BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziekański Paweł (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Pozycja i ocena roli miast w procesie rozwoju lokalnego w kontekście kondycji finansowej (na przykładzie miast makroregionu Polski Wschodniej)
Position and Evaluation of the Role of Cities in the Process of Development of the Region in the Context of Financial Condition (for Example Macro-Eastern Polish Cities)
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 49, s. 73-83, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Kondycja finansowa, Miasto, Zróżnicowanie przestrzenne
Local development, Financial condition, City, Spatial differentiation
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H61, H71, H72, H83, J58, O18
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska Wschodnia
Eastern Poland
Abstrakt
Problematyka artykułu obejmuje przestrzenne zróżnicowanie, analizę i ocenę zjawiska wieloaspektowego, jakim jest kondycja finansowa. Celem artykułu jest analiza kondycji finansowej oraz pokazanie jej przestrzennego zróżnicowania na przykładzie miast makroregionu Polski Wschodniej w latach 2003, 2005, 2010, 2014. Ocena za pomocą wskaźnika syntetycznego prowadzona w kontekście kompleksowego opisu badanego zjawiska daje szansę pełnej identyfikacji sytuacji jednostki. Wybrane zmienne do badania dają obraz możliwości i zdolności do rozwoju, do przyciągania inwestorów i mieszkańców. Miasta realizują ważne zadania zarówno m.in. w sferze socjalnej, jak i infrastrukturalnej. Od ich kondycji finansowej będzie zależeć stopień zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej. Najlepsze miasta w 2003 r. to Rzeszów, Olsztyn, Sandomierz, Mielec, w 2005 r. - Krosno, Rzeszów, Iława, Puławy, w 2010 r. - Rzeszów, Kielce, Sandomierz i 2014 r. - Rzeszów, Lublin; najsłabsze okazały się Sejny, Braniewo, Dynów, Chełm. W najlepszej sytuacji wydają być się miasta położone w województwie podkarpackim i lubelskim, w najsłabszej w podlaskim i warmińsko-mazurskim. Wartość wskaźnika wahała się w granicach 0,57-0,13 w 2003 r., 0,62-0,13 w 2005 r., 0,54-0,15 w 2010 r. i 0,66-0,19 w 2014 r. Otrzymane mierniki uzależnione są od ilości i rodzaju przyjętych zmiennych do badania, dają obraz porównawczy pomiędzy gminami poddanymi analizie, pozwalają wskazać słabsze i lepsze obszary działania jednostki. (abstrakt oryginalny)

The issue of the article includes a spatial differentiation, analysis and evaluation of a multifaceted phenomenon, which is the financial condition. The aim of the article is the analysis of financial condition and present its spatial variation on the example of urban macro-Eastern Polish Europe in the years 2003, 2005, 2010, 2014. The rating using synthetic index conducted in the context of a comprehensive description of the examined phenomenon gives you a chance to fully identify the individual situation. The selected variables in the study provide a picture of the capabilities and capacity for development, to attract investors and residents. Cities perform important tasks both in the social sphere and infrastructure. Since their financial condition will depend on the degree of meeting the needs of the local community, the value of synthetic measure has improved, worsened or remained unchanged. Best city in 2003 is Rzeszow, Olsztyn, Sandomierz, Mielec in 2005 - Krosno, Rzeszow, Iława, Pulawy, 2010 - Rzeszow, Kielce, Sandomierz and 2014 - Rzeszow, Lublin, the weakest proved Sejny, Braniewo, Dynow, Chem. A city located in the province Podkarpackie and Lublin seems to be in the best situation and in the weakest - Podlasie and Warmia-Mazury. The index value ranged from 0.57-0.13 in 2003. 0.62-0.13 in 2005. 0.54-0.15 in 2010. 0.66-0.19 2014. the resulting measures are dependent on the amount and type of accepted variables to study, report on a comparative analysis between municipalities subjects, help to identify weaker areas and improved functioning of the unit. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniasz A., Gołaś Z., 2015, Kondycja finansowa gmin wiejskich wielkopolski w latach 2007-2011, "Journal of Agribusiness and Rural Development", No. 1(35), s. 27-37.
 2. Bogusz M., Tomaszewski M., 2015, Wykorzystanie środków pomocowych UE na rozwój przedsiębiorczości w ramach PROW 2007-2011, "Polityka Ekonomiczna" nr 402, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, s. 50-59, https://doi.org/10.15611/pn.2015.402.05.
 3. Bury P., Dziekański P, 2012, Porównanie wybranych elementów budżetów gmin województwa świętokrzyskiego [w:] Gospodarka lokalna drogą rozwoju regionu, Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój, Ostrowiec Św.
 4. Czornik M., 2013, red. P. Dziekański, Miasto i jego produkty, "Studia Ekonomiczne", Wydawnictwo UE w Katowicach, nr 147.
 5. Domański R., 2006, Gospodarka przestrzenna, PWN, Warszawa.
 6. Dziekański P., 2015, Wykorzystanie wskaźnika syntetycznego do oceny poziomu rozwoju samorządu na przykładzie gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego [w:] Determinanty rozwoju Polski. Finanse publiczne, red. S. Owsiak, PTE, Warszawa.
 7. Jefremienko M., Wolska H., 2000, Kondycja ekonomiczna miasta, "Wspólnota. Tygodnik Samorządu Terytorialnego", nr 2.
 8. Kisiała W., Stępiński B. (red. nauk.), 2013, Rola obszarów metropolitalnych w polityce regionalnej i rozwoju regionalnym, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 9. Kleer J., 2005, Identyfikacja dóbr wytwarzanych przez sektor publiczny [w:] Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a rozkwitem, red. J. Kleer, Warszawa.
 10. Korzeniak G., 2011, Rozumienie pojęcia rozwoju miasta oraz planowania zintegrowanego [w:] Zintegrowane planowanie rozwoju miast, red. G. Korzeniak, Instytut Rozwoju Miast Kraków.
 11. Olak A., Pawlik A. (red.), 2013, Wrażliwość regionu na zmiany, WSBiP, Ostrowiec Św.
 12. Piętak Ł., 2014, Teoria biegunów wzrostu François Perroux i implementacja jej założeń w Hiszpanii w latach 1964-1975, "Economics of the 21st century", nr 1(1)/2014, https://doi.org/10.15611/e21.2014.1.11.
 13. Satoła Ł., 2015, Kondycja finansowa gmin w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej, "Journal of Agribusiness and Rural Development", nr 1(35).
 14. Wysocki F., 1996, Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w rozpoznawaniu typów struktury przestrzennej rolnictwa, Roczniki AR w Poznaniu, seria: "Rozprawy Naukowe", z. 266, Poznań.
 15. Wysocki F., Lira J., 2005, Statystyka opisowa, Wydawnictwo AR, Poznań.
 16. Zeliaś A. (red.), 2000, Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.1.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu