BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Liszka Magdalena (Uniwersytet Rzeszowski), Barwińska-Małajowicz Anna (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Problem bezrobocia osób młodych w Polsce na przykładzie województwa podkarpackiego
The Problem of Youth Unemployment in Poland in Example of Podkarpackie Province
Źródło
Przedsiębiorstwo i Region, 2016, z. nr 8, s. 123-138, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie ludzi młodych, Rynek pracy, Ludzie młodzi
Youth unemployment, Labour market, Young people
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
Ludzie młodzi do 25. roku życia, zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stanowią jedną z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W związku z powyższym zagadnienie to staje się często przedmiotem dyskusji badawczych, zarówno od strony teorii, jak i praktyki. Celem opracowania jest zobrazowanie problemu bezrobocia młodzieży na podkarpackim rynku pracy na tle tendencji ogólnopolskich. Zasadniczą uwagę skoncentrowano na niektórych uwarunkowaniach problemów związanych ze znalezieniem pracy przez osoby młode legitymujące się wykształceniem wyższym (podjęto kwestię braku do-świadczenia zawodowego oraz konieczności przystosowania się absolwentów do warunków panujących na lokalnych rynkach pracy). (fragment tekstu)

This article applies to selected problems of young people in the labor market in Poland in example province podkarpackiego. Young people under 25 years of age, according to the Act on employment promotion and labor market institutions of 20 April 2004 are one of the groups that are in a special situation on the labor market. Accordingly, this issue is often discussed research from both theory and practice. The aim of this paper is to illustrate the problem of youth unemployment on the labor market against the nationwide trend of podkarpackie province . Principal attention is focused on some of the problems that are associated with finding work for young people that possess a higher education (addresses the lack of work experience and the need to adapt graduates to the conditions of local labor markets). Results of analyzes were used, among others, statistical database of the Central Statistical Office, including infor-mation from the Local Data Bank. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bankier.pl,http://www.bankier.pl/gospodarka/wskazniki-makroekonomiczne/stopa-bezrobocia-pol
 2. Barwińska-Malajowicz, Polski i niemiecki rynek pracy a instytucje wyrównujące dysproporcje rynkowe, http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt14/33.pdf, s. 421-422
 3. Begg, D., Fischer, S., Dornbush R., 1995, Ekonomia, PWE, Warszawa.
 4. Borowska Z., 1995, Kwasik, W. Caban (red.), Ekonomia, Łódź.
 5. Cyrson E., 1996, Kompendium wiedzy o gospodarce, Warszawa.
 6. Dach Z., 1992, Polityka krajów zachodnich w walce z bezrobociem, PiZS nr 7.
 7. Domański H., 2010, Samorożnicujące się społeczeństwo, Nowy obywatel, http://nowyobywatel.pl/ 2010/11/15samoroznicujace-sie-spoleczenstwo
 8. Domański H., 2010: Samoróżnicujące się społeczeństwo, "Nowy Obywatel".
 9. http://www.wup.lublin.pl/wup/download/statystyka/
 10. Jelonek M., 2015, Młodzi na rynku pracy - polityka publiczna wobec wyzwań związanych z poprawą sytuacji zawodowej osób młodych, Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010-2015, red. J. Górniak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa-Kraków.
 11. Jelonek M., Szklarczyk D., 2013, Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i wyższych na rynku pracy [w:] Młodość czy doświadczenie. Kapitał Ludzki w Polsce, red. J. Górniak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 12. Kabaj M., 2004, Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w UE i w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 13. Kaczmarczyk K., 2012, Rola aktywnych instrumentów polityki rynku pracy w przeciwdziałaniu bezrobociu młodzieży, Nauki społeczne socialsciences 2 (6) Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław http://www.dbc.wroc.pl/Content/22872/Kaczmarczyk_Rola_aktywnych _instrumentow_polityki_rynku.pdf
 14. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., 1991, Ekonomia, FG NSZZ Solidarność, wyd. III, Gdańsk.
 15. Kapur D. & Mchale J., 2005, Give Us Your Best and Brightest. The Global Hunt for Talent and Its Im-pact on the Developing World.
 16. Kompetencje Polaków a potrzeby gospodarki polskiej. Raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 roku, red. J. Górniak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2014.
 17. Koral J., 2009, Kulturowe aspekty polskiego bezrobocia, Wydawnictwo UKSW, Warszawa.
 18. Lauer C., Steiner V., 2000, Returns to Education in West Germany - An Empirical Assessment, ZEW, Discussion Paper No. 00-04, Mannheim.
 19. Makulec A., 2013, Konsekwencje migracji wysoko wykwalifikowanego kapitału ludzkiego dla krajów wysyłających i migrantów na przykładzie personelu medycznego, Ośrodek badań nad Migrantami CMR WarkingPapers 61/119 s. 26 www.migracje .uw.edu.pl
 20. Milewski, R., 1997, Ekonomia - elementarne zagadnienia, PWN, Warszawa.
 21. Murdoch A., 2011, Emigracja lekarzy z Polski, Monografie i Opracowania. Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 22. Portal Moje Bezrobocie, http://www.mojebezrobocie.pl/o-bezrobociu
 23. Region praca.pl, http://www.regiopraca.pl/portal/rynek-pracy/urzedy-pracy/bezrobocie-dlugotrwale-czyli-jakie
 24. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy [Dz.U. z 2007 r., nr 47, poz. 315].
 25. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy [Dz.U. z 2007 r., nr 47, poz. 314 z późn. zm.].
 26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 roku [Dz.U. z 2014 r., poz. 1220 z późn. zm.].
 27. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. [Dz.U. nr 99, poz. 1001].
 28. Wickramasekara P., 2003, Policy responses to skilledmigration: retention, return and circulation, International LabourOrganisation.
 29. Wrońska G., Oczekiwania na rynku pracy. Pracodawcy a absolwenci szkół wyższych w Polsce. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 214-2015, s. 123, http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/09_15.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-458X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/pir.2016.8.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu