BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łapińska Justyna (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland), Huterska Agnieszka (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland), Łapiński Paweł (Struga S.A., Poland)
Tytuł
The Financial Effects of Investments Realised Under Sustainable Development - A Case of a Polish Company Representing the Rendering Industry
Finansowe efekty realizacji inwestycji wpisujących Się w ideę zrównoważonego rozwoju - przypadek polskiego przedsiębiorstwa przemysłu utylizacyjnego
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 1, s. 99-103, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Przemysł, Analiza wskaźnikowa
Sustainable development, Industry, Ratio analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q57, G39
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie przykładu wprowadzenia innowacji o charakterze ekologicznym przez polskie przedsiębiorstwo działające w przemyśle utylizacyjnym. Inwestycja ta spowodowała nie tylko zagospodarowanie znacznych ilości odpadów, ale umożliwiła także ich ponowne wykorzystanie, przyczyniając się tym samym do ochrony środowiska naturalnego. Nie jest to jednak jedyny efekt przeprowadzonych inwestycji. Udoskonalony, innowacyjny proces produkcji pozwolił przedsiębiorstwu poprawić sytuację finansową oraz w konsekwencji osiągnąć pozycję jednego z liderów w przemyśle utylizacyjnym w Polsce. Metodami badawczymi były metoda opisowa, analiza przypadku, metoda wywiadu osobistego oraz analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych badanej firmy. Wykorzystano dane i materiały udostępnione przez przedsiębiorstwo.(abstrakt oryginalny)

The paper illustrates the introduction of ecological innovations by a Polish company operating within the rendering industry. The investment resulted not only in the management of large amounts of waste, but also enabled their re-use, thus contributing to environmental protection. However, this is not the only effect of the investments. An improved innovative production process enabled the company to improve its financial situation and, consequently, to gain the position of one of the leaders in the rendering industry in Poland. The methods applied in the research included a descriptive method, a case study method, a personal interview and ratio analysis of financial statements from the examined company. The study used data and materials provided by the company.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chrząścik Ireneusz, Anna Marciniuk-Kluska, Mariusz Kluska. 2010. "Ekoinnowacje a rozwój zrównoważony". Studia Ecologiae et Bioethicae 8/1: 169-177.
  2. Górka Kazimierz. 2010. Wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego. [W] Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym. Teoria i praktyka, red. M. Burchard-Dziubińska, A. Rzeńca, 10-25. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  3. Łapińska Justyna. 2014. "Kreowanie i wdrażanie ekoinnowacji produktowych i procesowych w przemyśle utylizacyjnym". Marketing i Rynek 8: 517-522.
  4. Poskrobko Tomasz, Anetta Zielińska. 2015. "Innowacje w krajach rozwijających się a zrównoważony rozwój". Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 409: 278-295.
  5. Rogall Holger. 2010. Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
  6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 września 2003 r. w sprawie wykazu materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt. Dz.U. 2003, nr 165, poz. 1605.
  7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z 12 października 2009 r., określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie WE 1774/2002. Dz.Urz. UE, L 300/1.
  8. Sienkiewicz Jolanta Joanna, Andrzej Wesołowski. 2015 "Zagospodarowanie ubocznych produktów poubojowych". Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego 29: 241-249.
  9. Terlecka Magdalena Klaudia. 2014. "Idea zrównoważonego rozwoju - o genezie, definicji, celach i zasadach słów kilka". [W] Zrównoważony rozwój, idea czy konieczność? Tom I, red. A. Kleśny, M. K. Terlicka, 7-15. Krosno: Armagraf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8347
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu