev: An International Business Journal", t. 19, nr. 3.
 2. Balle M., Balle F. (2012), Dyrektor firmy jako Lean Menadżer. Powieść o transformacji przedsiębiorstwa, LEIP, Wrocław.
 3. Bhuiyan N., Baghel A. (2005), An overview of continuous improvement: from the past to the present, "Management Decision", t. 43, nr. 5, ss. 761-771.
 4. Bednarz K., Problem Solving - rozwiązywanie problemów w Lean, "Lean center" [online], http:// www.leancenter.pl/bazawiedzy/problem-solving, dostęp: 16 marca 17.
 5. Borys T., Rogala P. (2011), Doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania, Dyfin, Warszawa.
 6. Ćwiklicki M., Obora H. (2009), Metody TQM w zarządzaniu firmą, Poltext, Warszawa.
 7. Emiliani M.L. (1998), Lean behaviors, "Management Decision", t. 36, z. 9.
 8. Grajewski P. (2010), Uwarunkowania i paradygmaty jako kategorie opisu rzeczywistości, [w:] Czerska M., Szpitter A. (red.), Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, C.H Beck, Warszawa.
 9. Horbal R. i in. (2010), Minione 10 lat ruchu Lean w Polsce. Wnioski i perspektywy [w:] Koch T. (red.), X Międzynarodowa Konferencja Lean Manufacturing. Materiały konferencyjne, LEI, Wrocław.
 10. Imai M. (2007), Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes, Warszawa.
 11. Kowalczyk J. (2008), Szef firmy w systemie zarządzania przez jakość, CeDeWu, Warszawa.
 12. Nowosielski S. (2014), Ciągłe doskonalenie procesów w organizacji. możliwości i ograniczenia [w:] Nowosielski J., Osbert-Pociecha G., Tabaszewska-Zajder E, (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 340, Wrocław.
 13. Obora H. (2010), Podejście PDCA Problem Solving w rozwiązywaniu problemów organizacji, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 234, Łódź.
 14. Schook J., Raport A3 - sekretna broń zarządcza Toyoty, "Lean Enterprise Institute Polska" [online], http://lean.org.pl/raporty-a3/2/, dostęp: 21 marca 2017.
 15. Strumiłło J. (2010), Koncepcja TBM i kaizen, [w] Czerska M., Szpitter A (red.), Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa.
 16. Szczepańska K. (2010), TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa.
 17. Walentynowicz P. (2013), Uwarunkowania skuteczności wdrażania Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 18. Womack J.P., Jones D.T. (2012), Lean thinking - szczupłe myślenie, ProdPublishing, Wrocław.
 19. Yen-Tsang Ch., Csillag J.M., Siegler J.( 2012), Theory of Reasoned Action for continuous improvement capabilities: a behavioral approach, RAE Sao Paulo, z. 52, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu