BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolski Bogdan (The Kielce University of Technology, Poland), Toś Cezary (Cracow University of Technology, Poland)
Tytuł
A Probabilistic Model of Assessment of Level Network Functionality
Probabilistyczny model oceny funkcjonalności osnowy wysokościowej
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2017, nr 11/2, s. 73-83, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Geodezja, Pomiary
Geodesy, Measurement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zagadnienie stabilności punktów wysokościowych daje się opisać w podejściu fenomenologicznym za pomocą modelu niezawodności. Praktycznym efektem analizy niezawodności jest prognoza destrukcji badanej osnowy. Identyfikacja procesu degradacji jako funkcji czasu umożliwia racjonalne planowanie pomiarów aktualizujących i modernizacyjnych sieci niwelacyjnych. Newralgicznym elementem oceny stanu osnowy niwelacyjnej jest pozyskanie danych spełniających wymogi podejścia niezawodnościowego. Procedurę tę oraz algorytm analizy niezawodnościowej przedstawiono w artykule. Problem zilustrowano przykładami badań dwóch osnów zastabilizowanych na obszarach o gęstej zabudowie.(abstrakt oryginalny)

The question of stability of elevation points can be described at the phenomenological approach by means of a reliability model. The practical effect of analysis is a prediction of the destruction of the level network in the researched areas. The identifi cation of the degradation process as a function of time enables the rational planning of updating measurements. The neuralgic point of the question is an acquisition of data which fulfills the reliability approach demands. This question as well as the procedure of the reliability analysis method of data is presented in this paper. In the examples of two cases the authors present the results of research on control level network situated in urban areas in compact sett lement conditions.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Derezińska A., Wolski B.: Badania niezawodności eksploatacyjnej punktów osnowy wysokościowej na obszarach gruntów ekspansywnych. Czasopismo Techniczne. Środowisko, r. 105, z. 2-Ś, 2008, pp. 85-94.
  2. Migdalski J. (red.): Poradnik niezawodności: T. 2, Inżynieria niezawodności: poradnik. Zetom, Warszawa - Bydgoszcz 1992.
  3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Dz.U. 2012, poz. 352.
  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartografi cznego. Dz.U. 2011, nr 263, poz.1572.
  5. Wolski B.: Operational reliability of geodetic control points. Geodezja i Kartografia, vol. 56, no. 2, 2007, pp. 83-94.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2017.11.2.73
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu