BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cyrek Magdalena (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Zmiany strukturalne jako determinanta popytu na kapitał ludzki
Structural Changes as Determinant of Demand for Human Capital
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 49, s. 48-72, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Zmiany strukturalne, Kapitał ludzki, Struktura zatrudnienia, Wykształcenie, Wiedza
Structural changes, Human capital, Employment structure, People's education, Knowledge
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E24, I25, J21, J23, J24, O15
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto problem zmian popytu na kapitał ludzki, wynikających z przekształceń strukturalnych w gospodarce Polski w kontekście jej zbieżności ze strukturami UE. Założono, że charakterystyki strukturalne obserwowane obecnie w UE jako całości stanowią wzorzec rozwojowy dla państw, które odrabiają dystans rozwojowy. Tym samym kierunek transformacji układów branżowych prowadzi do konwergencji Polski do innych państw członkowskich ugrupowania. Zmiany relacji branżowych determinują zaś zapotrzebowanie na kapitał ludzki. Badania oparto na identyfikacji dotychczas zrealizowanego popytu na kapitał ludzki w wymiarze jego poziomu oraz charakteru. Odnosząc się do pierwszego ze wskazanych aspektów przyjęto, że wyznacznikiem poziomu kapitału ludzkiego zaangażowanego w procesy gospodarcze jest wykształcenie pracujących. Dokonano porównań udziału pracujących z wyższym wykształceniem w gospodarkach Polski i UE, struktury wykształcenia w układzie branżowym, jak i udziału w zatrudnieniu branży wiedzochłonnych. Zidentyfikowane tendencje rozwojowe w tym zakresie wskazują na stopniowo zmniejszającą się lukę rozwojową polskiej gospodarki, związaną jednocześnie z dążeniem do modelu gospodarki opartej na wiedzy. Zasadniczą barierą absorpcji kapitału ludzkiego w Polsce okazuje się niekorzystna struktura sektorowo-branżowa. W drugim z aspektów analiz odniesiono się do charakteru zaangażowanego kapitału ludzkiego, jako bazującego na wiedzy ogólnej lub specyficznej branżowo. W celu identyfikacji charakteru wiedzy posłużono się oceną koncentracji rozkładu zawodów pomiędzy branżami oraz udziałem grup zawodowych w poszczególnych branżach. Dysproporcje polskiej gospodarki względem państw UE związane są z niższym udziałem zawodów oraz branży bazujących na wiedzy ogólnej. Tymczasem trendy rozwojowe wskazują na zwiększanie się znaczenia tego typu wiedzy. Barierą w osiągnięciu zbieżności w ramach UE w tym wymiarze okazują się również niekorzystne relacje branżowe w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The study deals with a problem of changes in demand for human capital, that are caused by structural changes in Polish economy in the context of its convergence with the EU structures. There was assumed that structural features that are observed nowadays in the EU as a whole constitute a model for development of these countries that limit their development gap. Thus, a direction of transformation in branch relationships leads to convergence of Poland with other EU members and changes in branch relationships determine demand for human capital. The research was aimed at identification of the realised demand for human capital, concerning a level and a character of the resources. Considering the first aspect there was assumed that an indicator of a level of human capital engaged in economic processes is education of the employees. There were made comparisons of a share of highly educated employees in Poland and the EU, a structure of education in branches, as well as a share of employment in knowledge-intensive activities. The identified development tendencies showed decreasing development gap of Polish economy, connected with creation of a knowledge-based economy. The essential barrier of human capital absorption in Poland appears to be unfavorable structure of branches. The second aspect of the analysis was connected with a character of the engaged human capital, that was specified as basing on general or specific knowledge. To identify the character of knowledge there was assessed a concentration of occupations between branches and a share of professional groups in the specified branches. Disparities between Polish economy and the EU countries are described by a lower share of occupations and branches basing on a general knowledge in Poland. Meanwhile development trends show an increase of such kind of knowledge. A barrier to achieve cohesion within EU in this dimension also appeared to be the unfavorable branch relationships in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Competencies for the knowledge economy, 2001, OECD, http://www.oecd.org/innovation/research/1842070.pdf (dostęp: 02.09.2016 r.).
 2. Drobny P., 2010, Inwestycje gospodarstw domowych w kapitał ludzki na rynku usług edukacyjnych [w:] Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych, red. Z. Dach, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
 3. Dzierzgowski J., 2006, Globalizacja i praca - przegląd dyskusji, "Polityka Społeczna" nr 3.
 4. Eurostat, Annual data on employment in knowledge-intensive activities at the national level, by sex (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) [htec_kia_emp2] (dostęp: 01.09.2016 r.).
 5. Eurostat, Employment by educational attainment level - annual data [lfsi_educ_a] (dostęp: 01.09.2016 r.).
 6. Eurostat, Employment by occupation and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eisn2] (dostęp: 29.07.2016 r.).
 7. Eurostat, Employment in technology and knowledge-intensive sectors at the national level, by level of education (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) [htec_emp_nisced2] (dostęp: 01.09.2016 r.).
 8. Jabkowski P., 2009, Miary nierówności społecznych - podstawy metodologiczne [w:] Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności, red. K. Podemski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Socjologia nr 65, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 9. Jerbashian V., Slobodyan S., Vourvachaki E., 2015, Specific and General Human Capital in an Endogenous Growth Model, "Eastern European Economics" 53, s. 167-204, http://dx.doi.org/10.1080/00128775.2015.1033263.
 10. Kukuła K., 1996, Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.
 11. Lewandowski P., Magda I. (red.), 2014, Zatrudnienie w Polsce 2013. Praca w dobie przemian strukturalnych, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 12. OECD, 2015, In It Together: Why Less Inequality Benefits All, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264235120-en.
 13. Redding S., 1996, The Low-Skill, Low-Quality Trap: Strategic Complementarities between Human Capital and R&D, "Economic Journal", No. 106, http://dx.doi.org/10.2307/2235260.
 14. Surdej A., 2013, Inwestycje w szkolenia zawodowe w świetle teorii ekonomicznej [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonomia nr 305, red. M. Rękas, J. Sokołowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 15. Wosiek M., 2015, Niespójności w rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce - spojrzenie przez pryzmat koncepcji kapitału intelektualnego, cz. II: Kapitał ludzki a kapitał strukturalny rozwoju, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 42 (2/2015), red. nauk. M.G. Woźniak, Wydawnictwo UR, Rzeszów.
 16. Woźniak M.G. (red.), 2012, Gospodarka Polski 1990-2011. Transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej, t. 3: Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.1.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu