BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juchniewicz Mateusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Koncepcje doskonalenia organizacji - ewolucja, krytyka, perspektywy rozwoju
Concepts of Organisations Improvement - Evolution, Criticism and Development Prospects
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 463, s. 34-45, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami
Słowa kluczowe
Zarządzanie procesowe, Organizacja, Doskonalenie organizacji
Processing management, Organisation, Organisation improving
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nierozłącznym elementem zarządzania jest poszukiwanie możliwości usprawnienia organizacji, zwiększenia jej sprawności i skuteczności. W ostatnich latach można zaobserwować wzrost zainteresowania kompleksowymi metodami doskonalenia organizacji. Menedżerowie oczekują rozwiązań, które pomogą zintegrować wysiłki w różnych obszarach działalności organizacji, w postaci spójnych, przejrzystych koncepcji. Niniejszy artykuł ma na celu usystematyzowanie terminologii dotyczącej ciągłego doskonalenia organizacji, przedstawienie historii koncepcji wspierających CI (Continuous Improvement) oraz próbę wskazania kierunków ich rozwoju w przyszłości. Wskazuje również obszary związane z CI, które wymagają głębszego rozpoznania i usystematyzowania. W ramach publikacji zaproponowano podział ewolucji koncepcji doskonalenia na etapy, które charakteryzowały się dominacją określonych modeli biznesowych, uwarunkowań kulturowych, poziomu technologii. Z bogatego zbioru współczesnych metod doskonalenia organizacji przedstawiono krytykę trzech najważniejszych - TQM, Six Sigma i modeli dojrzałości organizacji. Oczywiście taki wybór może być dyskusyjny, jednak nie ulega wątpliwości, że stanowią one obecnie dominujący nurt w koncepcjach doskonalenia organizacji. Na tej podstawie nakreślono potencjalne kierunki zmian w podejściu do doskonalenia organizacji(abstrakt oryginalny)

Seeking new ways of improving the organization, increase its efficiency and effectiveness is an inseparable part of management. In recent years we have seen increased interest in the complex methods of organizational improvement. Managers expect solutions that help to integrate efforts in various areas of the organization in the form of consistent, transparent methodology. The following article aims to systematize the terminology for the continuous improvement of the organization, presenting the history of the concept supporting CI (Continuous improvement) and attempt to indicate the directions of their development in the future. It also indicates areas related to CI, which require further diagnosis and systematization. As a part of the publication a model of CI ideas evolution has been proposed, taking into account business models, cultural background and level of technology. From a rich collection of modern methods of improving the organization the criticism of three main of them has been presented - TQM, Six Sigma, and maturity models. On this basis, potential directions of change in the approach to the improvement of the organization have been outlined(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen E.S., Jessen S.A., 2002, Project maturity in organizations, International Journal of Project Management, no. 21.
 2. Applying Continuous Improvement to high-end legal services, 2014, Clifford Chance.
 3. Brajer-Marczak R., 2009, Konsekwencje ciągłego doskonalenia procesów w organizacjach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 52, UE, Wrocław.
 4. Bhuiyan N., Baghel A., 2005, An overview of continuous improvement: from the past to the present, Management Decision, vol. 43.
 5. Catherwood P., 2002, What's different about Six Sigma?, Manufacturing Engineer, no. 81.
 6. Crosby Ph., 1986, Running Things: The Art of Making Things Happen, McGraw Hill, New York.
 7. Cyfert S., 2006, Strategiczne doskonalenie architektury procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, AE, Poznań.
 8. Grajewski P., 2007, Organizacja procesowa, PWE, Warszawa.
 9. Griffin R., 1996, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 10. Judgev K., Thomas J., 2002, Project Management Maturity Models: The silver bullets of competitive advantage?, Project Management Journal, vol. 33(4).
 11. Kirner E., Ambruster H., Kinkel S., 2006, Kontinuerlicher Verbesserungsprozess, Baustein zur Prozessinnovation in KMU?, Mitteilungen aus der ISI-Erhebung zur Modernisierung der Produktion, Nr 40, Dezember.
 12. Nowosielski S. (red.), 2008, Procesy i projekty logistyczne, UE, Wrocław.
 13. Reed R., Lemak D.J., 1996, Beyond Process: TQM content and firm performance, Academy of Management Review, vol. 1.
 14. Skalik J., 2014, Problem doskonałości zarządzania projektami organizacyjnymi, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 363, UE Wrocław.
 15. Tatarkiewicz W., 1991, O doskonałości, Daimonion Instytut Wydawniczy, Lublin. http://sjp.pwn.pl/slowniki/doskonalenie.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.463.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu