BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartoszewicz Mateusz
Tytuł
Wybrane aspekty poznawcze i emocjonalne socjotechniki mediów
The chosen cognitive and emotional aspects of the social engineering through media
Źródło
Studia Medioznawcze, 2017, nr 2 (69), s. 93-107
Media Studies
Słowa kluczowe
Media, Komunikowanie, Socjotechnika
Media, Communication, Social engineering
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jakie emocjonalne i poznawcze czynniki wywierają wpływ na zdolności analityczne i percepcyjne człowieka w kontekście socjotechnicznego wpływu mediów. Autor w eklektyczny sposób odnosi się do wybranych modeli, teorii i perspektyw dotyczących mechanizmów ludzkiego myślenia, emocji i dokonywanych wyborów. Analizie zostają poddane dwa tryby działania umysłu, automatyzmy myślenia, heurystyki oceniania, błędy poznawcze oraz wpływ emocji na percepcję(abstrakt oryginalny)

This article attempts to answer the question: which emotional and cognitive factors affect analytical and perceptual abilities of the individual in the context of socio-technical impact of the media? The author refers to a wide range of models, theories and perspectives connected with mechanisms of human thinking, emotions and choices. The author presents an analysis of two modes of brain activity, automatic modes of thinking, judgment heuristics, cognitive biases and the impact of emotion on human perception.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. E. Nowak, Rola mediów informacyjnych w ustanawianiu ważności kwestii w agendzie publicznej w Polsce w latach 2009-2012 [w:] Media i polityka. Relacje i współzależności, red. M. Adamik-Szysiak, Lublin 2014
 2. P. Znyk, Propaganda. Współczesne oblicza. Technologia zabójstwa medialnego, Łódź 2011
 3. M. Karwat, Podstawy socjotechniki dla politologów, polityków i nie tylko, Warszawa 2014
 4. H.G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, Kraków 1993
 5. A. Osika, Teoria działania komunikacyjnego Jurgena Habermasa, "Zarządzanie Wiedzą" 2001
 6. M. Miłkowski, Kognitywistyka i modele umysłu, http://www.dwutygodnik. com/artykul/6322-kognitywistyka-i-modele-umyslu.html [dostęp: 21.03.2017].
 7. D. Kahneman, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, przeł. P. Szymczak, Poznań 2012
 8. R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, przeł. B. Wojciszke, Gdańsk 1999
 9. S. Fiske, S. Taylor, Social cognition, wyd. 2, Nowy Jork 1991
 10. T. Galewski, Psychologiczne bariery informacyjne w społeczeństwie informacyjnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2012, nr 29
 11. A. Zybertowicz i in., Samobójstwo Oświecenia? Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat, Kraków 2015
 12. A. Tverski, D. Kahneman, Osądy w warunkach niepewności: Heurystyki i błędy poznawcze, "Science" 1974, vol. 185
 13. K. Czauderna, Paradoksy skłonności do ryzyka. O pewnej nieścisłości teorii perspektywy, "Wiadomości Statystyczne" 2016 nr 2
 14. P. Carruthers, An architecture for dual reasoning, s. 109-124; http://faculty.philosophy.umd.edu/pcarruthers/Architecture for Dual Reasoning. pdf [dostęp: 21.03.2017]
 15. M. Levy, H. Levy, Prospect theory: Much ado about nothing?, "Management Science" 2002, vol. 48 (10)
 16. G. Gigerenzer, How to make a cognitive illusions disappear, "European Review of Social Psychology" 1991, vol. 2
 17. E. Aronson, J. Aronson, Człowiek istota społeczna, przeł. J. Radzicki, Warszawa 2009
 18. E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, Psychologia poznawcza, Warszawa 2006
 19. R.J. Sternberg, Psychologia poznawcza, przeł. E. Czerniawska, A. Matczak, Warszawa 2001
 20. E. Jaworska, Poznawcze aspekty formułowania sądów i podejmowania decyzji w rachunkowości behawioralnej - wybrane zagadnienia, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2015
 21. J. Fras, O pojmowaniu infotainmentu i nadmiernej rozrywkowości mediów masowych we współczesnym medioznawstwie, "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" 2013
 22. A. Pratkanis, E. Aronson, Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, przeł. J. Radzicki, M. Szuster, Warszawa 2005
 23. K. Oatley, J.M. Jenkins, Zrozumieć emocje, przeł. J. Radzicki, J. Suchecki, Warszawa 2005
 24. J. Kreft, Media a ekonomia uwagi, "Studia Medioznawcze" 2009
 25. A. Dąbrowski, Wpływ emocji na poznawanie, "Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria" 2012
 26. H.G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki fi lozoficznej, Kraków 1993
 27. M. Heidegger, Bycie i czas, Warszawa 2008
 28. K. Rosner, Narracja jako struktura rozumienia, "Teksty Drugie" 1999
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0920
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu