BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerewko Georgij (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Decentralizaciâ kak faktor uravnovešennogo razvitiâ selʹskih regionov v Ukraine
Decentralizacja jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na Ukrainie
Decentralization as the Factor of Sustainable Development of Rural Areas in Ukraine
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 49, s. 22-34, tab., bibliogr. 18 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Decentralizacja, Rozwój obszarów wiejskich
Decentralization, Rural development
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R58, P25
rez., streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
W artykule przedstawiono główne wyniki badania obiektywnej konieczności i istoty procesów decentralizacji, a także ich uzasadnienie i wskazanie jako kluczowego czynnika zrównoważonego rozwoju terytoriów wiejskich na Ukrainie w warunkach istniejących ograniczeń zasobów. Określono, że w praktyce decentralizacja oznacza przekazanie uprawnień i środków finansowych od organów państwowych do lokalnych organów samorządowych tak, aby jak najwięcej uprawnień otrzymały te samorządy, które znajdują się jak najbliżej ludzi (gdzie funkcje wynikające z przyznanych prerogatyw mogą być zrealizowane najbardziej efektywnie). W opracowaniu przedstawiono również główne przyczyny niskiego tempa realizacji reformy administracyjnej na Ukrainie i wskazano przedsięwzięcia niezbędne dla jej aktywizacji i podniesienia skuteczności. Dyskusji poddano dotychczasowe osiągnięcia w zakresie realizacji decentralizacyjnej reformy na Ukrainie i w obwodzie lwowskim. Ustalono, że najbardziej odczuwalnym wynikiem reformy jest decentralizacja budżetowa. Zidentyfikowano główne problemy i bariery decentralizacji w sferze administracyjnej poprzez scalanie terytoriów wiejskich społeczności. Wśród zasadniczych czynników ograniczających ten proces wymienić można: finansowo-ekonomiczną niesamodzielność lokalnych społeczności terytorialnych, nadmierną koncentrację uprawnień decyzyjnych w centralnych i miejscowych organach władzy wykonawczej, ograniczony zakres uprawnień i zasobów samorządów lokalnych, a także brak właściwego zrozumienia dla potrzeby wykorzystania doświadczeń innych krajów w tym zakresie. Największym problemem w trakcie decentralizacji i scalania lokalnych społeczności terytorialnych jest brak wyraźnej i wyczerpującej informacji dla ludności i samorządów tych obszarów, które jeszcze nie zostały objęte tym procesem. Problemem jest także wielopłaszczyznowy konflikt interesów, ponieważ realizować decentralizacyjną reformę wypada właśnie tym ludziom, którzy najbardziej odczują skutki ograniczenia uprawnień - przewodniczącym samorządów terytorialnych. (abstrakt oryginalny)

The basic results of research of objective necessity and essence of processes of decentralization, and also their substantiation and definicial determination as a key factor of the sustainable development of rural territories in Ukraine under conditions of taking place resource limitations are presented n this article. It is identified that decentralization practically means delegation of considerable powers and budgets from public organs to the organs of local self-government with that those organs which nearer to the people had as many as possible plenary powers, where such plenary powers can be realized most successfully. Principal reasons of low rates of realization of the proper administrative reform as well as necessary measures on its activation and increase of its effectiveness and efficiency are shown. The main results of realization of decentralization reform in Ukraine and in the Lviv area are resulted. The most perceptible result of reform as yet provides budgetary decentralization. Basic problems and barriers, braking motion of realization of decentralization administrative reform by the association of territories of rural communities are identified, among which are a financial-economical lack of independence of territorial communities, excessive concentration of imperious plenary powers in the central and local organs of executive power, narrow-mindedness of plenary powers and resources of local self-government, that is also related to absence of the proper understanding of necessity of the self-weighted introduction of foreign experience. A most problem in the process of decentralization and association of territorial communities is clear and exhaustive information absence for a population and self-government of territories which did not yet united. Not less troubles are delivered by the multilevel conflict of interests, as to incarnate in life decentralization reform exactly those people must at which plenary powers will most decrease - chairmen of village and settlement soviets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Болл Т., Деггер Р., 2005, Демократический идеал: история становления [в:] Демократия: Антология, Смолоскип, Киев.
 2. Вышкив В., 2016, Великое объединение. Львовщина, http://zbruc.eu/node/37030 (доступ: 08.08.2016).
 3. Гройсман В., 2015, Процессы централизации и децентрализации в современном государственном управлении, ''Государственное управление и местное самоуправление", №2, http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dums_2015_2_5.pdf (доступ: 01.07.2016).
 4. Данилишин Б., 2015, Как децентрализовать управление в Украине?, "Економічна правда", 13.07, http://www.epravda.com.ua/columns/2015/07/13/550472/] (доступ: 01.07.2016).
 5. Децентрализация власти. Объединение громад, 2016, http://decentralization.gov.ua/ (доступ: 01.08.2016).
 6. Децентрализация на Львовщине: пять нововведений, 2016, http://tvoemisto.tv/news/detsentralizatsiya_na_lvivshchyni_5_novovveden_69643.html (доступ: 01.08.2016).
 7. Концепция реформы местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине, http://civil-rada.in.ua/?p=477 (доступ: 08.08.2016).
 8. Копыл Б., 2010, Опыт местного самоуправления в странах Европейского Союза, "Зеркало дня", http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2010-4/doc/2/08.pdf (доступ: 01.08.2016).
 9. Кульчий И., 2016, Формирование и развитие системы местного самоуправления: опит стран Европейского Союза, "Государственное управление: совершенствование и развитие", №6. http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=975 (доступ: 01.08.2016).
 10. Лелеченко А. 2011, Зарубежный опит организации функционирования местного самоуправления: имплементация в Украине, "Государственное управление: совершенствование и развитие", №3, http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=266 (доступ: 14.07.2016).
 11. Лищенко Ю., 2016, Децентрализацию тормозят некоторые сельские председате- ли... "Высокий Замок", 14-20.07.
 12. Микитенко В., 2016, Доминанты решения проблем институализации межрегионального экономического взаимодействия в Украине в условиях децентрализации, "Экономика, управление, инновации", № 1 (16), http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=eui_2016_1_15 (доступ: 01.07.2016).
 13. Пособия, http://posibnyky.vntu.edu.ua/politolog/113..htm (доступ: 05.07.2016).
 14. Словарь иностранных слов, 1954, М.: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, Москва.
 15. Программа социально-экономического развития Днепропетровской области на период до 2020 года, 2015, в 27 т.,том 4., Днепропетровск.
 16. Тимченко А. Во Львовской области будет шесть районов с префектами - во Львове, Бродах, Дрогобыче, Самборе, Стрыю и Червонограде, http://galinfo.com.ua/news/u_lvivskiy_oblasti_bude_shist_rayoniv_iz_prefektamy__v_lvovi_brodah_drogobychi_sambori_stryyu_ta_chervonogradi_189546.html (доступ:01.07.2016).
 17. Титаренко О.М., Децентрализация как фактор развития территориальных громад в Украине, "Государственное управление: совершенствование и развитие", 2016, №1, http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=972 (доступ: 01.08.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
rus
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.1.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu