BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bochenek Monika (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Zając Alina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Pomiar i ocena efektywności nieinwestycyjnych projektów partnerskich wdrażanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Measurement and Evaluation of the Effectiveness of Non-investment Partnership Projects Implemented by Local Government Units
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 49, s. 9-21, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Pomiar efektywności, Ocena efektywności, Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Ocena projektu, Ewaluacja, Finanse publiczne
Efficiency measurement, Effectiveness evaluation, Local government units, Project evaluation, Evaluation, Public finance
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H39, O22
streszcz., summ.
Abstrakt
Projekty finansowane z funduszy zewnętrznych, zwłaszcza z funduszy Unii Europejskiej, powinny być oceniane pod kątem ich efektywności. Bez takiej oceny nie ma możliwości stwierdzenia, czy zostały osiągnięte przyjęte w nich cele oraz założone rezultaty. Pomiar efektywności projektu dostarcza również informacji, czy dokonany został transfer nowej wiedzy i czy w wyniku tego transferu nastąpiły oczekiwane zmiany. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie znaczenia ostatniego etapu projektu ,,miękkiego" - oceny jego efektywności. W pierwszej części artykułu opisano specyfikę projektów wdrażanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz zdefiniowano pojęcie efektywności projektów nieinwestycyjnych, a także ich ocenę - ewaluację. Dokonano analizy efektywności edukacyjnego projektu partnerskiego wdrażanego przez powiat nowosądecki oraz zaprezentowano model wdrażania projektu partnerskiego zakończonego sukcesem. (abstrakt oryginalny)

In case of projects financed from external funds, especially from funds of the European Union their effectiveness should be assessed. Without such an evaluation it is impossible to state, whether their goals have been reached and planned results obtained. The purpose of this article is to present the importance of the last phase of the "soft" project - an assessment of its effectiveness. The first part of the article describes the specifics of the projects implemented by local government units and defines the concept of the effectiveness of non-investment projects, as well as their evaluation. The analysis of the effectiveness of the educational partnership project implemented by the Nowosądecki County and presented a model of implementation of the Partnership completed successfully. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antończyk-Świder K., Węgrzyn M., Chrześcijanek A. i in., 2015, Zawodowy start. Raport z badania losów absolwentów szkół zawodowych 2014, Kraków, http://obserwatorium.malopolska.pl (dostęp: 28.11.2016 r.).
 2. Austen A., 2014, Efektywność sieci publicznych. Podejście wielopoziomowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 3. Ciężka B., 2005, Ewaluacja - kwestie ogólne, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, Warszawa.
 4. Frączkiewicz-Wronka A., 2009, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, Wolters Kluwer, Warszawa.
 5. Godek K., 2007, Efektywność wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce, Uniwersytet Wrocławski, NKE.
 6. Gulati R., Nohria N., Zaheer A., 2000, Strategic networks, "Strategic Management Journal" No. 21, https://doi.org/10.1002/(sici)1097-0266(200003)21:3<203::aid-smj102>3.0.co;2-k
 7. Guilbert J., 1983, Zarys pedagogiki medycznej. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa.
 8. Hryniewicka W., Siemion M., 2009, Partnerstwo projektowe jako płaszczyzna rozwoju partnerstwa między-sektorowego, Białystok, http://www.prawoipartnerstwo.pl/stara/publikacja.html (dostęp: 28.12.2015 r.).
 9. http://www.rpo.lodzkie.pl/pobierz-publikacje?id=694 (dostęp: 23.05.2016 r.).
 10. http://www.hfhr.org.pl/wezkurs/e-podrecznik/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=18 (dostęp: 23.05.2016 r.).
 11. http://www.slideshare.net/endisk/ewaluacja-w-administracjipublicznej(dostęp:23.05.2016 r.).
 12. http://prepost.pl/ewaluacja-podstawowe-definicje (dostęp: 23.05.2016 r.).
 13. Kassel D.S., 2010, Managing Public Sector Projects. A Strategic Framework for Success in an Era of Downsized Government, CRC Press, Boca Raton.
 14. Kobylińska U., 2008, Model doskonałości w sektorze publicznym, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie, z. 12.
 15. Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami, 2003, tłum. M. Dąbrowski, Management Training & Development Center, Warszawa.
 16. Korporowicz L. (red.), 1997, Ewaluacja w edukacji, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 17. Kundera J., Szmyt W., 2008, Leksykon polityki regionalnej Unii Europejskiej, Oficyna Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków.
 18. Matwiejczuk R., 2000, Efektywność - próba interpretacji, "Przegląd Organizacji" nr 11.
 19. Osbert-Pociecha G., 2007, Relacja między efektywnością i elastycznością organizacji [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 20. Sobolewski A. (red.), 2007, Przez współpracę do sukcesu. Partnerstwo lokalne na rynku pracy, Wyd. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 21. Trocki M., Grucza B., Ogonek K., 2003, Zarządzanie projektami, Wyd. PWE, Warszawa.
 22. Dokumentacja z realizacji projektu Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich, 2015, Nowy Sącz.
 23. Walkowiak R., 2011, Prakseologiczne zasady sprawnego działania, "Zeszyt Naukowy Ekonomia i Zarządzanie" nr 1.
 24. Wysocki R., 2013, Strategiczne zarządzanie projektami w sektorze publicznym - strategia portfela projektów, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, Wałbrzych.
 25. Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli w Krakowie: Realizacja programu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce", NIK, Kraków, 2015, https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-samorzadowym-programie-modernizacja-ksztalcenia-zawodowego-w-malopolsce.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.1.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu