BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gąsiorowska-Mącznik Edyta (Politechnika Świętokrzyska)
Tytuł
Functional Diversity of Kielce Suburban Municipalities Versus the Standard of Living of Their Inhabitants
Zróżnicowanie funkcji gmin podmiejskich Kielc a poziom życia ich mieszkańców
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 3 (41), s. 293-299, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Gmina, Zróżnicowanie kulturowe, Strefy podmiejskie, Urbanizacja
District, Cultural diversity, Suburban areas, Urbanisation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kielce
Kielce
Abstrakt
Procesy urbanizacji obszarów zlokalizowanych w obrębie dużych miast pociągają za sobą wiele skutków. Zmienia się struktura zatrudnienia zamieszkującej tam ludności. Do nowych osiedli napływa strumień ludności miejskiej, dobrze wykształconej i zamożnej. Następstwem tego procesu jest przemiana funkcji obszarów położonych w sąsiedztwie miast. Badaniem objęto gminy podmiejskie Kielc. Na podstawie wybranych cech empirycznych obliczono syntetyczne miary dla analizowanych zagadnień przy zastosowaniu metody Hellwiga. Przyjęto następujące funkcje: rolnicze, rekreacyjne, usługowe, przemysłowe, rezydencjalne. Na podstawie przeprowadzonej analizy można skonstatować, że większość analizowanych gmin charakteryzuje się rozwojem wielofunkcyjnym, bez wyraźnie dominującej funkcji. Przeprowadzona analiza pozwoliła wyodrębnić trzy klasy: o bardzo wysokim, wysokim i średnim poziomie życia. Stwierdzono, że najwyższy poziom życia występuje w gminach, w których dominują funkcje przemysłowe i usługowe. (abstrakt oryginalny)

Urbanization processes of areas located within large cities entail a number of consequences, such as a change in employment structure of inhabitants in these areas. New housing developments attract a stream of well-educated and affl uent urban dwellers, who move to the suburbs and contribute to the transformation of dominating functions in the areas located near the cities. Based on selected empirically measurable characteristics, synthetic measures were calculated for the phenomena analyzed with the use of the Hellwig method. The following functions have been included: agricultural, recreational, service, industrial, and residential. Based on the conducted analysis, it can be claimed that most of the examined municipalities are characterized by multifunctional development, with no dominant function apparent. Also, the analysis revealed the existence of three social classes in the studied areas, distinguished by a very high, high, or average standard of living of their members. The study found that the highest standard of living is typical for the municipalities where industrial and service-related functions dominate. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bański, J. (2006). Geografia polskiej wsi. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 2. Bański, J., Czapiewski, K. (2008). Identyfikacja i ocena czynników sukcesu społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich regionu. Ekspertyza, Warszawa: Wyd. IGiZP PAN.
 3. Bański, J., Stola, W. (2002). Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce. Warszawa: Wyd. IGiPZ PAN.
 4. Chojnicki, T., Czyż, T. (1991). Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i warunków życia ludności. Warszawa: Wyd. KPZK PAN.
 5. Duczkowska-Małysz, K. (1998). Typologia obszarów wiejskich - kryteria delimitacji w świetle doświadczeń krajów Unii Europejskiej. In: Z. Więckiewicz (Ed.), Przekształcenia obszarów wiejskich makroregionu południowo-zachodniego. Wrocław: Wyd. AR.
 6. Kopacz, I., Mularczyk, M. (2011). Zróżnicowanie funkcjonalne gmin sfery podmiejskiej Kielc. In: W. Kamińska, K. Heffner (Ed.), Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich? Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji. Warszawa: Wyd. IGiZP PAN.
 7. Koter, M. (1985). Kształtowanie się strefy podmiejskiej w świetle badań historyczno-geograficznych. Acta Univ. Lodz. Folia Geogr. Physic., 5.
 8. Rutkowski, J. (1984). Podstawowe pojęcia statystyki społecznej. Wiad. Stat., 10.
 9. Salomon, J. (2007). Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego. Inż. Roln., 8(96).
 10. Słodczyk, J. (2001). Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia. Opole: Wyd. UO.
 11. Suliborski, A. (1985). Delimitacja strefy podmiejskiej Łodzi. Analiza pojęć i założeń metodologicznych. Acta Univ. Lodz. Folia Geogr. Physic., 5.
 12. GUS (n.d.). Pobrano 15 lipca 2015 r. z: https://bdl.stat.gov.pl/BDL.
 13. Starostwo Powiatowe w Kielcach (n.d.). Retrieved July 15th 2015 from: www.powiat.kielce.pl.
 14. Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 (2013). Kielce: Sejmik Województwa Świętkorzyskiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.56
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu