BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chrabąszcz-Sarad Karolina (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie), Kozioł Michał (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
Tytuł
Wykorzystanie kontraktów menedżerskich w nadzorze właścicielskim przedsiębiorstw komunalnych
The Use of Management Contracts in the Corporate Governance of Municipal Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2017, t. 33, nr 1, s. 13-25, rys., bibliogr. 33 poz.
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo komunalne, Nadzór właścicielski, Efektywność
Utility plant, Shareholders supervision, Effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Warunkiem niezbędnym, by przedsiębiorstwo rozwijało się prawidłowo, jest zapewnienie sprawnego i efektywnego zarządzania przez wykwalifikowaną osobę, zarówno jeżeli rozważamy funkcjonowanie przedsiębiorstwa prywatnego, jak i państwowego. Do niedawna z menedżerem w spółce z kapitałem państwowym można było zawierać standardową umowę o pracę lub zastosować kontrakt menedżerski. Od 9 września 2016 roku z członkiem organu zarządzającego spółka ma obowiązek zawrzeć umowę o świadczenie usług zarządzania. Zasadniczym zamiarem nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstw komunalnych jest zapewnienie stanu, w którym zarządzający dąży do realizacji oczekiwań interesariuszy. Celem artykułu jest dokonanie wstępnego opisu i przywołanie badań dotyczących wykorzystania kontraktów menedżerskich w przedsiębiorstwach komunalnych oraz ocena ich efektywności. Przyjęto tezę, że kontrakt menedżerski jest efektywnym narzędziem nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstw komunalnych. Za zasadniczy problem badań uznano opracowanie ramowej koncepcji analizy efektywności kontraktów menedżerskich w przedsiębiorstwach komunalnych. W artykule wykorzystano badania zawarte w literaturze przedmiotu, badanie koncepcyjne oparte na wnioskowaniu logicznym - zwłaszcza analizę czynników wpływu, metodę kwestionariuszową, badanie eksperckie i analizę przypadku. (abstrakt oryginalny)

The prerequisite for the proper development of a company is to ensure efficient and effective management by a qualified person, both when we consider the functioning of a private enterprise and a state one. Until recently, it was possible to conclude a standard contract of employment with a manager of a state capital company or apply a managerial contract. Since 9th September 2016 a member of the management body of a company is obliged to conclude a contract for the provision of management services. The primary objective of the corporate governance of municipal enterprises is to provide a state in which the manager is committed to meeting the expectations of stakeholders. The aim of the article is to recall the initial description and research on the use of management contracts in municipal enterprises and assess their effectiveness. It adopted the thesis that management contract is an effective tool for corporate governance of municipal enterprises. The adopted problem of the research was to develop a framework for the analysis of the effectiveness of management contracts in municipal enterprises. The paper uses the studies included in the literature, a conceptual study based on logical reasoning-especially the analysis of factor influence, the method of a questionnaire, expert research and a case study. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barkema, H.G., Gomez-Meija, L.R. (1998). Managerial compensation and firm performance: A general research framework. The Academy of Management Journal, 41(2), 135-145.
 2. Barwacz, K. (2009). Efektywność mechanizmów nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych sektora komunalnego. Niepublikowana rozprawa doktorska. Kraków: Akademia Ekonomiczna.
 3. Bloom, M., Milkovich, G.T. (1998). Relationship among risk, incentive pay and organizational performance. The Academy of Management Journal, 41(3), 283-297.
 4. Buzowska, B. (2010). Kontrowersje wokół wynagradzania menedżerów jako instrument nadzoru nad własnością. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 15(1), 9-17.
 5. Chew, D.H., Gillan S.L. (eds.). (2009). Global Corporate Governance. New York: Columbia University Press.
 6. Chmielek-Łubińska, E., Kozioł, L. (1996). Koncepcja kontraktów kierowniczych w firmie. Problematyka ekonomiczno-prawna. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej.
 7. Ciupa, S.W. (1997a). Natura prawna umowy. Manager, dodatek specjalny "Kontrakty Menadżerskie", grudzień.
 8. Ciupa, S.W. (1997b). Typowe postanowienia kontraktu - obowiązki i uprawnienia menedżera. Manager, dodatek specjalny "Kontrakty Menadżerskie", grudzień.
 9. Conyon, M.J., Schwalbach, J. (2000). Executive compensation: Evidence from the UK and Germany. Long Range Planning, 33(4), 504-526.
 10. Dwojacki, P., Nogalski, B. (1998). Szef na kontrakcie. O zatrudnieniu i wynagradzaniu dyrektorów i kierowników. Personel, 2.
 11. Gomez-Mejia, L.R., Balkin, D.B. (1992). Determinants of faculty pay: An agency theory perspective. The Academy of Management Journal, 35(5), 921-955.
 12. Hart, O. (1995). Firms, Contracts, and Financial Structure. Oxford: Clarendon Press.
 13. Haus, B. (1995). Kontrakt menedżerski jako nowa forma zarządzania przedsiębiorstwem. W: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - doświadczenia praktyczne. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 14. Jensen, M.C. (2000). A Theory of the Firm: Governance, Residual Claims, and Organizational Forms. Cambridge: Harvard University Press.
 15. Jerzemowska, M. (2002). Nadzór korporacyjny. Warszawa: PWE. ISBN 8320813824.
 16. Kozioł, L., Barwacz, K. (2016). Problemy ładu korporacyjnego sektora przedsiębiorstw komunalnych. Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. ISBN 9788389879240.
 17. Kubot, Z. (1994). Kontrakty menedżerskie. Zielona Góra: Agencja Rozwoju Regionalnego.
 18. Kulwicki, E., Siekierski, J., Śliwa, R. (2016). Optymalizacja działalności gospodarczej w warunkach korporacyjnego systemu organizacyjnego. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2, 28-34.
 19. Lippert, R.L., Porter, G. (1997). Understanding CEO pay: A test of two pay-to-performance sensitivity measures with alternative measures of alignment and influence. Journal Business Research, 40(2), 127-138.
 20. Mesjasz, Cz. (2005). Mechanizmy władania korporacyjnego. W: J. Rybicki (red.). Sukces organizacji: strategie i innowacje. Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego; Fundacja Uniwersytetu Gdańskiego.
 21. Michalski, J. (2016). Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach z udziałem: Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, państwowych osób prawnych, komunalnych osób prawnych [online, dostęp: 2017-02-08]. Dostępny w Internecie: http://www.4edu.com.pl/.
 22. Mróz, A. (1997). Umowy menedżerskie. Personel, 5, dodatek specjalny.
 23. OECD. (2004). Principles of Corporate Governance. Paris: OECD.
 24. Orłowski, G., Patulski, A. (1999). Zatrudnianie kadry menedżerskiej w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego. Materiały z konferencji "Prawne aspekty zatrudniania kadry kierowniczej", Warszawa 28-29.11.1999. Organizator: Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.
 25. Pawłowska, J. (1996). Kontrakt menadżerski. Umowa o zarządzanie a ubezpieczenie społeczne. Personel, 4.
 26. Pyszkowski, C. (2008). Menedżerskie programy motywacyjne. W: A. Szablewski, R. Tuzimek (red.). Wycena i zarządzanie wartością firmy. Warszawa: Poltext. ISBN 9788388840593.
 27. Suknarowska-Drzewiecka, E., Anyszka, E. (2007). Umowy cywilnoprawne w zatrudnieniu. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 9788374837712.
 28. Tosi, H.L. Jr., Gomez-Mejia, L.R. (1994). CEO compensation monitoring and firm performance. The Academy of Management Journal, 37(4), 1002-1016.
 29. Turnbull, S. (2000). Social Science Research Network Electronic Paper Collections [online, dostęp: 2010-05-12]. Dostępny w Internecie: http://papers.ssm.com/paper.taf?abstract_id=220945.
 30. Walentynowicz, P. (2000). Kontrakt menedżerski w zarządzaniu firmą. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.
 31. Williamson, O.E. (1996). The Mechanisms of Governance. Oxford: Oxford University Press.
 32. Wzór umowy o świadczenie usług zarządzania [online, dostęp: 2016-02-08]. Dostępny w Internecie: www. lex.pl.
 33. Ziółkowska, K. (2009). Kontrakty menadżerskie jako pozapracownicze podstawy zatrudnienia. Studia Prawnoustrojowe, 9, 471-478.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu