BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudnicki Wasilij (Małopolska School of Economics in Tarnow, Poland), Sarahman Oksana (Universitet bankovskogo dela Lʹvovskij učebno-naučnyj Institut)
Tytuł
Rolʹ èkologičeskogo audita v sovremennojèkonomike Ukrainy
Rola audytu środowiskowego we współczesnej gospodarce Ukrainy
The Role of Environmental Audit in the Contemporary Economy of Ukraine
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2017, t. 33, nr 1, s. 97-111, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection
Słowa kluczowe
Audyt środowiskowy, Gospodarka, Ochrona środowiska
Environmental audit, Economy, Environmental protection
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Mając na względzie ciągłe pogarszanie się stanu środowiska oraz nieustanną antropopresję, staje się jasne, że audyt środowiskowy zaczyna być traktowany ze szczególną uwagą i zapotrzebowaniem przez podmioty gospodarcze. Powinien on się stać skutecznym mechanizmem procesu zarządzania otaczającym środowiskiem i powinien być prowadzony na Ukrainie w celu zapewnienia zgodności działalności przedsiębiorstwa z prawodawstwem dotyczącym ochrony przyrody. Głównym celem audytu środowiskowego jest zsynchronizowanie działań przedsiębiorstwa w kształtowaniu polityki środowiskowej, programów ekologicznych i priorytetów w realizacji przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska. W artykule zostały przedstawione prawne aspekty audytu środowiskowego na Ukrainie, dookreślono także pojęcie "audyt środowiskowy", przeanalizowano etapy jego przeprowadzania, sformułowano zadania i podkreślono wagę audytu środowiskowego w zarządzaniu otaczającym środowiskiem. Zdaniem autorów artykułu działania na rzecz prowadzenia audytu środowiskowego powinny być realizowane poprzez odpowiednie stymulowanie zarządów i właścicieli przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

Considering continuous environmental degradation and constant human pressure, it becomes clear that environmental audit begins to be treated with special attention and demand by business entities. Environmental audit should be an effective mechanism for the environmental management process, and it should be conducted in Ukraine to ensure the compliance of company activities with the applicable laws in respect of the protection of nature. The main objective of environmental audit is to synchronise the activities of a firm in shaping the environmental policy, ecological programmes and priorities in the implementation of environmental projects. The paper presents legal aspects of environmental audit in Ukraine. It also defines the term "environmental audit" analyses its stages, formulates tasks and stresses the importance of conducting environmental audits in the management of the environment. According to the authors of the paper, the efforts of environmental audit should be implemented through appropriate incentives for managers and business owners with special emphasis on the law in this area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Басанцов, І.В., Пантелейчук, О.С. (2010). Екологічний аудит в Україні: актуальність, проблемні пи-тання та напрями удосконалення. Механізм регулювання економіки, 1, 38-46.
  2. Голяш, І.Д., Романів, С.Р., Будник, Л.А. (2014). Проблеми організації екологічного аудиту в Україні [електронний ресурс, доступ: 2017-03-04]. Економіка та держава, 6, 65-67. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2014_6_15.
  3. Гончаренко, Н.В. (2011). Класифікація екологічного аудиту. Актуальні проблеми економіки [електрон-ний ресурс, доступ: 2017-03-04]. Науково-економічний журнал, 1, 194-201. Режим доступу: http://www.menr.gov.ua.
  4. Закон України. (2009). Про екологічний аудит [електронний ресурс, доступ: 2017-03-04]. Верховна Рада України. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
  5. Максимів, Л.І. (2010). Механізм формування системи екологічного аудиту в Україні. Регіональна економіка, 2, 25-29.
  6. Небильцова, В.М. (2013). Становлення екологічного аудиту в Україні з врахуванням світового досвіду. Міжнародний науково-практичний журнал, 4, 60-63.
  7. Небильцова, В.М., Остапенко, Н.В. (2013). Внутрішній екологічний аудит як один із аспектів управлін-ської діяльності підприємств [електронний ресурс, доступ: 2017-03-04]. Національний університет харчових технологій. Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9193/1/3.pdf.
  8. Шершун, С.М. (2015). Поняття екологічного аудиту: правовий аспект [електронний ресурс, доступ: 2017-03-04]. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 30(1), 197-201. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_30%281%29__50.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
rus
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu