BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, doktorantka)
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie zmian produktywności całkowitej rolnictwa w Polsce w latach 2005-2014
Spatial Differentiation of Changes in the Total Productivity of Agriculture in Poland in the Years 2005-2014
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 1, s. 131-136, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Produktywność, Wyniki badań
Agriculture, Productivity, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q10, Q11, O4
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest ocena zmian produktywności całkowitej rolnictwa w 16 województwach w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, tj. w latach 2005-2014. Do zbadania tych zmian wykorzystano metodę nieparametryczną bazującą na indeksie produktywności Malmquista, uzupełnionego o dekompozycję na zmiany technologiczne i zmiany efektywności technicznej. Wyniki badań wykazały, że w badanym okresie nastąpił 5-procentowy przeciętny wzrost produktywności całkowitej rolnictwa. W poszczególnych województwach również zaobserwowano wzrost produktywności całkowitej tego sektora, wahał się on od 1,8% w województwie podkarpackim do 8% w województwie pomorskim. Źródłem poprawy produktywności we wszystkich województwach były pozytywne zmiany technologiczne, natomiast wzrost efektywności technicznej przyczyniał się do poprawy produktywności w 11 województwach. W przypadku dwóch regionów (wielkopolskie, zachodniopomorskie) efektywność techniczna nie wykazała zmian, a w trzech (dolnośląskie, lubuskie, podkarpackie) zmiany te miały destymulujący wpływ na poprawę produktywności całkowitej.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper was to evaluate the changes in total productivity of agriculture in 16 regions of Poland after its accession to the European Union, i.e. in the years 2005-2014. The changes were studied using a non-parametric method based on the Malmquist index of productivity supplemented with decomposition into technological changes and changes in technical efficiency. The results showed that in the studied period the average total productivity of agriculture increased by 5%. In particular regions also an increase in the total productivity of this sector was observed. It ranged from 1.8% in Podkarpackie province to 8% in Pomorskie province. The source of improved productivity in all regions was positive technological changes, whereas an increase in technical efficiency contributed to improvement in productivity in 11 regions. In two of the regions technical efficiency did not show any changes (Wielkopolskie, Zachodniopomorskie), and in three of them (Dolny Śląsk, Lubuskie, Podkarpackie) the changes had a destimulating effect on the improvement in total productivity.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start.
 2. Dharmasiri Lal Mervin. 2011. "Measuring Agricultural Productivity Using the Average Productivity Index (API)". Sri Lanka Journal of Advanced Social Studies 1 (2): 25-44.
 3. Domańska Katarzyna, Tomasz Kijek, Anna Nowak. 2014. "Agricultural Total Factor Productivity change and its determinants in EU countries". Bulgarian Journal of Agricultural Science 6: 873-882.
 4. Floriańczyk Zbigniew, Joanna Buks, Grzegorz Kunikowski. 2012. Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (16). Produktywność rolnictwa z perspektywy produkcji żywności i surowców dla energii odnawialnej. Warszawa: IERiGŻ.
 5. Grabowski Richard, Sharmistha Self. 2006. "Economic development and the role of agricultural technology". Discussion Papers 40: 1-36, dostęp styczeń 2017, http://opensiuc.lib.siu.edu/econ_dp/40.
 6. GUS. 2006-2015a. Produkt Krajowy Brutto. Rachunki regionalne, 2005-2014. Warszawa: GUS.
 7. GUS. 2006-2015b. Rocznik statystyczny rolnictwa, 2005-2014. Warszawa: GUS.
 8. Kagan Adam. 2008. Efektywność funkcjonowania wielkoobszarowych gospodarstw rolnych powstałych z majątku Skarbu Państwa po integracji z Unią Europejską. Warszawa: IERiGŻ.
 9. EC. 2009. European Competitiveness Report 2008. Brussels: European Commission.
 10. EC. 2010. Europe 2020. European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. European Commission. COM(2010) 2020. Brussels: European Commission.
 11. Kozioł Leszek. 2004. "Istota i ocena produktywności". Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 5: 63-73.
 12. Latruffe Laure. 2010. "Competitiveness, Productivity and Efficiency in the Agricultural and Agri-Food Sectors". OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 30. Paris: OECD Publishuing, doi: 10.1787/5km91nkdt6d6-en.
 13. Nowak Anna, Agnieszka Kamińska, Artur Krukowski. 2015. Regional differentiation of productive potential of agriculture and the effectiveness of its use in Poland. [W] Proceedings of the 7th International Scientific Conference Rural Development 2015, doi: http://doi.org/10.15544/RD.2015.082.
 14. Porter Michael Eugene. 1990. The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press, a Division of Macmilan.
 15. Prandecki Konrad, Wioletta Wrzaszcz, Joanna Buks, Monika Bocian. 2014. Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (25). [W] Produktywność wybranych form rolnictwa zrównoważonego, red. K. Prandecki. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 16. Prokopenko Joseph. 1987. Productivity Management. A Practical Handbook. Geneva: International Labour Office.
 17. Roszkowski Andrzej. 2013. "Innowacyjność w technologiach i technice rolniczej". Inżynieria Rolnicza 3 (145): 317-327.
 18. Rusielik Robert. 2014. "Efektywność i produktywność rolnictwa w Polsce - analiza z wykorzystaniem indeksów TFP Hicksa-Moorsteena". Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 15 (4): 137-148.
 19. Singh Lakhwinder, Nirvikar Singh (red.). 2016. Economic Transformation of a Developing Economy. The Experience of Punjab, India. Singapore: Springer.
 20. Świtłyk Michał. 2011. "Efektywność polskiego rolnictwa w latach 1998-2009". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4: 59-75.
 21. Zawalińska Katarzyna. 2004. Competitiveness of Polish agriculture before integration with the EU efficiency, productivity, and price adjustement. Köln: LAP Lambert Academic Publishing.
 22. Ziółkowska Justyna. 2009. "Produktywność w gospodarstwach wielkotowarowych w latach 2005-2007 - Pomiar i determinanty". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4: 111-125.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8353
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu