BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzustewicz Paweł (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Escher Iwona (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Petrykowska Joanna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Ict jako narzędzie budowania i utrzymywania relacji biznesowych w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie polski
Ict as a tool to build and maintain business relationships in companies operating in poland
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2017, nr 1, s. 167-182, bibliogr. 27 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Rynek instytucjonalny, Rynek, Przedsiębiorstwo
Business to Business (B2B), Market, Enterprises
Abstrakt
W artykule podjęto temat wykorzystania narzędzi ICT w procesach budowania i utrzymywania relacji biznesowych. Zaprezentowano w nim wyniki studiów literaturowych oraz wyniki badania jakościowego zrealizowanego metodą indywidualnego niestandaryzowanego wywiadu pogłębionego z 16 menadżerami reprezentującymi cztery przedsiębiorstwa funkcjonujące na polskim rynku. Przeprowadzone badanie pozwoliło na ustalenie, w jakim zakresie w badanych przedsiębiorstwach wykorzystuje się narzędzia ICT do budowania i utrzymywania relacji biznesowych, jaką rolę przypisuje się im w tych procesach oraz jak rola tych narzędzi i ich postrzeganie zmieniały się na przestrzeni lat funkcjonowania tych organizacji. Uzyskane wyniki wskazały, iż w badanych podmiotach (w procesach budowania i utrzymywania relacji biznesowych) z różnym nasileniem wykorzystuje się narzędzia z obszaru ICT. Wraz z upływem czasu jest jednak widoczne coraz większe angażowanie tych narzędzi w rozważanych procesach. W przeszłości ich zastosowanie było znacznie mniejsze. Ówczesne bariery technologiczne oraz wiele innych ograniczeń związanych z prowadzeniem działalności powodowały, że komunikacja bezpośrednia była wówczas dominującą formą kontaktu z partnerami biznesowymi (na wszystkich etapach budowania i utrzymywania relacji).(abstrakt oryginalny)

The paper considers the topic of the use of ICT in building and maintaining business relationships. The authors present the results of the literature review and findings of the qualitative research conducted in the form of 16 individual in-depth semi-structured interviews in four companies operating in Poland. The study enables the determination of the extent to which the surveyed companies use ICT tools to build and maintain business relationships, the role assigned to them in these processes and the way the role of these tools and their perception have evolved over the years. The obtained results indicated that the surveyed companies use ICT tools in the process of building and maintaining business relationships with varying intensity. However, the increasing involvement of these tools in dealing with business partners is evident. In the past, the use of such tools was considerably smaller. Yesterday the technological barriers and many other limitations related to running a business caused that direct communication was the dominant form of contact with business partners (at all stages of building and maintaining business relationships).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, KPMG Advisory, Warszawa 2013.
 2. Dwyer F. R., Schurr P. H., Oh S., Developing Buyer-Seller Relationships, "Journal of Marketing" 1987, Vol. 51, No. 2, pp. 11-27.
 3. Gesteland R. R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 4. Glińska-Neweś A., Sudolska A., Escher I., Więzi osobiste jako komponent relacji biznesowych w ocenie reprezentantów polskich przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 444, Wydawnictwo
 5. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016. Golik Klanac N., Internet communication in the development of business relationships, [in:] eIntegration in Action, Vogel D. R., Walden P., Grižar J., Lenart G. (eds.), Conference Proceedings, 18th Bled eConference, University of Maribor, Bled, Slovenia, CD, June 2005, pp. 1-14.
 6. Gregor S., Fernandez W., Holtham D., Martin M., Stern S., Vitale M., Pratt G., Achieving Value from ICT: Key Management Strategies, Department of Communications, Information Technology and the Arts, Canberra 2004.
 7. Grönroos Ch., From Marketing Mix to Relationship Marketing: Towards a Paradigm Shift in Marketing, "Management Decision" 1994, Vol. 32, Iss. 2, pp. 4-20.
 8. Gummesson E., Making Relationship Marketing Operational, "International Journal of Service Industry Management" 1994, Vol. 5, No. 5, pp. 5-20.
 9. Hakansson H., Snehota I., Developing Relationships in Business Networks, Routledge, London - New York 1995.
 10. Heller R., A Cost-Benefit Analysis of Face-to-Face and Virtual Communication: Overcoming The Challenges, Gap Inc. Graduate Research Assistant for CAHRS, 2010.
 11. Kanter R. M., Collaborative advantage: successful partnerships manage the relationship, not just the deal, "Harvard Business Review" 1994, July - August, pp. 96-108.
 12. Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000.
 13. Kumar N., Scheer L. K., Steenkamp J.-B. E. M., The effects of perceived interdependence on dealer attitudes, "Journal of Marketing Research" 1995, Vol. 32, No. 3, pp. 348-356.
 14. Luo Y., Bu J., How Valuable is Information and Communication Technology? A Study of Emerging Economy Enterprises, "Journal of World Business" 2016, Vol. 51, Iss. 2, pp. 200-211.
 15. Morgan R. M., Hunt S. D., The Commitment - Trust Theory of Relationship Marketing, "Journal of Marketing" 1994, Vol. 58, No. 3, pp. 20-38.
 16. Parker B., Introduction to Glabalization and Business. Relationships and Responsibilities, SAGE Publications, Thousand Oaks, CA 2005.
 17. Rosen B., Furst S., Blackburn R., Overcoming Barriers to Knowledge Sharing in Virtual Teams, "Organizational Dynamics" 2007, Vol. 36, Iss. 3, pp. 259-273.
 18. Samaha S. A., Palmatier R. W., Dant, R. P., Poisoning Relationships: Perceived Unfairness in Channels of Distribution, "Journal of Marketing" 2011, Vol. 75, No. 3, pp. 99-117.
 19. Shaladi B., Business relationship development and the influence of psychic distance, "Innovative Marketing" 2012, Vol. 8, No. 3, pp. 73-80.
 20. Sigfússon T., Harris S., Domestic Market Context and International Entrepreneurs' Relationship Portfolios, "International Business Review" 2013, Vol. 22, No. 1, pp. 243-258.
 21. Sivadas E., Dwyer F. R., An examination of organizational factors influencing new productsuccess in internal and alliance-based processes, "Journal of Marketing" 2000, Vol. 64, No. 1, pp. 31-49.
 22. Smith B., Buyer-Seller Relationships: Bonds, Relationship Management and Sex-Type, "Canadian Journal of Administrative Sciences" 1998, Vol. 15, No. 1, pp. 76-92.
 23. Sousa F. J., de Castro L. M., The strategic relevance of business relationships: a preliminary assessment, FEP Working Papers 2004, No. 163, pp. 1-26.
 24. Sudolska A., Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.
 25. Tomaszewska A. W., Dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych w społeczeństwie informacyjnym. Przykład polskich regionów, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, nr 290, Łódź 2013, s. 23-37.
 26. Trang N., Barrett N., Tho N., Cultural Sensitivity and Its Impact on Business Relationship Quality, paper presented at the 19th Annual Industrial Marketing and Purchasing Group Conference, Lugano, 4-6 September 2003, pp. 1-9.
 27. Tuten T., Urban D., A Model of Partnership Formation and Success, "Industrial Marketing Management" 2001, Vol. 30, No. 2, pp. 149-164.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu