BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawora Jolanta (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Ekonomiczno-finansowe instrumenty gospodarczego rozwoju lokalnego
Financial Tools of Local Economic Development
Źródło
Przedsiębiorstwo i Region, 2016, z. nr 8, s. 76-87, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Rozwój lokalny, Wspieranie rozwoju lokalnego, Inwestycje
Local government, Local development, Local development support, Investment
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto problematykę możliwości oddziaływania władz samorządowych na gospodarczy rozwój w skali lokalnej. Celem artykułu jest identyfikacja i usystematyzowanie narzędzi, jakimi dysponuje samorząd gminny w procesie rozwoju lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiczno-finansowych instrumentów wspierania rozwoju gospodarczego. W opracowaniu zwrócono uwagę przede wszystkim na instrumenty wydatkowe związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych, bowiem wielkość wydatków inwestycyjnych samorządu gminnego odzwierciedla możliwości rozwojowe jednostki. Analizą objęto gminy polskie, charakteryzując zdolność finansowania inwestycji oraz zakres realizowanej przez te jednostki działalności inwestycyjnej, na tle pozostałych szczebli JST. Ocenę przeprowadzono z uwzględnieniem podziału gmin na miejskie (z których wyodrębniono miasta na prawach powiatu), miejsko-wiejskie i wiejskie. Okres badawczy obejmuje lata 2007-2014. Materiał empiryczny wykorzystany w analizie stanowiły dane Ministerstwa Finansów, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. (fragment tekstu)

Law states that the most important tasks related to the development of the particular re-gion are performed by the municipality. This article aims to identify tools at the disposal of municipal government in the process of local development, particularly financial methods of promoting the economic growth. The analysis includes polish communities by characterizing the range of investment activities carried out by these units. Municipalities and cities with poviat status had the largest share in realization of the investment of local government (in total over 70%). Most of funds for investments were dispensed in the budgets of municipalities in 2009-2011. The level of government investment decreased significantly since 2012. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowska K., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Kogut-Jaworska M., Zioło M., 2013, Gospodarka finan-sowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Warszawa.
 2. Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., 2005, Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse i procedury, DUO-TON, Szczecin.
 3. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w 2014 roku, 2015, GUS, Warszawa.
 4. Hajdys D., 2014, Partnerstwo publiczno-prywatne a polityka inwestycyjna samorządów, "Finanse Komu-nalne", nr 3.
 5. Kornberger-Sokołowska E., 2012, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, LexisNexis, Warszawa.
 6. Kosek-Wojnar M., 2006, Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydatków, WSE w Bochni, Zeszyty Naukowe nr 4.
 7. Kosiedowski W. (red.), 2005, Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Wyd. "Dom Organizatora", Toruń.
 8. Kożuch A., 2011, Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego [w:] Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach, red. A. Kożuch, A. Noworól, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, wyd. elektroniczne: www.isp.uj.edu.pl.
 9. Kudłacz T., 2008, Rozwój lokalny [w:] Ekonomia społeczna a rozwój, red. J. Hausner, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 10. Misterek W., 2008, Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.
 11. Paczóski P., 2015, Znaczenie i wpływ kapitału społecznego na rozwój lokalny [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, A. Raszkowski, A. Sztando, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Rosa A., 2011, Kredyty i obligacje jako formy pozyskiwania środków finansowych przez JST w Polsce [w:] Finanse publiczne, red. J. Sokołowski, A. Żabiński. Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 167, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Sierak J., Górniak R., 2011, Ocena efektywności i finansowanie projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego współfinansowanych funduszami Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 14. Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez JST dla lat 2007-2014, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2008-2015.
 15. Wojciechowski E., 2003, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.
 16. Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2012-2014, 2015, Ministerstwo Finansów, www.finanse.mf.gov.pl
 17. Zawora J., 2015, Uwarunkowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej wynikające z sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" nr 1-2.
 18. Zioło M., 2011, Zewnętrzne, obce źródła finansowania wydatków inwestycyjnych gmin i determinanty ich doboru. Zeszyty Naukowe nr 10, PTE, Kraków.
 19. Ziółkowski M., 2005, Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym [w:] Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-458X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/pir.2016.8.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu