BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puchalska Katarzyna (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu profilu gospodarczego województwa podkarpackiego
The Role of Foreign Direct Investment in Shaping Economic Profile Subcarpathian Voivodship
Źródło
Przedsiębiorstwo i Region, 2016, z. nr 8, s. 88-98, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Rozwój regionalny
Direct investments, Foreign investment, Regional development
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) ze względu na swoją formę mają szczególne znaczenie w kształtowaniu profilu gospodarczego regionu lokalizacji, głównie ze względu na ich wpływ na potencjał produkcyjny, zmiany na rynku pracy i poziom rozwoju technologicznego. Są one elementem strategii inwestorów podejmowanych na danym obszarze, który ma zapewnić rozwój i zamierzony cel (dochodowy, czy kosztowy). Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie profilu gospodarczego regionu Podkarpacia w kontekście bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W artykule największą uwagę poświęcono branży lotniczej, mającej znaczący wkład w kształtowaniu profilu gospodarczego regionu. (fragment tekstu)

The effects of FDI inflows to the region are the subject of many theoretical considerations, both quantitative and qualitative. In the context of shaping the competitiveness of the region receiving capital effects can be both positive and negative. Whether the positive effects predomi-nate in the region over the negative results depends on the possibilities inherent in the region. SubcarpathianVoivodship, despite the weak notes in the rankings of investment attractiveness has its economic profile. It is the aerospace industry, but also electrical engineering, biotechnology, IT and chemical industries. The region has a large concentration of companies especially the aviation industry, research centers and developed educational and training facilities (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ancyparowicz G. 2009, Kapitał zagraniczny w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_kapital_zagraniczny_po_akcesji_do_ue.pdf
 2. Bożyk P., Misala J., Puławski M., 1999, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE Warszawa.
 3. Cantwell J., 1995, The Relationship between International Trade and International Production, wyd. Surveys In International Trade, red. D. Greenway, L.A. Winters, Basil-Blackwell Ltd., Oxford, Cambridge.
 4. http://www.coi.rzeszow.pl/pl/dlaczego-podkarpackie
 5. http://www.innowacje_w_polsce_wschodniej%20(1).pdf
 6. http://www.pgt.pl/dolina-lotnicza-lokomotywa-rodzimej-gospodarki
 7. Jahrreiss W., Zur Theorie der Direktinvestitionen im Ausland: Versuch einer Bestandsaufnahme, Weiter-führung und Integration partialanalytischer Forschungsansatze (Volkswirtschaftliche Schriften) (German Edition) (Perfect Paperback), Duncker & Humblot, Berlin.
 8. JRC Scientific and Policy Reports, "EU Regional Competitiveness Index RCI 2013", P. Annoni and L. Dijkstra, European Commission Joint Research Centre, Luxembourg 2013 r.
 9. Karaszewski W., 2004, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Dom Organizator, Toruń.
 10. Kłysik-Uryszek A., Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłe-go profilu gospodarczego województwa łódzkiegowww.biz.uni.lodz.pl/?dl_id=45
 11. Kornacka D., 2000, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a dyfuzja technologii, "Przegląd Organizacji", nr 10, s. 15-19.
 12. Krugman P., Obstfeld M., 1997, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, t. 1, Warszawa, PWN
 13. Kudełko J., 1996, Miejsce inwestycji zagranicznych w gospodarce kraju [w:] Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych, red. Z. Zioło, Komisja Geografii PTG, Kraków-Warszawa.
 14. Lizińska W. 2012, Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i materiały Instytutu Handlu zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
 15. Majewski R., Przepływy kapitału finansowego w formie inwestycji bezpośrednich jako element przemian strukturalnych gospodarki polskiej [w:] Przepływy kapitału intelektualnego i finansowego - aspekty lokalne i globalne, red. E. Orechwa-Maliszewska, J. Paszkowski, WSFiZ w Białymstoku, Białystok.
 16. Nowicki M. (red.), 2013, Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2013, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 17. OECD Benchmark Definition Direct Investment - Third Edition, Paris 1996, http://www.oecd.org./
 18. Pilarska Cz.,Wałęga G., 2007, Skutki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju goszczącego na przykładzie Polski, PTE, Zeszyty Naukowe nr 5, Kraków.
 19. Puchalska K., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w kontekście innowacyjności i modernizacji regionu, red. M.G. Woźniak, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, z. 16, Rzeszów 2010, s. 348-359.
 20. Puchalska K., Szara K., Spojrzenie na działania innowacyjne podkarpackich przedsiębiorstw w układzie regionalnym [w:] Badania przestrzeni kosmicznej a innowacje i wzrost gospodarczy, red. P. Hydzik, P. Walawender, wyd. BD Center, 2014, s. 186-202, rozdział w monografii ISBN: 978-83-937390-0-4.
 21. Raport końcowy. Handel zagraniczny oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim w latach 2010-2013.
 22. Różański J., 2010, Przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce. Rozwój, finansowanie, ocena, PWE, Warszawa.
 23. Rymarczyk J. (red.), 2006, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa.
 24. Siuta B., Litwa L., 2006, Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych w świecie. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 731.
 25. Stawicka M., 2007, Atrakcyjność inwestycyjna Polski, CeDeWu.PL Wydawnictwa fachowe, Warszawa.
 26. Umiński S., Handel zagraniczny jako płaszczyzna oddziaływania zmian w gospodarce globalnej na go-spodarkę regionu, Instytut Rozwoju Institute for Development WorkingPapersWorking Paper no. 003/2013 (010) ver. 1 ISSN 2082-7318.
 27. Viola M.R., 1996, Reputationsbildung und Auslandskapital. Entwicklung der Transformationländer Ungarn und Polen, Deutscher Universitäts Verlag, Wiesbaden.
 28. Witkowska J., 1998, Motywacje inwestorów zagranicznych - aspekty porównawcze. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. Z. Olesiński, PWE, Warszawa.
 29. www.dolinalotnicza.p
 30. Zorska A., 1998, Ku Globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-458X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/pir.2016.8.9
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu