BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Richert-Kaźmierska Anita (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Teleopieka domowa w systemie opieki nad osobami starszymi - doświadczenia gmin województwa pomorskiego
Home Telecare in Elderly Care - Experiences of Communities in Pomorskie Voivodship
Źródło
Studia BAS, 2017, nr 2 (50), s. 169-189, bibliogr. 34 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka społeczna w Polsce
Słowa kluczowe
Opieka długoterminowa, Opieka zdrowotna, Telemedycyna
Long-term care, Health care, Telemedicine
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie istoty teleopieki domowej oraz dotychczasowych doświadczeń w zakresie jej wdrażania w gminach województwa pomorskiego. Autorka artykułu omówiła założenia idei gminnych powszechnych systemów teleopieki domowej oraz zidentyfikowała warunki konieczne do ich efektywnego funkcjonowania.(fragment tekstu)

The author looks at the home telecare (sometimes wrongly identified as telemedicine), i.e. remote care of elderly and physically less able people, which provides the support and reassurance needed by them to continue living in their own homes. The paper presents the experience of implementation of such type of care in the communities of the Pomorskie voivodship in Poland. The author discusses the idea of home telecare systems created by communities, as well as conditions that need to be met in order to ensure their effectiveness and usefulness.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bojanowska E., Opieka nad ludźmi starymi [w:] To idzie starość - polityka społeczna wobec procesu starzenia się ludności w Polsce. Praca naukowo-badawcza przygotowana przez zespół ekspertów Fundacji Instytut Spraw Publicznych na zlecenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, red. P. Szukalski, Warszawa 2008.
 2. Bloom D., Canning D., Savilla J., The demographic dividend. A new perspective on the economic consequences of population change, RAND, Santa Monica 2003.
 3. Błędowski P., Szatur-Jaworska B., Szweda-Lewandowska Z., Kubicki P., Raport na temat sytuacji osób starszych, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012.
 4. Bos D., Weizsacker R., Economic consequences of an aging population, "European Economic Review" 1989, nr 33.
 5. Bujnowska-Fedak M., Tomczak M., Innowacyjne aplikacje telemedyczne i usługi e-zdrowia w opiece nad pacjentami w starszym wieku, "Zdrowie Publiczne i Zarządzanie" 2013, nr 11(4).
 6. Bujok J., Gierek R., Olszanowski R., Skrzypek M., Uwarunkowania rozwoju telemedycyny w Polsce, Krajowa Izba Gospodarcza, Izba Gospodarcza Medycyny Polskiej, Warszawa 2014.
 7. Colombo F., Llena-Nozal A., Mercier J., Tjadens F., Help wanted? Providing and paying for long-term care, OECD Health Policy Studies, OECD Publishings, 2011.
 8. Czekanowski P., Family carers of elderly people [w:] Family caregiving for the elderly in Poland, red. B. Bień, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2006.
 9. Doughty K. i in., Telecare, telehealth and assistive technologies - do we know what we're talking about?, "Journal of Assistive Technologies" 2007, t. 1, nr 2.
 10. Golinowska S., Przedmowa [w:] Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce, red. K. Szczerbińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 11. GUS, Prognoza gospodarstw domowych na lata 2008-2030, Warszawa 2010.
 12. GUS, Stan zdrowia ludności Polski w 2014 roku, Warszawa 2016.
 13. ICT i osoby starsze. Badanie europejskich użytkowników, rynków i technologii, Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", Kielce 2011.
 14. Implementing telecare. Strategic analysis and guidelines for policy makers, commissioners and providers, Audit Commission, London 2004.
 15. Jackson W., The political economy of population ageing, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham and Northampton 1998.
 16. Kerr B., Cunningham C., Martin S., Alison A., Telecare and physical disability. Using telecare effectively in the support of people with severe physical disabilities and long-term chronic conditions, Stirling 2010.
 17. Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności, Europejska Grupa Ekspertów ds. Przejścia od Opieki Instytucjonalnej do Opieki Świadczonej na Poziomie Lokalnych Społeczności, Bruksela 2012.
 18. Opieka medyczna nad osobami w podeszłym wieku. Raport Najwyższej Izby Kontroli, KZD-4101-003/2014, nr ewid. 2/2015/P/14/062/KZD, Warszawa 2015.
 19. Oszuści naciągają na umowy na świadczenia telemedyczne, "Rynek Seniora" z 9 lipca 2015 r.
 20. Primary care: working differently. Telecare and telehealth - a game changer for health and social care, Deloitte Centre for Health Solutions, London 2012.
 21. Richert-Kaźmierska A., Lechman E., Necel H., Starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla pomorskich gmin, Fundacja Promocji Inicjatyw Europejskich, Gdańsk 2015.
 22. Stan obecny i przyszłość opieki długoterminowej w starzejącej się Polsce, Bank Światowy, Warszawa 2015.
 23. Szukalski P., Ludzie bardzo starzy, "Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny" 2011, nr 9.
 24. Szukalski P., Oliwińska I., Bojanowska E., Szweda-Lewandowska Z., To idzie starość - polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności Polski, Instytut Spraw Publicznych na zlecenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2008.
 25. Szweda-Lewandowska Z., Logika systemu opieki nad osobami starszymi, "Polityka Społeczna" 2013, nr 10(475).
 26. Tomita M., Russ L., Sridhar R., Naughton B., Smart homes with healthcare technologies for community-dwelling older adults [w:] Smart home systems, red. M. Al-Qutayri, InTech, New York 2010.
 27. Wieczorowska-Tobis K., Specyfika pacjenta starszego [w:] Fizjoterapia w geriatrii, red. K. Wieczorowska-Tobis, T. Kostka, A. Borowicz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
 28. Wlazło A., Leszek J., Samoopieka osób starszych w kontekście psychologii zdrowia. Założenia teoretyczne, "Psychogeriatria Polska" 2008, nr 5(3).
 29. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury, Warszawa 2015.
 30. Zgliczyński W., Kadry medyczne w Polsce, "INFOS. Zagadnienia Społeczno-gospodarcze" 2016, nr 6(210).
 31. Zrałek M., Kształtowanie środowiska zamieszkania sprzyjającego aktywnemu starzeniu się [w:] Aktywne starzenie się - Przeciwdziałanie barierom, red. P. Szukalski, B. Szatur-Jaworska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 32. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 2013, poz. 594, ze zm.
 33. Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. 2009, nr 175, poz. 1362, ze zm.
 34. Założenia długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, Monitor Polski 2014, poz. 118.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu