BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łaba-Waszczykowska Izabella (radca prawny)
Tytuł
Ewolucja prawa dotyczącego tworzenia i likwidacji niepublicznych szkół wyższych
Evolution of Law Establishing and Liquidating Private Universities
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 2, cz. 2, s. 21-33, bibliogr. 23 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie humanistyczne i publiczne
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Zarządzanie szkolnictwem, Szkoły niepubliczne, Regulacje prawne
Higher education, Education management, Private school, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Szkolnictwo wyższe, jako ogniwo systemu edukacji, stanowiło przedmiot zainteresowania elit rządzących, ale i myślicieli, praktycznie w każdym ustroju społeczno-politycznym państwa polskiego. W zależności od potrzeb polityczno-gospodarczo-społecznych zagadnienie tworzenia uczelni wyższych pojmowane było inaczej, ale zawsze pozostawało pod dozorem publiczno-prawnym. Powstaje zatem pytanie o przyczynę interwencjonizmu państwa w kwestie regulowania zasad tworzenia uczelni wyższych - jakie są jego źródła, czy przepisy w zakresie tworzenia i likwidacji ulegały zmianom, nadto, czy regulacje w aspekcie likwidacji uczelni są wystarczające. Autorka stara się cel ten osiągnąć, opierając swoje rozważania o metodę analizy aktów prawnych. (fragment tekstu)

The content refers to former and binding law and provisions on establishing and liquidating of private universities. The author begins with describing the origins of first university in Poland - Academy of Cracow, its role for the state and significance of the concession in university formation. The further reference to the legal rules that governed the process of foundation and activity of universities in Poland before 2nd World War and later in communist Republic of Poland introduces the readers to particular provisions applied by the legislator at that time and even nowadays. Mrs. Łaba-Waszczykowska emphasises the meagre scope of legislation for the process of winding up of the university. The lack of precise and detailed rules in this respect is recognized by the author as implicating uncertainty and discrepancy in administrative decisions and rulings. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M. (1994), Historia ustroju i prawa polskiego, Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Estreicher K. (1938), Kraków. Przewodnik dla zwiedzających miasto i jego okolice, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków.
 3. Roszkowski W. (1992), Historia Polski 1914-1991, Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Dekret z 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego, Dz.U. nr 66, poz. 415.
 5. Rozporządzenie MEN z 2 lutego 1991 r. w sprawie warunków, jakim powinien odpowiadać wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie uczelni niepaństwowej, Dz.U. nr 14, poz. 62.
 6. Rozporządzenie MENiS z 21 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinien odpowiadać wniosek o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepaństwowej, Dz.U. nr 203, poz. 1715.
 7. Uchwała nr 206 Rady Ministrów z 18 czerwca 1957 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR, M.P. nr 51, poz. 319.
 8. Ustawa z 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich, Dz.U. nr 72, poz. 494.
 9. Ustawa z 17 marca 1921 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 44, poz. 267.
 10. Ustawa z 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa, Dz.U. nr 38, poz. 389.
 11. Ustawa z 11 marca 1932 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych i wychowawczych, Dz.U. nr 33, poz. 343.
 12. Ustawa z 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich, Dz.U. nr 29, poz. 247.
 13. Ustawa z 22 lutego 1937 r. o prywatnych szkołach wyższych, Dz.U. nr 13, poz. 89.
 14. Ustawa Konstytucyjna z 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 18, poz. 71.
 15. Ustawa z 4 lipca 1947 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy, Dz.U. nr 49, poz. 252.
 16. Ustawa z 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki, Dz.U. nr 45, poz. 205 - tekst jednolity.
 17. Ustawa z 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych, Dz.U. nr 68, poz. 336.
 18. Ustawa z 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 65, poz. 385.
 19. Ustawa z 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych, Dz.U. nr 96, poz. 590.
 20. Ustawa z 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 85, poz. 924.
 21. Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. nr 164, poz. 1365.
 22. Ustawa z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 84 poz. 455.
 23. Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 0 poz. 1198.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu