BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyrzykowski Wojciech (Politechnika Gdańska), Kasprzyk Piotr (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Ocena efektywności działalności administracji podatkowej w Polsce na tle wybranych państw
The Assessment of the Effectiveness of the Activities of Tax Administration in Poland in Comparison with Selected Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2017, t. 33, nr 1, s. 83-95, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection
Słowa kluczowe
Podatki, Administracja skarbowa, System podatkowy
Taxes, Treasure administration, Tax system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł jest próbą oceny efektywności działalności administracji podatkowej w Polsce na tle wybranych państw. W rozumieniu ekonomicznym efektywność aparatu skarbowego mierzymy miarą nakładu środków zużywanych na jego funkcjonowanie i spełnianie ustawowych funkcji. W tym zakresie podstawowym wskaźnikiem jest efektywność poboru podatkowych należności mierzona proporcją ich wartości do kosztów poboru. Polski system podatkowy można uznać za wzorowany na rozwiązaniach stosowanych w państwach Europy Zachodniej. Ponadto wiele przepisów prawa zostało wdrożonych wprost w ramach procesów harmonizacyjnych po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W związku z powyższym, analizując wskaźniki o charakterze jakościowym i ilościowym oraz zestawiając je z osiąganymi wynikami państw Europy Zachodniej, autorzy dokonali oceny funkcjonowania aparatu poboru podatków w Polsce. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, polski system podatkowy wciąż odbiega od średniej pozostałych państw gospodarek europejskich i światowych. Wśród największych problemów należy wymienić wysoki koszt działalności administracji podatkowej (zarówno w ujęciu nominalnym, jak i w porównaniu z PKB czy liczbą zatrudnionych osób), dużą uciążliwość związaną z obowiązkiem rozliczania zobowiązań podatkowych przez przedsiębiorców oraz niską jakość decyzji podatkowych mierzonych liczbą ich uchyleń w ramach procesów przed sądami administracyjnymi. Wnioski zostały wypracowane poprzez studia literatury przedmiotu wraz z aktualnymi danymi między innymi Eurostatu, OECD oraz danymi publikowanymi przez Ministerstwo Finansów. (abstrakt oryginalny)

This paper is an attempt to assess the efficiency of tax administration in Poland in comparison with selected countries. In the economic terms, effectiveness in tax administration is measured by the expenditure on resources consumed on its functioning and fulfilling statutory functions. In this respect, the key indicator is the efficiency of collecting tax debts measured by the proportion of their value to the collection costs. The Polish tax system, reformed in the 1980s and 1990s can be regarded as modelled on the solutions used in the countries of Western Europe. In addition, a number of laws were implemented directly within the processes of harmonisation after Poland's accession to the European Union. Therefore, analysing the qualitative and quantitative indicators and comparing them to the results achieved in Western European countries allowed the authors to evaluate the functioning of the tax collection administration in Poland. As the analysis shows, the Polish tax system still differs from the average of the other countries of the European economies and the rest of the world. Among the biggest problems, the authors mentioned high costs of the operations of the tax administration (both in nominal terms and relative to GDP or to the number of people employed), a lot of nuisance related to entrepreneurs' responsibility for settling tax liabilities and the low quality of tax decisions imposed on tax payers measured by the number of their repeals in the context of trials in administrative courts. The proposals have been developed through the study of literature, with current data provided by Eurostat, OECD and the data published by the Polish Ministry of Finance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Devereux, M.P. (red.). (2007). Efektywność polityki podatkowej. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. ISBN 9788370598051.
 2. MF. (2016). Sprawozdanie roczne. Kontrola skarbowa w 2015 r. [online, dostęp: 2016-12-11]. Warszawa: Ministerstwo Finansów. Departament Kontroli Skarbowej. Dostępny w Internecie: http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1424099/Sprawozdanie+roczne+z+działań+kontroli+skarbowej+za+2015r..pdf.
 3. Molik, P. (2012). Sądy uchylają interpretacje podatkowe Ministra Finansów. Dziennik Gazeta Prawna, 4.06.
 4. NIK. (2015). Wykonywanie wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego przez urzędy skarbowe i izby celne: informacja o wynikach kontroli [online, dostęp: 2016-12-11]. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli. Departament Budżetu i Finansów. Dostępny w Internecie: https://www.nik.gov.pl/plik/id,8567,vp,10671.pdf.
 5. Nowak, A. (2007). Współczesne zasady podatkowe. W: B. Fiedor, J. Rymarczyk (red.). Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. T. 14. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego. ISSN 0324-8445.
 6. OECD. (2015). Tax Administration 2015: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies. Paris: OECD Publishing. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/tax_admin-2015-en.
 7. PwC. (2015). Paying Taxes 2015: The Global Picture [online, dostęp: 2016-12-11]. PwC; World Bank. Dostępny w Internecie: https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc-paying-taxes-2015-low-resolution.pdf.
 8. PwC. (2016). Paying Taxes 2016 [online, dostęp: 2016-12-11]. 10th ed. PwC; World Bank. Dostępny w Internecie:https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes-2016/paying-taxes-2016.pdf.
 9. Stiglitz, J.E. (2012). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301151874.
 10. Wach, K. (2005). Systemy podatkowe Unii Europejskiej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 8389355809.
 11. Walkowiak, R. (2011). Prakseologiczne zasady sprawnego działania. Zeszyty Naukowe Ekonomia i Zarządzanie, 1, 29.
 12. Wyrzykowski, W. (2004). Polski system podatków i opłat w zarysie. Gdańsk: Scientific Publishing Group. ISBN 8392107527.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu