BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grudowski Piotr (Politechnika Gdańska), Kałużna Magdalena (Politechnika Gdańska), Muchlado Mateusz (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Uwarunkowania związane z wykorzystaniem outsourcingu w systemach zakładowej kontroli produkcji
Considerations in Application of Outsourcing in Factory Production Control Systems
Źródło
Problemy Jakości, 2017, nr 5, s. 26-30, tab., bibliogr. 25 poz.
Problems of Quality
Słowa kluczowe
Outsourcing, Kontrola produkcji, System kontroli
Outsourcing, Production control, Control system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Outsourcing znajduje coraz częściej zastosowanie w polskich przedsiębiorstwach jako koncepcja służąca poprawie skuteczności i efektywności procesów, w tym w organizacjach sektora budowlanego stosujących Zakładową Kontrolę Produkcji (ZKP). Celem autorów, przyjętym w niniejszym opracowaniu, jest identyfikacja newralgicznych obszarów ZKP narażonych na zagrożenia wynikające z wykorzystania outsourcingu, a także określenie podstawowych sposobów ograniczania ryzyka związanego z outsourcingiem. Przedstawione sugestie są wynikiem badań przeprowadzonych przez Autorów wśród wybranych producentów sektora budowlanego. (abstrakt oryginalny)

Outsourcing is increasingly being used in Polish companies, serving as the concept of improving the effectiveness and efficiency of processes, including in the construction sector organizations using Factory Production Control (FPC). The aim of the authors adopted in this study is the identification of key areas of FPC exposed to risks arising from the use of outsourcing, and to identify ways to reduce the risks associated with outsourcing. The suggestions presented in the article are the result of research carried out by the Authors among selected manufacturers in the construction sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Trocki Michał. 2001. Outsourcing: metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej. Polskie Wydaw. Ekonomiczne.
 2. Radio J. Mariusz. 2001. "Outsourcing w strategiach przedsiębiorstw", w Outsourcing w praktyce, M. J. Radło i D. Ciesielska, Red. Warszawa: Poltex, ss. 13-34.
 3. Radło J. Mariusz, Dorota Ciesielska. 2010. "Dojrzałość outsourcingowa polskich przedsiębiorstw", Outsourcing Mag., t. 25.
 4. Lonsdale Chris, Andrew Cox.2000. "The historical development of outsourcing: the latest fad?", Industrial Management & Data Systems, ss. 444-450.
 5. Grudowski Piotr, Mateusz Muchlado. 2014. "Motywy przedsiębiorstw do wprowadzania outsourcingu - propozycja modelu klasyfikacji", w Innowacje i ryzyko w nowej gospodarce, E. Skrzypek, Red. Innowacje i ryzyko w nowej gospodarce, ss. 53-61.
 6. "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG, Dz. U. L 88/5-^43, nr 305/2011".
 7. "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966)."
 8. Henrykowski Olaf, UDT-CERT. 2012. "ZKP w kontekście wymagań normy ISO 9001", Problemy Jakości, 6/2012, s. 52.
 9. Klimczak Wiesław, Jan Bobrowicz. 2016. "Nowe wymagania ISO 9001:2015 i ich wpływ na system zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych", Problemy Jakości 9/16, ss. 36-44.
 10. Kleniewski Antoni. 2009. "Zarządzanie procesami zlecanymi na zewnątrz", Problemy Jakości 10/2009, ss. 25-27.
 11. Grudowski Piotr, Mateusz Muchlado. 2015. "ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z OUTSOURCINGIEM W KONTEKŚCIE ISO 9000 - ANALIZA WIELOKROTNEGO STUDIUM PRZYPADKU".
 12. Komisja Europejska i Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw (Budownictwo). 2002. "Guidance Paper B. Określenie zakładowej kontroli produkcji w specyfikacjach technicznych wyrobów budowlanych."
 13. Ikediashi I. Dubem, Stephen O. Ogunlana. 2015. "Significant Risk Factors Associated with Facilities (FM) outsourcing: A Study on Nigeria's Public hospitals", Eng. Constr. Archit. Manag., t. 22, nr 6, ss. 771-796.
 14. Centrum Techniki Okrętowej SA. 2017. "Instrukcja 1-01. Wymagania zakładowej kontroli produkcji dla wyrobów budowlanych".
 15. Peterson S, 2012. "A Service Level Agreement Provides Understanding, Structure for Accounting Firm IT Service", CPA Pract. Manag. Forum, t. 8, nr 6, ss. 9-11.
 16. Lawler Edward E. Ill, Dave Ulrich, Jac Fitzenz, James Madden V, 2004. Human resources business process outsourcing : transforming how HR gets its work done. Jossey-Bass.
 17. Baruk I. Agnieszka, 2008. "Outsourcing działań personalnych oraz innych obszarów", Problemy Jakości 1/2008, t. Styczeń, ss. 33-36.
 18. "Wytyczne certyfikacji zakładowej kontroli produkcji. Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji, Polski Rejestr Statków S.A., Biuro Certyfikacji Wyrobów, 2014."
 19. Polski Komitet Normalizacyjny, PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością - Wymagania. 2016.
 20. Grover Varun, Myun J. Cheon, James Т. C. Teng. 1996. The effect of service quality and partnership on the outsourcing of information systems functions", ... Manag. Inf. Syst., t. 12, nr 4, ss. 89-116.
 21. Kang Mingu, Xiaobo Wu, Paul Hong, Youngwon Park. 2012. "Aligning organizational control practices with competitive outsourcing performance", J. Bus. Res., t. 65, nr 8, ss. 1195-1201.
 22. "Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych. Wytyczne, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Oddział w Gdańsku, 2015".
 23. Roberts Velma. 2001. "Managing strategic outsourcing in the healthcare industry.", Journal of healthcare management / American College of Healthcare Executives, t. 46, nr 4. ss. 239-249.
 24. Kłos Monika, "Outsourcing - koncepcja wzmocnienia konkurencyjności". [Online], Outsourcing - koncepcja wzmocnienia konkurencyjności. [Udostępniono: 12-sie-2016].
 25. AXELOS Consulting, "ITIL Glossary of Terms English-Polish v. 1.0", London, 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/48.2017.5.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu