BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Furman Łukasz (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Podatek od aktywów instytucji finansowych: zagrożenia czy korzyści
The Tax on the Assets of Financial Institutions: Risks and Benefits
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2017, t. 33, nr 1, s. 73-82, tab., bibliogr. 9 poz.
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection
Słowa kluczowe
Instytucje finansowe, Kryzys finansowy, Podatki, Podatek bankowy
Financial institutions, Financial crisis, Taxes, Bank tax
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poruszono zagadnienie podatku bankowego, ukształtowane w literaturze przedmiotu. Skoncentrowano się na nowym podatku, który został wprowadzony w Polsce od 1 lutego 2016 roku i obciąża niektóre instytucje finansowe. Przedstawiono krótką analizę danych empirycznych, które charakteryzowały nowy podatek. W szczególności zaprezentowano wielkość wpływów do budżetu państwa z nowego podatku za okres od marca do listopada 2016 roku oraz wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród podatników płacących ten podatek. Wprowadzony podatek dla polskich podatników był nowym obowiązkiem, który musiał być wypełniany zwłaszcza przez banki oraz przez ubezpieczycieli. Podatnicy są obowiązani do składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji podatkowych, a także do obliczania i wpłacania podatku za miesięczne okresy rozliczeniowe w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy. Podatek wynosi 0,0366% podstawy opodatkowania miesięcznie, która najczęściej jest określona jako nadwyżka sumy wartości aktywów podatnika, wynikająca z zestawienia obrotów i sald ustalonego na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi głównej ponad kwotę odpowiednio: 4 mld zł, 2 mld zł, 200 mln zł - w zależności od rodzaju podatnika. (abstrakt oryginalny)

The article characterises the issue of a bank tax, created by economists. It is also focused on a new tax which was introduced in Poland from 1 February 2016 and charges some financial institutions. The paper also presents a brief analysis of empirical data, which characterized the new tax. In particular, this paper presents the volume of state budget revenues from the new tax for the period from March to May 2016 and the results of a survey carried among taxpayers paying this tax. The tax introduced for Polish taxpayers was a new obligation which had to be fulfilled in particular by banks and by insurers. Taxpayers are required to submit their tax returns to the appropriate tax office head, and to calculate and pay a tax for monthly billing periods until the 25th of the month following the month the tax concerns. The tax is 0.0366% of the monthly tax base, which is most often referred to as the surplus of the value of the taxpayer's assets, resulting from the statement of turnover and balance established on the last day of the month: 4 billion, 2 billion, 200 million PLN-depends on the type of a taxpayer. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brunnermeier, M.K. (2009). Deciphering the Liquidity and Credit Crunch 2007-2008. Journal of Economic Perspectives, 23(1), 77-100.
  2. Diamond, D.W., Rajan, R.G. (2009). The Credit Crisis: Conjectures about Causes and Remedies. American Economic Review, 99(2), 606-610.
  3. EBC. (2016). Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (CON/2016/1) [online, dostęp: 2016-07-14]. Dostępny w Internecie: https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/pl_con_2016_1_f_sign.pdf.
  4. Kil, K., Ślusarczyk, R. (2014). Podatek bankowy w krajach Unii Europejskiej - ocena implementacji. Prace Naukowe Uniwersytetu we Wrocławiu, 348, 124-133.
  5. KNF. (2016). Syntetyczna informacja nt. wpływu podatku od niektórych instytucji finansowych na sytuację banków komercyjnych [online, dostęp: 2016-07-14]. Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego. Dostępny w Internecie: https://www.knf.gov.pl/Images/info_nt_wplywu_podatku_od_niektorych_instytucji_finansowych_na_syt_bankow_tcm75-47509.pdf.
  6. Siudek, T. (2011). Podatek bankowy - konsekwencje dla sektora bankowego w Polsce. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 92, 63-76.
  7. Strona internetowa Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl.
  8. Strona internetowa Narodowego Banku Polskiego: www.nbp.pl [dostęp: 2016-07-12].
  9. Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych. Dz.U. z 2016 r., poz. 68.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu