BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Multan Ewa (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Wójcik-Augustyniak Marzena (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Research methodology of entrepreneurship and innovativeness of higher education institutions
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2016, nr 4 (42), s. 83-98, rys., tabl., wykr., bibliogr. 30 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Jakość kształcenia, Przedsiębiorczość, Innowacyjność, Metodologia badań
Higher education, Quality education, Entrepreneurship, Innovative character, Research methodology
Uwagi
summ.
Abstrakt
The article presents the issues of entrepreneurship and innovativeness of universities in the context of the analysis of the European Union guidelines and determining the competitive position of the university with the use of the strategic group maps. The aim of the article is to present different variants of strategic group maps, called by the authors 1D, 2D and 3D maps, which enable the identification of the competitive situation in the sector of higher education in Poland. The study focused on two sets of criteria of differentiation of the universities' strategies, which are entrepreneurship and innovativeness. The research problem was formulated in the form of the following questions: whether the described methods of 1D, 2D and 3D maps may be applied to the analysis of competition in the sector of higher education institutions in Poland, in relation to entrepreneurship and innovativeness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Christensen, C., Eyring, H., (2011), The Innovative University: Changing the DNA of Higher Education from the Inside Out, San Francisco: Jossey-Bass.A Wiley Imprint.
 2. Dawar, N., Bagga, Ch.K., (2015), A Better Way to Map Brand Strategy, "Harvard Business Review", June: https://hbr.org/2015/06/a-better-way-to-map-brand-strategy.
 3. Entrepreneurship 2020 Action Plan: Reigniting the entrepreneurial spirit in Europe, (2013),
 4. Entrepreneurship Education: A guide for educators (2013), European Commission: Brussels.
 5. Europe 2020: A strategy form smart, Sustainable for inclusive growth (2010), European Commission, COM (2010) 2020 final, Brussels, 13.
 6. Europe 2020 Strategy: http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/ flagship-initiatives/index_pl.htm
 7. Gierszewska, G., Romanowska, M., (2007), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa: PWE.
 8. http://stat.gov.pl/WSKAZNIKI-MONITORUJACE
 9. http://www.umultirank.org/#!/home?trackType=home
 10. http://www.perspektywy.pl/RSW2015/ranking-uczelni-akademickich/metodologia-rankingu-akademickich-szkol-wyzszych.
 11. Kościk, B., Sławińska, M., red., (2010), Przedsiębiorczość akademicka, Lublin: Wyd. Pietrzak.
 12. Krasowska M., Luterek M., (2015), Nie każdy musi być Harvardem, "Forum Akademickie", no10, https://forumakademickie.pl/fa/2015/10/nie-kazdy-musi-byc-harvardem/.
 13. Leksykon Zarządzania, (2004), Warszawa: Difin, 285.
 14. Matusiak, K., (2010), Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 15. Multan, E., (2014), Metody analizy otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa, [W:] E. Multan, E. Bombiak, M. Chyłek red., Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie. Zagadnienia teoretyczna i studia przypadków, Siedlce: Wyd. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 72-90.
 16. Mwasalwiba, E.S., (2010), Entrepreneurship Education: a Review of its Objectives, Teaching Methods and Impact Indicators, "Education + Training", 52 (1), 20-47.
 17. Najda-Janoszka, M., Wach, K., (2008), Lifelong Learning in the Fields of Tourism in the European Union taking Poland into Special Consideration, [W:] M. Bednarczyk Ed., Entrepreneurship in Tourism and Sport Business, Kraków: Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 45-58.
 18. OECD (2012), A Guiding Framework for Entrepreneurial Universities.
 19. Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wydanie Trzecie (2008), Komisja Europejska, OECD/European Communities, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa.
 20. Porter, M.E., (2000), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Warszawa: PWE.
 21. Popławski, W., Markowski, M., Forkiewicz, M., (2013), Przedsiębiorczość polskich szkół wyższych. Diagnoza, uwarunkowania, perspektywy, raport z badań w ramach projektu nr NN115427640 Narodowego Centrum Nauki, Toruń, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu.
 22. Toczyńska, J., (2015), Innowacyjność usług edukacyjnych i uczelni, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie", 78 (1928), 469-471: http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z78/Toczy%F1ska.pdf
 23. Stawasz, E., Słownik innowacji - Leksykon haseł, Portal innowacji, PARP, http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_96055.asp?soid=37A9377346C548F2B0F5D579D206853E
 24. Act of 18 March 2011 - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Journal of Laws, 2011, no. 84, item 455),
 25. Wach, K., (2014), Edukacja dla przedsiębiorczości : pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową, "Horyzonty Wychowania", 13(28), 25-26.
 26. Wach, K., (2007), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian, [W:] P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski red., Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 120-127.
 27. Wach, K., (2013), Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych, "Przedsiębiorczość - Edukacja", 9, 246-257.
 28. Wach, K., (2014), Europeanisation of Entrepreneurship Education in Europe - Looking Back and Looking Forward, "Horyzonty Wychowania", 13(26), 11-31.
 29. Wójcik-Augustyniak, M., (2008), Proces zarządzania strategicznego, [W:] J.S. Kardas, M. Wójcik-Augustyniak (red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko - procesy - systemy - zasoby, Warszawa: Difin, 139-159.
 30. Zioło, Z., (2012), Miejsce przedsiębiorczości w edukacji, "Przedsiębiorczość - Edukacja", 8, 10-23.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.5493
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu