BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarzycki Maciej (Uniwersytet Łódzki, doktorant)
Tytuł
Bezwarunkowy dochód podstawowy - przyszłość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych czy utopia?
Unconditional Basic Income - Future of Labour and Social Insurance Law or Utopia?
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2017, nr 6, s. 10-17, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Dochody ludności, Zabezpieczenie społeczne, Ubezpieczenia społeczne, Bezwarunkowy dochód podstawowy
People's income, Social security system, Social insurance, Basic income
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Bezwarunkowy dochód podstawowy to świadczenie pieniężne wypłacane każdemu obywatelowi lub mieszkańcowi w jednakowej wysokości co do zasady niezależnie od spełnienia jakichkolwiek kryteriów, w szczególności opłacania składki, stażu pracy, przychodów czy aktywności zawodowej lub jej braku. Jego wprowadzenie może zastąpić w całości istniejący system zabezpieczenia społecznego lub jedynie go uzupełniać. Obecnie bezwarunkowy dochód podstawowy nie jest już tylko odległą ideą, bowiem na świecie w kilku krajach oraz terytoriach został on wprowadzony lub trwają nad nim eksperymenty. Zakładając, że w tym momencie nastąpi zastąpienie całego polskiego systemu zabezpieczenia społecznego jedną pensją powszechną, bez podwyższania danin publicznych możliwe byłoby sfinansowanie pensji powszechnej w wysokości 906 zł miesięcznie dla każdego pełnoletniego obywatela. Zdaniem autora wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego doprowadziłoby m.in. do zmniejszenia liczby urzędników, zwiększenia aktywności zawodowej dotychczasowych świadczeniobiorców niepodejmujących pracy by zachować prawo do zasiłku, zmniejszenia nierówności społecznych, spadku przestępczości, a także zabezpieczenia społeczeństwa przed niestabilnym rynkiem pracy. (abstrakt oryginalny)

Unconditional basic income is a pecuniary benefit payed to every citizen or every inhabitant in an equal amount irrespective of fulfilling any other criterias such as paying contributions, work record, income, professional activity. The social credit may be enforced instead of the entire social security system or beside it. In many countries and territories unconditional basic income has already been implanted or is being experimented with. Assuming the replacement of social security system by the unconditional basic income and maintaining the taxes on the same level it would be possible to finance an universal benefit of 906 PLN monthly to every adult citizen living in Poland. The introduction of unconditional basic income would lead to among others: reduction of civil servants, increasing work activity of current beneficients not working in order to keep their benefits; reduction of economic inequalities; decrease of crime; securing the society against unstable labour market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alaska Permanent Fund Corporation: http://www.apfc.org/ home/Content/home/index.cfm (02.02.2017).
 2. Benedykt, E. (2016). Oddaj, bo przyjdzie Janosik. Polityka, 30 (3069).
 3. Forget, E. (2008). Town with no poverty: A history of the North American Guaranteed Annual Income Social Experiments. Community Health Sciences Faculty of Medicine University of Manitoba: www.livableincome.org/rMM-EForget08. pdf
 4. Fumagalli, Lucarelli, Maciejewska, Marczewski, Marszałek, Mika, Moll, Szarfenberg, Szlinder, Slósarski. (2014). Bezwarunkowy dochód podstawowy, Praktyka Teoretyczna, 2 (12): http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nrl2_2014_ Dochod_podstawowy/00. Wstep.pdf (02.02.2017).
 5. Główny Urząd Statystyczny (2016). Struktura ludności w 2015 г. : http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/lud- nosc/struktura-ludnosci, 16,l.html (04.02.2017).
 6. Gmurczyk, J. (2012). Flexicurity w Danii i Polsce wnioski i rekomendacje: www.pte.pl/pliki/l/100/Flexicurity_w-_Da- nii_i_Polsce.pdf (04.02.2017)
 7. Hryniewiecka, A. (2011). Pomoc społeczna w liczbach: 2010. Warszawa.
 8. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. (2017). Biuletyn Informacji Publicznej: http://www.krus.gov.pl/bip/wykaz- -spraw/biuro-kadr-i-szkolenia/ (04.02.2017).
 9. Komisja Europejska, Sprawozdanie krajowe db Polski za 2015 г.: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_po- land_pl.pdf (04.02.2017).
 10. Lang, D. (2004). Duński model elastycznego bezpieczeństwa (flexicurity) Wzór do naśladowania?. Tłum. R. Szrfenberg: http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/lang.pdf (04.02.2017).
 11. Leszczyński, A. (2016). Pieniądze za nic. Polityka, 14 (3053).
 12. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. (2015). Informacja o stanie i strukturze zatrudnienia w Wojewódzkich i Powiatowych Urzędach Pracy w 2014 roku. Departament Rynku Pracy. Wydział Analiz i Statystyki. Druk: ZWP MPiPS. Zam. 123/2015.
 13. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. (2017). https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art, 9536,7581,koszty-programu-rodzina-500-plus.html (04.02.2017).
 14. Ostapiuk, A. (2015). 2500 franków miesięcznie dla każdego. Bezwarunkowo. Stworzą raj na ziemi?: http://forsal.pl/arty- kuly/895037,2500-frankow-miesiecznie-dla-kazdego-bez- warunkowo-stworza-raj-na-ziemi.html
 15. Parijs, V. (1992). Competing justifications of basic income. Londyn., http://scholar.google.pl/scholar_url7urNhttp: //www.ucllouvain.be/cps/ucl/doc/etes/documents/1992. Vero Intro Competing_. final. pdf&hl = pl&sa = X&scisig = AAGBfmOYVxMi- 4FJ8udP9qbImw3EthWiWjw&nossl = l&oi = scho- larr&ved = 0ahUKEwiYpZ3z7C)7PAhUKtRQKHXIz- CAEQgAMIJSgAMAA.
 16. Standing, G. (2013). Najwyższy czas: prawo do podstawowego bezpieczeństwa dochodu. Tłum. M. Szlinder: www.praktyka- teoretyczna.pl/guy-standing-najwyzszy-czas-prawo-do-po- dstawowego-bezpieczenstwa-dochodu (02.02.2017).
 17. U.S. State-Level Income Inequality Data. (2017): http://www. shsu.edu/eco_mwf/inequality.html (04.02.2017).
 18. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. (2017): http://www.zus.pl/ default.asp?p=2&id=2 (4.02.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu