BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawka Tomasz (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Zaangażowanie i partycypacja finansowa : fundamenty kształtowania wysokiej motywacji pracowników we współczesnej przestrzeni organizacyjnej
Commitment and finacial [!] participation : foundation of developing high motivation of employees within an organisation
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2017, nr 1 (43), s. 27-39, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Zaangażowanie pracowników, Zaangażowanie organizacyjne, Partycypacja finansowa, Motywowanie pracowników, Kapitał ludzki
Employees' engagement, Organizational commitment, Financial participation, Motivating employees, Human capital
Uwagi
Streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe determinanty kształtowania wysokiej motywacji pracowników w warunkach zmieniającego się paradygmatu pracy w nowej gospodarce. Zaprezentowano w nim ewolucję modeli motywowania pracowników w kierunku modelu zarządzania przez zaangażowanie. Przyjęto założenie, iż jednym z najważniejszych czynników kształtującym nowoczesne podejście do ZZL powinien być partycypacyjny system motywowania i wynagradzania. Partycypacja finansowa i zarządzanie przez zaangażowanie pozwalają bowiem uelastycznić i monitorować racjonalne gospodarowanie kosztami płac. Tym samym zapewnia to potencjalnie samofinansowanie się systemu opłacania pracowników, którzy są zainteresowani, aby jak najlepiej pracować. Postuluje się stopniowe zwiększanie udziału tych narzędzi jako źródła empowermentu, a tym samym pobudzanie zaangażowania pracowników oraz wzrostu ich autonomii i odpowiedzialności za efekty własnej pracy. (abstrakt oryginalny)

This article describes the fundamental determinants of the formation of highly motivated employees in a changing paradigm of the work in a context of the new economy. Description of these changes is based on evolution of the motivating models to employees towards the management by commitment. It is assumed that one of the most important factors shaping the modern approach to HRM should be a participatory system of motivation and compensation. Financial participation and management by commitment make more flexible and allow you to monitor the rational management of wage costs. This ensures that potentially self-financing system to pay employees who are interested in the best possible job performance. It is proposed a gradual increase in the share of these tools as a source of empowerment, and thus stimulate the involvement of employees, and for an increase of their autonomy and responsibility for the results of their own work. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beck-Krala, E., (2008), Partycypacja pracowników w zarządzaniu firmą. Nowy sposób wynagradzania i motywowania, Kraków: Oficyna Wolters Kluwer business.
 2. Borkowska, S., (2010), Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, Warszawa:C.H. Beck.
 3. Bugdol, M., (2006), Empowerement we współczesnej organizacji, "Ekonomikai Organizacja Pracy", 12, 3-28.
 4. Bugdol, M., (2006), Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 5. Czekaj, J., (2007), Metody organizacji i zarządzania, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 6. Jacukowicz, Z., (1999), Systemy wynagrodzeń, Warszawa: Poltext.
 7. Juchnowicz, M., (2012), Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, Warszawa: PWE.
 8. Juchnowicz, M., (2010), Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcje, kontrowersje, aplikacje, Warszawa: PWE
 9. Kawka, T., (2014), Wynagrodzenia w organizacjach nowej gospodarki. Uwarunkowania. Funkcje. Konfiguracja, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 10. Lewicka, D., (2006), Motywacyjna siła procedur personalnych. W: L. Zbigień-Maciąg(red.), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Warszawa: WoltersKluwer, 151-178.
 11. Kopertyńska, M.W., (2008), Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Warszawa: Placet.
 12. McGregor, J., Tweed, D., Pech, R., (2004), Human Capital in the New Economy: Devil'sBargain? "Journal of Intellectual Capital", 5(1), 134-167.
 13. Mroziewski, M., (2008), Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Warszawa: Diffin.
 14. Pietruszka-Ortyl, A., (2009), Pracownicy wiedzy w gospodarce opartej na wiedzy, [W:] A. Potocki red., Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Warszawa: Diffin, 313-360.
 15. Smith, J., (2006), Empowerment. Jak zwiększać zaangażowanie pracowników, Gliwice:Helion.
 16. Torrington, D., Hall, L., Taylor, S., (2007), Human Resource Management, Harlow:Prentice Hall.
 17. Woźniakowski, A., (2010), Partycypacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi a innowcyjność firm, [W:] S. Borkowska red., Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, Warszawa: C.H. Beck, 193-219.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.7735
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu