BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czudec Adam (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Fundusze europejskie a rozwój gospodarczy w skali lokalnej
European Funds and a Local Economic Development
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 49, s. 35-47, tab., bibliogr. 12 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Fundusze unijne, Obszary wiejskie
Local development, EU funds, Rural areas
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R51, G20
streszcz., summ.
Kraj/Region
Podkarpacie
Subcarpathian Region
Abstrakt
W artykule podjęto próbę oceny znaczenia funduszy UE w finansowaniu przedsięwzięć podejmowanych przez samorządy gmin na rzecz poprawy poziomu rozwoju lokalnej gospodarki. Badaniem objęto wszystkie gminy wiejskie na Podkarpaciu. Stwierdzono, że mimo znacznych różnic w korzystaniu z funduszy europejskich przez gminy nie ma większych dysproporcji pod względem dynamiki procesów rozwojowych między wydzielonymi grupami gmin. (abstrakt oryginalny)

The article attempts to assess the importance of EU funds in the financing projects undertaken by local municipalities to improve the level of development of the local economy. The study included all rural communities the Podkarpacie region. It was found that despite considerable differences in the use of European funds by the municipality, there are no major disparities in terms of the dynamics of development processes between separate groups of municipalities. Additionally there was no decrease in the gap between the rural municipalities and the total municipalities in the Podkarpacie region, or in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chrzanowski M., 2015, Polityka regionalna a system finansów publicznych. Wpływ wydatków strukturalnych na tempo konwergencji polskich regionów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 2. Cyburt A., 2014, The activity of local governments in the absorption of EU funds as a factor in the development of rural communes, "Oeconomia", nr 13(4), s. 31-42.
 3. Czyżewski A., Matuszczak A., 2011, Wydatki w krajowym budżecie rolnym Polski na rzecz rozwoju lokalnego przed i po integracji z Unią Europejską (1997-2011), "Journal of Agribusiness and Rural Development", No. 1(19), s. 17-36.
 4. Gorzelak G., 2014, Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju - wstępna analiza, "Studia Regionalne i Lokalne" nr 3, (57), s. 5-25.
 5. Hamryszczak A., 2016, Konieczność efektywnego zainwestowania przez jednostki samorządu terytorialnego funduszu UE w perspektywie finansowej 2014-2020 [w:] Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego a możliwości wynikające z perspektywy finansowej 2014-2020, Materiały konferencyjne, RIO w Rzeszowie, WE UR w Rzeszowie.
 6. Kornberger-Sokołowska E. (red.), 2012, Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich, LEX a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 7. Kozak M., 2014, 10 lat polityki spójności w Polsce, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 4 (58), s. 25-50.
 8. Misiąg J., Misiąg W., Tomalak M., 2013, Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia, WSiZ, Rzeszów.
 9. Psyk-Piotrowska E., 2011, Aktywizacja i rozwój lokalny jako program i metoda działania na rzecz zmian, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica", nr 37, s. 149-169.
 10. Sztando A., 2000, Lokalny interwencjonizm samorządowy, czyli kształtowanie gminnego rozwoju gospodarczego, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 1(1), s. 79-89.
 11. Wiatrak A.P., 2011, Strategia rozwoju gmin wiejskich. Podstawy teoretyczne, ocena przydatności i znaczenie w przemianach strukturalnych obszarów wiejskich, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa.
 12. Wojarska A., Marks-Bielska R., 2015, Fundusze Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju lokalnego gmin województwa warmińsko-mazurskiego, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 4 (76) s. 103-120, http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.04.76.07.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.1.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu