BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaleśna Aleksandra (Uczelnia Jańskiego w Łomży), Wyrzykowska Barbara (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce przedsiębiorstw w Polsce
Sustainable human resource management in companies: the Polish case
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2017, nr 1, s. 151-165, tab., bibliogr. 40 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Zasoby ludzkie, Zarządzanie, Rozwój zrównoważony, Przedsiębiorstwo
Human resources, Management, Sustainable development, Enterprises
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi oraz dokonanie - w świetle tej koncepcji - oceny praktyk w obszarze ZZL w przedsiębiorstwach w Polsce. Źródłami informacji były: literatura przedmiotu, dane statystyczne GUS-u i Eurostatu, baza danych Bilansu Kapitału Ludzkiego PARP, raporty badawcze. Jako technikę badawczą wykorzystano analizę danych zastanych (desk research). Wnioski są następujące: ocena praktyki przedsiębiorstw w świetle koncepcji zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi jest niejednoznaczna. Obserwuje się zarówno trendy pozytywne, jak i negatywne.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the concept of sustainable human resource management as well as to answer the question to what extent this concept is applied in practices of medium- sized and large companies in Poland. We employ desk research method using secondary sources such as: statistical data, data from PARP's Bilans Kapitału Ludzkiego (Human Capital Balance), published research, and scientific papers. Our findings reveal mixed results. The conclusions are as follows: the assessment of company practices in the light of the concept of sustainable human resource management is ambiguous. We observed both positive and negative trends. We conclude by saying that large size enterprises apply sustainable HRM more often than medium sized enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anuszewska I., Podlejska K., Jackiewicz A., Filipek M., Zrównoważona produkcja w działalności przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2011.
 2. Armstrong M., Taylor S., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 3. Borkowska S., Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2010, nr 240, s. 5-44.
 4. Chirkowska-Smolak T., Równowaga między pracą a życiem osobistym, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2008, z. 1, s. 235-249.
 5. Cohen E., Taylor S., Muller-Camen M., HRM's role in corporate social and environmental sustainability, SHRM Report, 2012, https://www.srhm.org/about/foundation/products/ documents/4-12_csr_report_final_for_web.pdf [8.08.2016].
 6. Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015.
 7. Dorenbosch L., Striking a Balance Between Work Effort and Resource Regeneration, [in:] Ehnert I., Harry W., Zink K. J. (eds.), Sustainability and Human Resource Management, Springer, Berlin 2014.
 8. Ehnert I., Harry W., Recent developments and future prospects on sustainable human resource management: introduction to the special issue, "Management Review" 2012, Vol. 23, No. 3, pp. 331-238.
 9. Ehnert I., Sustainable human resource management: a conceptual and exploratory analysis from a paradox perspective, Physica-Verlag, Heidelberg 2009.
 10. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Quality of Life in Europe: Trends 2003-2012, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_ publication/field_ef_document/ef1364en.pdf [10.09.2016].
 11. Eurostat, Gender Pay Gap Statistics, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index. php/Gender_pay_gap_statistics [27.07.2016].
 12. Gladwin T. N., Kennelly J. J., Krause T.-S., Shifting Paradigms for Sustainable Development: Implications for Management Theory and Research, "Academy of Management Review" 1995, Vol. 20, No. 4, pp. 874-907.
 13. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2010.
 14. GUS, Ochrona Środowiska 2015, Warszawa 2015.
 15. GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014, Warszawa 2015.
 16. GUS, Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju, http://wskaznikizrp.stat.gov.pl/index.jsf [24.07.2016].
 17. Hart S. L., Milstein M. B., Creating sustainable value, "Academy of Management Executive" 2003, Vol. 17, No. 2, pp. 56-67.
 18. Hart S. L., Beyond Greening: Strategies for Sustainable World, "Harvard Business Review" 1997, Vol. 75, No. 1, pp. 66-76.
 19. ISO, ISO Survey 2014, http://www.iso.org/iso/home/standards/certification/iso-survey. htm?certificate=ISO 14001&countrycode=PL#standardpick [9.08.2016].
 20. Jamka B., Redefinicja celu współczesnego przedsiębiorstwa wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju i kapitału społecznego, "Organizacja i Kierowanie" 2010, nr 3, s. 17-32.
 21. Juchnowicz M., Zarządzanie kapitałem ludzkim a poziom zaangażowania pracowników, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2010, nr 3-4, s. 57-66.
 22. Kivimäki M., Jokela M., Nyberg S., Singh-Manoux A., Fransson E., Alfredsson L., Bjorner J., Borritz M., Burr H., Cassini A., Clays E., De Bacquer D., Dragano N., Erbel R., Geuskens G., Hamer M., Hooftman W., Houtman I., Jöckel K.-H., Kittel F., Long working hours and risk of coronary heart disease and stroke: a systematic review and meta-analysis of published and unpublished data for 603,838 individuals, "Lancet" 2015, Vol. 386, Iss. 10005, pp. 1739-1746.
 23. Kotler Ph., Caslione J. A., Chaos. Zarządzanie i marketing, MT Biznes, Warszawa 2013.
 24. Kramar R., Beyond Strategic Human Resource Management: Is Sustainable Human Resource Management the Next Approach?, "The International Journal of Human Resource Management" 2014, Vol. 25, No. 8, pp. 1069-1089.
 25. Nasza wspólna przyszłość, PWE, Warszawa 1991.
 26. Listwan T., Współczesne tendencje w zarządzaniu kadrami organizacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2008, nr 31, s. 23-33.
 27. Oleksyn T., Stańczyk I., Bugaj J., Diagnoza i kierunki zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z listy 500. Raport z badań, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 28. Pabian A., Sustainable personnel - pracownicy przedsiębiorstwa przyszłości, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2011, nr 5, s. 9-18.
 29. Pabian A., Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi - zarys problematyki, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej" 2015, nr 17, s. 7-16.
 30. PARP, Bilans Kapitału Ludzkiego, https://bkl.parp.gov.pl/dane.html [3.08.2016].
 31. Pfeffer J., Building Sustainable Organizations: The Human Factor, "Academy of Management Perspective" 2010, No. 2, pp. 34-45.
 32. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa 2007.
 33. Puchalski K., Korzeniowska E., Health promotion - The rationale and the obstacles in workplaces with different employment and financial soundness, "Medycyna Pracy" 2013, nr 6, s. 743-754.
 34. Puchalski K., Korzeniowska E., Promocja zdrowia w zakładach pracy w Polsce w 2015 r. - diagnoza na podstawie reprezentatywnego badania firm zatrudniających powyżej 50 pracowników, "Medycyna Pracy" 2017, nr 3, http://medpr.imp.lodz.pl [8.02.2017].
 35. Renwick D., Redman T., Maguire S., Green human resource management: a review and research agenda, "International Journal of Management Reviews" 2013, Vol. 15, No. 1, pp. 1-14.
 36. Schuler R., Jackson S. E., Human resource management and organizational effectiveness: yesterday and today, "Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance", Vol. 1, No. 1, pp. 35-55.
 37. Sprawozdanie GIP z działalności PIP za rok 2014, PIP, Warszawa 2015.
 38. Sprawozdanie GIP z działalności PIP za rok 2015, PIP, Warszawa 2016.
 39. Spreitzer G., Porath C. L., Gibson C. B., Toward Human Sustainability: How to Enable More Thriving At Work, "Organizational Dynamics" 2012, Vol. 41, pp. 155-162.
 40. Zaugg R., Blum A., Thom N., Sustainability in Human Resource Management. Evaluation Report. Survey in European Companies and Institutions, University of Berne, Berne, IOP-Press, Berne 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu