BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Ewa (Uniwersytet Rzeszowski), Tomaszewski Paweł (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Wielkość i struktura lokalnych rynków pracy średnich miast województwa podkarpackiego
Size and Structure of the Local Labour Markets in the Midsize Towns of the Podkarpackie Province
Źródło
Przedsiębiorstwo i Region, 2016, z. nr 8, s. 99-111, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Funkcje miasta, Struktura rynku
Labour market, Town function, Market structure
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
(...) celem opracowania jest próba zdiagnozowania zmian i trendów w zakresie wielkości i struktury lokalnych rynków pracy w średnich miastach województwa podkarpackiego w latach 1995-2015. Przyjęcie tak długiego horyzontu czasowego pozwoliło na ocenę przeobrażeń na lokalnych rynkach pracy, jakie dokonały się w ciągu tego okresu, z uwzględnieniem wpływu istotnych zjawisk ostatniego dwudziestolecia, m.in. postępującego procesu deindustrializacji, narastających problemów demograficznych w miastach, wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz spowolnienia gospodarczego z lat 2008-2009. Realizacja powyższego celu wiązała się także z poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, które spośród dziewięciu średnich miast Podkarpacia poradziły sobie najlepiej z tymi procesami, a które wymagają zwiększonej uwagi i wsparcia ze strony władz. W badaniu posłużono się metodą wskaźnikową wykorzystując wskaźniki dynamiki liczby zatrudnionych i wskaźniki nasycenia miejscami pracy. Ponadto przeprowadzono typologię ośrodków ze względu na zmiany wielkości lokalnych rynków pracy oraz analizę dominacji funkcjonalnej do zbadania ośrodków miejskich pod kątem tempa procesu serwicyzacji w odniesieniu do struktury pracujących, korzystając z metody zaproponowanej przez Jerczyńskiego [1977: 20-53]. Autor w zależności od proporcji zatrudnienia w trzech podstawowych sektorach gospodarki4 wyznaczył dziesięć typów funkcjonalnych miast (tabela 1). Analiza ta zaliczana jest do pośrednich metod pomiaru funkcji miejskich i jest szeroko stosowana w badaniach nad funkcjami miast i zmianami w zakresie struktury zatrudnienia w miastach [Szafrańska 2002: 182].(fragment tekstu)

The article presents the changes in size and structure of the local labour markets in medium-sized towns of the Podkarpackie Province in the years 1995-2015. The group of midsize towns is represented by nine cities with a population between 20-100 thousand inhabitants. Together, the population of these towns represents over a half of the urban population in the region of Podkarpackie. In this context, the role of medium towns - as cores of the local labour markets - is often overlooked. The recent situation of examined towns - in terms of the size of labour markets - has deteriorated compare to the 1995. Over the past two decades, the total number of employees decreased by more than 12%. The changes concerns also the employment structure by gender and economic sectors (especially the development of the service sector). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamowicz M., Janulewicz P., 2016, Ocena rozwoju dużych miast w Polsce - wyniki badań wykorzystu-jących wzorzec rozwoju Hellwiga, Studia Regionalne i Lokalne nr 2, DOI:10.7366/1509499526404
  2. Ginter M., 2014, Lokalny rynek pracy w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, seria: Administracja i Zarządzanie nr 101, Siedlce.
  3. Jerczyński M., 1977, Funkcje i typy funkcjonalne polskich miast, Zagadnienia dominacji funkcjonalnej, [w:] Statystyczna charakterystyka miast. Funkcje dominujące. Statystyka Polski, red. K. Dziewoński, M. Jerczyński, GUS, Warszawa.
  4. Murawska E. 2014, Wielkość i struktura rynków pracy w miastach powiatowych na Mazowszu, Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, Warszawa.
  5. Runge A., 2012, Metodologiczne problemy badania miast średnich w Polsce, Prace Geograficzne, z. 129, IGiGP Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
  6. Runge A., 2013, Rola miast średnich w kształtowaniu systemu osadniczego Polski, Uniwersytet Śląski, Katowice.
  7. Szafrańska E., 2002, Przemiany struktury funkcjonalnej miast województwa łódzkiego [w:] Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, red. J. Słodczyk, Uniwersytet Opolski, Opole.
  8. Wład J., 2006, Miasta województwa podkarpackiego, Wydawnictwo Naukowe Turystyczne i Edukacyjne, Mielec.
  9. Śleszyński P., Czapiewski K., 2011, Znaczenie ośrodków miejskich oraz ich hierarchicznych powiązań dla regionalnego i lokalnego rozwoju ekonomicznego i społecznego polski wschodniej. Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, IGiPZ PAN, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-458X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/pir.2016.8.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu