BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marona Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Nieruchomości publiczne jako przedmiot badań nauk o zarządzaniu
Public real estate as a field of management research
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2017, nr 1, s. 197-206, tab., bibliogr. 24 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Nieruchomości publiczne, Rynek nieruchomości, Zarządzanie, Nauki o zarządzaniu, Zarządzanie publiczne
Public real estate, Real estate market, Management, Management sciences, Public governance
Abstrakt
W artykule zaprezentowano problematykę nieruchomości publicznych jako interdyscyplinarny obszar badawczy w ramach dziedziny nauk ekonomicznych, wskazując zagadnienia, które są podejmowane z perspektywy nauk o zarządzaniu, oraz zidentyfikowano główne problemy, które z tym się wiążą. Badania są oparte na analizie literatury przedmiotu; przeanalizowano wystąpienia konferencyjne z lat 2010-2015 na największej tematycznej europejskiej konferencji naukowej European Real Estate Society, a także artykuły naukowe publikowane w latach 2010-2015 w dwóch krajowych kwartalnikach naukowych o zasięgu międzynarodowym ("Real Estate Management and Valuation" oraz "Świat Nieruchomości"). Przeprowadzone badania upoważniają do stwierdzenia, że nieruchomości publiczne nie należą do głównego nurtu badawczego w ramach badań ekonomicznych związanych z nieruchomościami (dominuje problematyka nieruchomości w sektorze prywatnym), a jeśli pojawiają się badania w tym obszarze, to najczęściej dotyczą nieruchomości komunalnych. Ponadto w artykule wrócono uwagę na szereg problemów metodycznych w ramach realizowanych badań w przedmiotowym obszarze, głównie związanych z nazewnictwem - w tym prawidłowego rozróżnienia podstawowych pojęć, takich jak zarządzanie nieruchomościami i gospodarowanie nieruchomościami - oraz przy realizacji badań empirycznych, głównie związanych z właściwym wykorzystaniem metody studium przypadku.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the problem of the real estate as an interdisciplinary area of research within the field of economics and management. Because of the author's research interests, range of studies has been limited to public property (property of the State Treasury and local government). The article presents the literature review based on 40 papers published in two Polish real estate journals ("Real Estate Management and Valuation" and "World of Real Estate Journal") and 13 papers presented during European Real Estate Society conferences from 2010 to 2015. According to this research we can conclude that public property management is a new and developing sub-discipline with separate methodological issues. The paper closes with suggestions for future research in this field.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arkesteijn M., van den Schootbrugge S., Van Loon P. P., Municipal Real Estate Decision Support System, referat prezentowany podczas konferencji European Real Estate Society, Eindhofen, Holandia 2011.
 2. Bielecka E., Możliwości wykorzystania danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w systemie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", 2012, vol. 20, nr 4.
 3. Całka B., Bielecka E., Analiza funkcjonalności wybranych programów wspierających proces zarządzania nieruchomościami i ich możliwość zastosowania w systemie policji, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości" 2011, vol. 19, nr 2.
 4. Celarek K., Problematyka prawna nieruchomości skarbu państwa - wybrane zagadnienia, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości" 2012, vol. 20, nr 4.
 5. Czakon W., Łabędzie Poppera - case studies w badaniach nauk o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 2006, nr 9.
 6. Dow P., Young J., Levy D., Entrepreneurial Governance: A Case study in public sector property asset management, referat prezentowany podczas konferencji European Real Estate Society, Eindhofen, Holandia 2011.
 7. Foryś I., Putek-Szeląg E., Jakość publicznego zasobu mieszkaniowego na przykładzie mieszkań komunalnych, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości" 2010, vol. 18, nr 2.
 8. Gospodarowanie gminnymi zasobami nieruchomości, R. Wiśniewski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2008.
 9. Gross M., Źróbek R., Spirkova D., Public real estate management system in the procedural approach - a case study of Poland and Slovakia, "Real Estate Management and Valuation" 2014, Vol. 22, Iss. 3.
 10. Kask K., Public sector real estate asset management models and their evaluation, University of Tartu, Estonia 2014.
 11. Kask K., Public Sector Real Estate Asset Management Models and their Financial Evaluation: The Case of Estonia, referat prezentowany podczas konferencji European Real Estate Society, Wiedeń, Austria 2013.
 12. Klusek T., Najem lokali mieszkalnych z zasobu miasta stołecznego Warszawy - aspekty prawne, społeczne, techniczne i finansowe, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości" 2011, vol. 19, nr 2.
 13. Kokot S., Gminna gospodarka nieruchomościami - dyskusja wybranych problemów, "Świat Nieruchomości" 2011, vol. 76, nr 2.
 14. Kokot S., Gnat S., Problem efektywności gospodarki nieruchomościami gmin, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości" 2010, vol. 18, nr 2.
 15. Kokot S., Gospodarka nieruchomościami gminy jako specyficzna forma zarządzania nieruchomościami, "Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości" 2006, vol. 14, nr 1.
 16. Komunikat Nr 7/2010 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (Zakres dyscypliny "Ekonomia", "Finanse" i "Nauki o zarządzaniu", w ramach dziedziny "Nauki Ekonomiczne").
 17. Kośnik N., Nowak M. J., Użytkowanie wieczyste jako instrument gospodarki nieruchomościami w wybranych gminach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, "Świat Nieruchomości" 2012, vol. 79, nr 1.
 18. Kwartnik-Pruc A., Trembecka A., Użytkowanie wieczyste jako forma gospodarowania nieruchomościami publicznymi na przykładzie miasta Krakowa, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości" 2012, vol. 20, nr 4.
 19. Latos D., Dane geodezyjne jako podstawa weryfikacji informacji o nieruchomościach w aspekcie ich wykorzystania w systemie zarządzania nieruchomościami Policji, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości" 2012, vol. 20, nr 4.
 20. Lausberg C., Wojewnik-Filipkowska A., Rymarzak M., Real Estate-Related Decisions in European Cities, referat prezentowany podczas konferencji European Real Estate Society, Wiedeń, Austria 2013.
 21. Małkowska A., Gospodarka gruntami gmin w kontekście rozwoju lokalnego na przykładzie województwa małopolskiego, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości" 2011, vol. 19, nr 2.
 22. Rymarzak M., Trojanowski D., Asset Management of Polish Universities, referat prezentowany podczas konferencji European Real Estate Society, Wiedeń, Austria 2013.
 23. Trojanek M., Carrying out municipal tasks in the scope of housing stock management - case study of Poznań city, "Real Estate Management and Valuation" 2014, Vol. 22, Iss. 3.
 24. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz. U. 1997 nr 115, poz. 741 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu