BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cichocka Izabela (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Krupa Jan (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Shypot Anastasiya (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Tytuł
Organic Food in the Commercial Offer and Consumer Preferences While Purchasing it
Żywność ekologiczna w ofercie handlowej i preferencje konsumenckie w jej zakupie
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 3 (41), s. 273-281, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo ekologiczne, Żywność ekologiczna, Konsument, Preferencje konsumenta
Ecological agriculture, Organic food, Consumer, Consumer preferences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wśród konsumentów wzrasta zainteresowanie problematyką żywności wysokiej jakości (żywności ekologicznej). Zwiększa się zatem liczba gospodarstw ekologicznych i placówek handlowych oferujących ekoprodukty z certyfikatem jakości. Województwo podkarpackie, ze względu na swoje walory, stanowi dobre miejsce dla rozwoju rolnictwa ekologicznego. Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców Rzeszowa i okolic deklarujących spożywanie żywności ekologicznej. Analiza wyników badań upoważnia do stwierdzenia, iż produkty ekologiczne oceniane są przez respondentów bardzo pozytywnie, gdyż w ich opinii mają duży wpływ na zdrowie, co jest głównym motywem ich zakupu. Wzrost sprzedaży i spożycia żywności ekologicznej jest możliwy dzięki prowadzeniu intensywnej promocji, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik oraz edukacji ekologicznej społeczeństwa. Działania te należy kierować szczególnie do mieszkańców miast średniej wielkości, a przekonującym argumentem może być zwrócenie uwagi na składniki żywności ekologicznej. (abstrakt oryginalny)

Consumers are increasingly more interested in the issues associated with high-quality food (organic food); consequently, the number of organic farms and commercial establishments which off er organic products with quality certifi cates is growing. Podkarpackie voivodeship, thanks to certain advantages, is a favorable place for the development of organic farming. For the needs of this research, a survey was conducted in spring 2015 among 137 inhabitants of Rzeszów and the surrounding areas who declared to be consumers of organic food. An analysis of the results provides the conclusion that organic products are very positively evaluated by the respondents, since in their opinion they have a great impact on their health, which is the main reason for purchasing them. Sales and consumption growth of organic foods can be achieved by intensive advertising using the latest methods and techniques, as well as by educating society. These activities should be particularly targeted at the inhabitants of mediumsized towns, and a convincing argument should be made to draw attention to the ingredients in organic food. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Grzybowska-Brzezińska, M. (2011). Świadomość ekologiczna konsumentów a ich zachowania na rynku żywności. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 51, 242-253.
 2. Krupa, J. (2010). Determinanty zachowań konsumentów na rynku żywności ekologicznej w aspekcie ochrony środowiska. W: J. R. Rak (red.), Walory ekologiczne i turystyczne północnej części Euroregiony Karpackiego (s. 327-340). Brzozów, Wydawnictwo Muzeum Regionalnego w Brzozowie.
 3. Kwasek, M. (red.). (2013). Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Żywność ekologiczna - regulacje prawne, system kontroli i certyfikacji. Warszawa. Wyd; Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
 4. Łukasiński, W. (2008). Zarządzanie jakością produktu ekologicznego, ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 1 (56), 146-153.
 5. Piotrowska, A. (2014). Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności ekologicznej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XVI (6), 393-396
 6. Romankiewicz, B., Krupa, J. (2012). Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie podkarpackim. W: J. Krupa, T. Soliński (red.), Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno- gospodarczego Podgórza Dynowskiego (s. 171-180), Dynów, Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.
 7. Siedlecka, A. (2014). Wybrane zagadnienia marketingu żywności ekologicznej w gospodarstwach rolnych województwa lubelskiego. J. Agribus. Rural Dev., 3(33), 229-240.
 8. Smoluk-Sidorska, J. (2010). Stan rolnictwa ekologicznego i rynku jego produktów w Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev., 4(18), 87-95.
 9. Sokołowska, J., (2005). O ekologicznym produkcie spożywczym i jego marketingu, Gliwice, Polski Klub Ekologiczny.
 10. Szarek, S., Nowogródzka, T. (2015). Regionalne zróżnicowanie rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 1(35), 125-135. DOI: 10.17306/JARD.2015.14.
 11. Zrałek, J. (2010). Czynniki motywujące konsumentów do zakupu ekologicznej żywności - wyniki badań bezpośrednich. W: J. Perenc (red.), Tendencje zachowań konsumenckich na regionalnym rynku (s.391-400). Szczecin: Wyd. Nauk. Uniw. Szczec.
 12. Żakowska-Biemans, S. (2011). Bariery zakupu żywności ekologicznej w kontekście rozwoju rynku żywności ekologicznej. J. Res. App. Agr. Eng., 50 (4), 216-220.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.54
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu