BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czubak Wawrzyniec (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Bajan Bartłomiej (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
The Impact of RDP 2007-2013 On Integration of Polish Agricultural Producers Based on the Action "Agricultural Producer Groups"
Wpływ PROW 2007-2013 na procesy integracyjne polskich producentów rolnych na przykładzie działania "Grupy producentów rolnych"
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 3 (41), s. 283-292, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Organizacje producenckie, Produkcja rolna, Integracja pozioma, Rolnictwo, Rozkład przestrzenny
Rural Development Programme, Producer organisations, Agricultural production, Horizontal integration, Agriculture, Spatial distribution
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Z powodu dużego rozdrobnienia gospodarstw rolnych dla poprawy konkurencyjności polskiego sektora rolnego bardzo istotna jest umiejętność kooperacji oraz współpracy rolników w ramach grup producenckich. W artykule przeprowadzono ocenę procesów integracyjnych gospodarstw rolnych, które zachodziły w warunkach wdrażania działań polityki rolnej. Przedstawiono dynamikę wzrostu liczby grup producentów rolnych oraz ich przestrzenne rozmieszczenie w Polsce. Celem badań było określenie wpływu wprowadzenia mechanizmów wsparcia finansowego na zrzeszanie się rolników w grupy producenckie. (abstrakt oryginalny)

Due to the considerable fragmentation of farms in order to improve competitiveness of the Polish agricultural sector it is crucial to enhance cooperation of farmers within producer groups. The paper analyses changes in farm integration processes in view of the implementation of the agricultural policy. It presents growth dynamics for the number of agricultural producer groups and their spatial distribution in Poland. The aim of this study was to determine the impact of the introduced fi nancial support mechanisms on association of farmers in producer groups. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boguta, W. (2011). Spółdzielczość wiejska jako jedna z głównych form wspólnego gospodarczego działania ludzi. Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze.
 2. Chałupka, P. (1998). Ekonomiczne, organizacyjne oraz prawne podstawy organizowania się rolników. Leszno: Wyd. Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lesznie.
 3. Chlebicka, A. (2011). Czynniki wpływające na sukces grup producentów rolnych. J. Agribus. Rural Dev. 4(22), 31-39.
 4. Czapiewska, G. (2013). Grupy producentów rolnych w rozwoju obszarów wiejskich Pomorza. Acta Univ. Lodz. Folia Geogr. Socio-Oecon., 165-178.
 5. Hasiński, W. (2013). Grupy producentów rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska. Wrocław: Wyd. UW.
 6. Kotala, A. (2003). Rola grup producenckich w zwiększeniu skali produkcji i konkurencyjności gospodarstw rolnych Polski południowej. In: Rozwój agrobiznesu na obszarach wiejskich wobec integracji z Unią Europejską (p. 79-89). Kraków: Wyd. AR w Krakowie.
 7. Krzyżanowska, K., Trajer, M. (2014). Finansowanie grup producentów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zesz. Nauk. SGGW. Ekon. Org. Gosp. Żywn., 106, 57-70.
 8. Krzyżanowska, K., Trajer, M. (2011). Pomoc finansowa dla grup producentów rolnych w ramach działania 142 "Grupy producentów rolnych" PROW 2007-2013. Stud. Proc. Pol. Assoc. Knowl. Manag., 56, 85-95.
 9. Lemanowicz M. (2005). Organizacje i grupy producentów szansą na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa. Warszawa: Wyd. SGGW.
 10. Lipińska I. (2008). Finansowe wsparcie funkcjonowania grup producentów rolnych. J. Agribus. Rural Dev., 3(9), 99-109.
 11. MRiRW (2015a). Rejestr grup producentów rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15.07.2015.
 12. MRiRW (2015b). Rejestr Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczący stanu realizacji działania 142 PROW 2007-2013 z dnia 31.03.2015.
 13. GUS (2014). Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (2004). Dz. U. RP 238, poz. 2391.
 15. Rozporządzenie Rady WE nr 1698/2005 z 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (2005). Dz. U. WE L 277/1.
 16. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (2007). Dz. U. 81, poz. 550.
 17. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członów grupy producentów rolnych (2012). Dz. U. z 2012 r., poz. 1292.
 18. Sobczak, W., Wielechowski, M. (2013). Rozwój grup i organizacji producentów owoców i warzyw w Polsce w świetle unijnego i krajowego ustawodawstwa. Zesz. Nauk. SGGW Ekon. Org. Gosp. Żywn., 103, 161-171.
 19. Stoma, M. (2013). Grupy producentów rolnych - uwarunkowania i funkcjonowanie. Lublin: Q & R Polska.
 20. Tomczak, P. (2009). Grupy producentów rolnych jako nowe formy zespołowego działania na polskiej wsi. Stud. Obszar. Wiej., XVII, 201-212.
 21. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (2000). Dz. U. RP 88, poz. 983 z późn. zm.
 22. Wiatrak, A. P. (2006). Grupy producentów rolnych - istota działania i zarządzania nimi. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, XIII, 2, 361-365.
 23. Wigier, M. (1997). Organizacje producentów rolnych w Unii Europejskiej. Siedlce: Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
 24. www.arimr.gov.pl
 25. www.ksow.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.55
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu