BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zadros Katarzyna (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Kształtowanie wizerunku i pozycji rynkowej podmiotów leczniczych - CSR czy PR?
Shaping The Image and Market Pozition of Medicinal Entities - CSR or PR?
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 313, s. 198-210, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Public relations, Społeczna odpowiedzialność, Rynek usług medycznych, Wizerunek przedsiębiorstwa
Public relations, Social Responsibility, Medical services market, Company image
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Szczególnym rodzajem firm działających współcześnie na polskim rynku są publiczne i niepubliczne podmioty lecznicze. Podejmują one rywalizację o pacjenta, starając się optymalizować ofertę produktową oraz angażując się w działania budujące ich pozycję i wizerunek na rynku, które do niedawna podejmowały tylko firmy komercyjne. Wykorzystują do tego najczęściej narzędzia promocji, w tym public relations. Coraz częściej jednak duże firmy branży medycznej deklarują także realizację strategii społecznej odpowiedzialności. Powstaje jednak pytanie, czy faktycznie podmioty te realizują strategię CSR, czy "tylko" prowadzą różnorodne kampanie PR. Prezentowany artykuł będzie próbą odpowiedzi na to pytanie.(abstrakt oryginalny)

A special type of companies operating on the Polish market today are public and non-public healthcare entities. They participate in the competition for the patient, trying to optimize the range of products and engaging in activities that build their position and image on the market in ways that were just until recently used by companies conducting purely commercial activity. They use for this mostly promotional tools, including Public Relation. Increasingly, however, large companies the medical industry declare the implementation of the strategy of social responsibility. But the question arises whether in fact these entities implement CSR strategy, or "just" run a variety of PR campaigns. The present article will attempt to answer this question.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza tematyczna: "Komunikat Komisji Europejskiej na temat CSR" (2012), (brak autora), Forum Odpowiedzialnego Biznesu dla Programu Partnerstwa, nr 1.
 2. Babbie E. (2007), Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Black S. (2001), Public relations, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 4. Carroll A.B. (1993), Business and Society: Ethics and Stakeholders Management, College- Division South-Western Publishing Co, Cincinnati, Ohio.
 5. Chalimoniuk-Nowak M. (2013), Ochrona zdrowia odpowiedzialna społecznie? (Zarządzania marką), "Marketing przy Kawie", nr 453.
 6. Drucker P.F. (1973), Management Task, Responsibilities, Practices, Harper & Row, New York.
 7. Dyaczyńska K., Szymaniec K. (2012), Powiązania Public Relations, organizacji uczącej się i społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście analizy interesariuszy. Doświadczenia publicznego sektora ochrony zdrowia [w:] A. Adamus-Matuszyńska, R. Maćkowska (red.), Public Relations. Doskonalenie procesu komunikowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomiczngo w Katowicach, Katowice.
 8. Frączkiewicz-Wronka A. (2010), Identyfikacja wyłaniających się kierunków badań w obszarze zarządzania publicznego, "Przegląd Organizacji", nr 9, s. 27-31.
 9. Freeman E.R. (1984), Strategic Management. A Stakeholder Approach, Pitman, Boston.
 10. Gohil D.P., Gohil K. (2016), Public Relations in Hospital Administration and Planning, "International Journal of Health Science and Research", nr 6(2), s. 384-387.
 11. Krasek M., Skwiercz B. (2007), CSR to nie filantropia, "Marketing w Praktyce", nr 12, s. 31-45.
 12. Nazarko-Ludwiczak E., Corporate Social Resposibility - społeczna odpowiedzialność biznesu, www.zdrowie.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/corporate-social-responsibilityspoleczna- odpowiedzialnosc-biznesu (dostęp: 10.05.2016).
 13. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie województwa śląskiego (2014), Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Urząd Wojewódzki, Katowice.
 14. Ochwat A. (2010), CSR czy PR, "Home &Market", nr 9, s. 76-80.
 15. Odnowiona strategia Unii Europejskiej na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (2011), Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- -Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, http://eur-lex.europa.eu (dostęp: 10.05.2016).
 16. Pyzik E. (2013), Społeczna odpowiedzialność biznesu - PR czy społecznikostwo, "Zagadnienia Naukoznawstwa", nr 3(197), s. 227-234.
 17. Staszewski R. (2009), Zdrowe public relations, "Ogólnopolski Przegląd Medyczny", nr 7, s. 75-84.
 18. Ślifirska A. (2013), Odpowiedzialność społeczna. Niedoceniane działania, "Healthcare Management Magazine", nr 8, s. 21-27.
 19. Tomic Z., Lasie D., Tomic T. (2010), Public Relations in Health Care, "Materia Socio Medica", t. 22, nr, 1 s. 25-27.
 20. Wojtaszczyk K. (2010), Employer branding - przesłanki i cele budowania marki pracodawcy, "Przegląd Organizacji", nr 1, s. 19-22.
 21. [www 1] www.naukowiec.org/dobor.html (dostęp: 12.05.2016).
 22. [www 2] http://www.newsline.pl/wywiady/art48,public-relations-w-ochronie-zdrowia.html (dostęp: 10.05.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu