BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Solecki Sławomir (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu)
Tytuł
Potencjał podkarpackiej ekonomii społecznej wobec niedoskonałości regionalnego rynku pracy
Potential of Social Economy in the Podkarpackie in View of the Imperfect Regional Labour Market
Źródło
Przedsiębiorstwo i Region, 2016, z. nr 8, s. 112-122, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomia społeczna, Kapitał społeczny, Rozwój lokalny, Rozwój regionalny, Rynek pracy, Polityka publiczna
Social economy, Social capital, Local development, Regional development, Labour market, Public policy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie kondycji rozwijającego się na Podkarpaciu sektora ekonomii społecznej - w regionie przeżywającym w ostatnim ćwierćwieczu zasadniczą transformację sfery gospodarczej oraz modernizację całego kontekstu społeczno-kulturowego. Główna teza niniejszego opracowania opiera się na analizie dokumentów uchwalanych na poziomie państwa bądź regionu, mających wpływ na rozwój sektora ekonomii społecznej w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 i ogniskuje na szansach odblokowania tkwiących na Podkarpaciu zasobów i przyspieszeniu jego rozwoju dzięki wbudowanej w sferę publiczną i regionalną gospodarkę ekonomii społecznej. (fragment tekstu)

The article shows the growing potential of social economy in the Podkarpackie, a region which in the recent decades has experienced fundamental economic transformation and mod-ernization of the entire social and cultural sphere. Despite the spectacular acceleration of growth, the Podkarpackie still faces such challenges as low salaries in economic operations, high rate of long-term unemployment, and unemployment among young people as well as economic migrations. Social economy is consistent with the region's main strategic documents promoting inclu-siveness as a priority for development, and it creates real opportunities for preventing conse-quences of exclusion or for resuming one's career and active social life. It also creates a unique opportunity for increased involvement of local communities and for awakening the dormant potential located away from major centres of economic, social and cultural life. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atlas dobrych praktyk inkluzji społecznej i zawodowej, 2011, FEBEA, Warszawa.
 2. Długosz P., Niezgoda M., Solecki S., 2014, Młodzież w społeczeństwie ryzyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 3. Frączek P., Wygnański J., 2006, Raport Otwarcia projektu "W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej", Warszawa.
 4. Frączek P., Wygnański J., 2008, Polski model ekonomii społecznej. Rekomendacje dla rozwoju, FISE, Warszawa.
 5. Guz H., 2011, Wsparcie sektora ekonomii społecznej w ramach VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, "Ekonomia Społeczna", Uniwersytet Ekonomiczny Kraków, nr 1, s. 7-18.
 6. Hausner J., 2011, Przedmowa do wydania polskiego [w:] M. Yunus, Przedsiębiorstwo społeczne. Kapitalizm dla ludzi, Wyd. ConCorda. Warszawa.
 7. Kalinowski T. (red.), 2006, Sukces rozwojowy polskich województw, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 8. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, Ministerstwo Rozwoju, http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego
 9. Malikowski M, 1996, Specyfika społeczno-kulturowa regionu południowo-wschodniego Polski [w:] Bezrobotni absolwenci szkół ponadpodstawowych Polski południowo-wschodniej, red. M. Malikow-ski, A. Grzesik, Rzeszów.
 10. Malikowski M. (red.), 2006, Kategorie społeczne Podkarpacia najbardziej zagrożone trwałym bezrobociem. Diagnoza i postulaty praktyczne, Rzeszów.
 11. Malikowski M., 2008, Ukryte wymiary rynku pracy na Podkarpaciu [w:] Jawne wymiary rynku pracy województwa Podkarpackiego, red. P. Walawender, Rzeszów.
 12. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, 2006, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa.
 13. Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020. Załącznik nr 1 do uchwały nr 169/3507/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2016, stro-na internetowa Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie http://www.es.rops.rze szow.pl/
 14. Podkarpacki rynek pracy w liczbach - maj 2016, strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, http://www.wup rzeszow.pl/admin/upload/Podkarpacki_rynek_pracy_w_liczbach_05_2016r.pdf
 15. Porada J., 2011, Migracje zarobkowe mieszkańców Podkarpacia po 1 maja 2004 roku [w:] Społeczeństwo polskie w procesie zmian. Podkarpacie na tle kraju, red. S. Solecki, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 16. Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku, 2015, Urząd Statystyczny w Katowicach.
 17. Regionalny Plan Działań na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2012-2020 Strona internetowa Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie http://es.rops.rzeszow.pl/regionalny-plan-dzialan-na-rzecz-rozwoju-es-w-woj-podkarpackim-na-lata-2012-2020/
 18. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Załącznik nr 1 do uchwały nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r.
 19. Rymsza M., 2007, Druga fala ekonomii społecznej w Polsce a koncepcja aktywnej polityki społecznej [w:] Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, ISP, Warszawa.
 20. Solecki S. (red.), 2011, Społeczeństwo polskie w procesie zmian. Podkarpacie na tle kraju, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 21. Solecki S., 2006, Podsumowanie - konstatacje i zalecenia praktyczne [w:] Kategorie społeczne Podkarpacia najbardziej zagrożone trwałym bezrobociem. Diagnoza i postulaty praktyczne, red. M. Malikowski, Rzeszów.
 22. Solecki S., 2008, Region na skraju Unii Europejskiej w Strategii Lizbońskiej. Przypadek Podkarpacia, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Zarządzanie i Marketing, z. 13.
 23. Solecki S., 2013, Ekonomia społeczna i jej wrogowie, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. 33, red. nauk. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 24. Sroczyński G., 2015, Zaufamy lub przegramy. Rozmowa z Jerzym Hausnerem [w:] G. Sroczyński, Świat się chwieje. 20 rozmów o tym, co z nami dalej, Wydawnictwo AGORA, Warszawa.
 25. Strategia rozwoju województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020. Aktualizacja na lata 2013-2020. Strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego http://www.podkarpa ckie.pl/index.php/strategia/2466-zarzad-przyjal-aktualizacje-strategii-rozwoju-wojewodztwa
 26. Walawender P., 2007, Specyficzne cechy rynku pracy na Podkarpaciu [w:] Podkarpacie w świetle badań, red. M. Malikowski, Rzeszów.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-458X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/pir.2016.8.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu